12.05.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

VLADA PRIPRAVILA REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2008

Vlada Republike Slovenije je sprejela Rebalans proračuna RS za leto 2008 in Zakon o spremembah Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2008 in 2009 . Kljub številnim argumentiranim predlogom ZOS za povečanje povprečnine so določbe o povprečnini ostale nespremenjene.Rebalans državnega proračuna za leto 2008 je pripravljen na podlagi noveliranih makroekonomskih izhodišč, ki jih je pripravil UMAR v okviru Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2008 v aprilu 2008. Spremembe so tako na prihodkovni kot tudi odhodkovni strani proračuna.
Z rebalansom se načrtujejo prihodki v skupni višini 8.884 milijonov evrov ter odhodki v skupni višini 8.816 milijonov evrov, tako da se predvideva proračunski presežek v višini okoli 70 milijonov evrov ali 0,2 % BDP.

Spremenjeni proračun 2008
Predlog rebalansa 2008

Prihodki8.634.786.1868.884.914.893

Odhodki8.865.216.4418.815.557.532

Primanjkljaj/Presežek-230.430.25569.357.361

Prihodkov je 8.884.914.893 evrov in so v primerjavi s spremenjenim proračunom za leto 2008 načrtovani za 250.128.707 evrov (2,8%) več, predvsem pri davčnih in nedavčnih prihodkih: V rebalansu proračuna RS je skupaj načrtovanih 7.587.441.701 davčnih prihodkov. Zvišanje ocene prihodkov je predvsem posledica višje ocene prihodkov od davka od dohodka pravnih oseb, trošarin in davka na dodano vrednost. Potrebno je poudariti, da se ocena prihodkov iz naslova dohodnine, kljub uvedbi dodatne olajšave, ni spremenila. iz naslova nedavčnih prihodkov je predvideno 486.114.471 evrov vplačil.
Fiskalni rezultati, ki so ob koncu proračunskega leta že nekaj zadnjih let boljši od napovedanih pri pripravi proračunov, bodo ob konservativnem ravnanju ministrstva za finance prispevali k srednjeročni in dolgoročni makroekonomski stabilnosti Slovenije.
Odhodki v rebalansu proračuna temeljijo na odločitvi Vlade RS, da se zaradi spremenjenih gospodarskih gibanj ter spremenjene zakonodaje v obdobju po sprejetju sprememb proračuna za leto 2008 znižajo finančni načrti proračunskih uporabnikov ter istočasno upošteva novo sprejeto zakonodajo.
Proračunski odhodki se v predlogu Rebalansa znižujejo za 49,7 mio EUR in bodo v letu 2008 znašali 8.815.557.532 evrov. Z rebalansom na strani odhodkov se načrtuje predvsem naslednje: v letu 2008 ustvariti proračunski presežek v višini okoli 70 milijonov evrov; upoštevati zakonske in druge sprejete obveznosti (povečanje plač za 3,4% po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, višje subvencije in transferi za programe Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstva za šolstvo); brez povečevanja potrebnega zadolževanja prispevati k večji makroekonomski stabilnosti države in proticikličnemu gibanju javnih financ.
Z rebalansom se z namenom ohranitve lastniškega deleža in kapitalske moči predvideva tudi dokapitalizacija Nove Ljubljanske banke v višini 14,5 milijonov evrov in Nove KBM v višini 63 milijonov evrov.
Skupni obseg predvidenega zadolževanja se s predlaganim rebalansom zmanjša za 478 mio EUR. Navedeno se ureja s spremembo Zakona o izvrševanju proračuna za leto 2008, ki predvideva zlasti znižanje potrebnega obsega zadolževanja državnega proračuna:
- znižanje predvidenega primanjkljaja oziroma povečanje presežka v bilanci prihodkov in odhodkov v skupni višini 300 mio EUR ter
- zmanjšanje predvidenega obsega odplačil dolga za dobrih 198 mio EUR;
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2008 in 2009 ne prinaša bistvenih sprememb, temveč se spreminja le v obsegu, ki je nujno potreben zaradi prilagoditve spremembam v proračunu, ki so predvidene v rebalansu.
Sprememba oziroma dopolnitev 7. člena je potrebna za izvajanje nakazil upravičencem, katerim rezident lahko nameni 0,5% dohodnine. Iz tega razloga se pri Davčni upravi odpirajo nove postavke za namen izplačil upravičencem. Pravice porabe se zagotovijo z razporeditvijo sredstev s tekoče proračunske rezerve. Takšna ureditev je predvidena le v letu 2008 za izplačilo delov dohodnine za leto 2007, v naslednjih letih pa se bodo pravice porabe zagotavljale že pri pripravi proračuna.
Dopolnitev 12. člena zakona je potrebna za ohranitev lastniškega deleža in kapitalske moči v Novi Kreditni banki Maribor in sicer izključno zaradi zagotavljanja organske rasti banke do konca leta 2011 ter za razvoj retail bančništva v povezavi s Poštno banko Slovenije d.d. Na ta način se bo zagotovila tudi kapitalska ustreznost banke v skladu z zahtevami Banke Slovenije.
S predlaganim zakonom se spreminja tudi skupni predvideni obseg zadolževanja državnega proračuna. Razlogi za znižanje potrebnega obsega zadolževanja so naslednji:
- znižanje predvidenega primanjkljaja oziroma povečanje presežka v bilanci prihodkov in odhodkov (bilanca A) v skupni višini 300 milijonov evrov
- zmanjšanje predvidenega obsega odplačil dolga v bilanci C za dobrih 198 milijonov evrov;
- povečano koriščenje sredstev na računih za 63 milijonov evrov.
Predvideno povečanje kapitalskih naložb države (bilanca B) za dobrih 82 milijonov evrov sicer povečuje primanjkljaj v B bilanci, kljub navedenemu pa se skupni obseg predvidenega zadolževanja s predlaganim rebalansom zmanjša za 478 milijonov evrov.


< DANES ZNANA USODA O POKRAJINSKEM REFERENDUMU