19.03.2013 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

VLADA PRIPRAVILA POPRAVEK UREDBE O GRADNJI ENOSTAVNIH IN NEZAHTEVNIH OBJEKTOV

Ljubljana, 19. 3. 2013 -     Vlada je zaradi različnih razlag določb glede pogojev za umeščanje nezahtevnih in enostavnih objektov v prostor pripravila predlog novele Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. Vlada uredbo popravlja le nekaj tednov po njenem sprejetju ter po negativnih odzivih stroke in predstavnikov lokalnih skupnosti.  Tudi v Združenju občin Slovenije smo vlado pozvali k spremembi uredbe.    


 

 

Vlada, ki opravlja tekoče posle, je v spremenjeni

uredbi določila, da je pogoj za umeščanje nezahtevnega in enostavnega objekta v

prostor izpolnjen, če so pri nameravani gradnji teh objektov upoštevane določbe

prostorskih aktov ali drugih predpisov občine.

Vlada je določila še, da v kolikor prostorski akt ali

drug predpis občine ne določa pogojev za umeščanje teh objektov v prostor, je

umestitev takšnega objekta dopustna le ob izpolnjevanju določenih pogojev.

Tako morajo biti najbolj izpostavljeni deli objekta od

meje sosednjega zemljišča odmaknjeni za polovico svoje višine, pri vkopanih

objektih najmanj 1,5 metra. Vlada je v uredbi zapisala tudi, da namen objekta

dopolnjuje namensko rabo obstoječe pozidave, in da se na parceli, namenjeni

gradnji, lahko postavi največ en objekt iste vrste ali več objektov različnih

vrst.

Prav tako je vlada določila, da objekt s svojo

velikostjo, materiali ter drugimi oblikovnimi značilnostmi ne sme kvariti

splošnega videza prostora in v prostoru ne sme izstopati. V primeru dopolnitve

obstoječe pozidave pa glede na velikost, materiale, barvo in druge oblikovne

značilnosti objekt ne sme odstopati od že zgrajenih objektov oziroma mora

slediti tipologiji že zgrajenih objektov.

Za parcelo, namenjeno gradnji, se po noveli uredbe

šteje gradbena parcela, ki je bila določena z upravno odločbo kot funkcionalno

zemljišče ali zemljiška parcela, parcelirana v skladu s prostorskim aktom. V

primeru obstoječe pozidave pa se za takšno parcelo šteje parcela, na kateri

leži objekt, za katerega je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Vlada ob tem

dodaja, da se omenjena pravila ne uporabljajo za objekte, za katere posebni

predpisi določajo, da je njihova gradnja v javno korist.

čŒe je dosedanja uredba za enostavne majhne stavbe

površine do 30 kvadratnih metrov in med 30 in 50 kvadratnih metrov za

nezahtevne majhne stavbe, nova uredba kot nezahtevne določa vse majhne stavbe

do 50 kvadratnih metrov površine.

Nova uredba uvaja tudi kategorijo majhnih stavb kot

dopolnitev obstoječe pozidave in za enostavne tovrstne objekte postavlja

zgornjo mejo površine 20 kvadratnih metrov.

Vlada je dosedanjo uredbo konec februarja sprejela z

namenom odprave administrativnih ovir in bremen za investitorje in upravne

organe. Že kmalu zatem pa so strokovnjaki iz skupine Odgovorno do prostora

opozorili, da je uredba škodljiva, saj lahko pride do primerov nevarne gradnje,

objektov pa ne bo mogoče v celoti evidentirati. Poleg tega naj bi vlada z

uredbo posegla v pristojnosti lokalnih skupnosti.

Sprejem novele uredbe se verjetno lahko pričakuje že

na današnji seji vlade. 


< OBJAVA PRIPOROČIL ZA IZVAJANJE 29. ČLENA NOVELE ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU