11.06.2021 Starost: 1 let

VLADA PRERAZPOREDILA SREDSTVA ZA IZPLAČILO SREDSTEV ZA URAVNOTEŽENJE OBČIN IN ZA KRITJE STROŠKOV MRLIŠKO PREGLEDNE SLUŽBE TER ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA SOCIALNO OGROŽENIH

Ljubljana, 11. 6. 2021 – Vlada RS je na 81. redni seji izdala štiri odloke v zvezi z zajezitvijo epidemije s COVID-19 in obravnavala tedensko poročilo o realizaciji sklepa vlade o izvedenih aktivnostih za lažji dostop prebivalcev do storitev zaupanja. Vlada RS pa je sprejela bilo tudi konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin in odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu.


Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah
Odlok, ki ga vlada izdaja na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku, je tretji tovrstni podzakonski akt, s katerim se urejajo začasni ukrepi za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 pri vodenju upravnih postopkov in odločanju v upravnih zadevah. Vsebinsko se ne razlikuje od trenutno veljavnega odloka, vendar je sprejetje novega potrebno zaradi prenehanja veljavnosti obstoječega.


Podaljšana veljavnost Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji
Poleg podaljšanja veljavnosti odloka novela znova dovoljuje strežbo in uživanje hrane in pijače obiskovalcem javnih kulturnih prireditev. Ostali pogoji in omejitve pri ponujanju kulturnih storitev ostajajo nespremenjeni.


Proračunske prerazporeditve in razporeditve pravic porabe Vlade RS
Ministrstvu za zdravje se bodo razporedila sredstva splošne proračunske rezervacije za zagotovitev pravic porabe za izplačilo sredstev za uravnoteženje razvitosti občin v višini 12.693.797,46 evra. Na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin je Ministrstvo za finance od 1. 1. 2021 pristojno za izplačevanje sredstev za uravnoteženje razvitosti občin.


Razporedila se bodo tudi sredstva splošne proračunske rezervacije v skupni višini 3.968.494,14 evra za zagotovitev manjkajočih sredstev za plačilo zahtevkov na podlagi novele Zakona o finančni razbremenitvi občin, in sicer za kritje obveznega zdravstvenega zavarovanja socialno ogroženih in za kritje stroškov mrliško pregledne službe.

Celoten povzetek 81. seje Vlade RS je na voljo TU.

                                                              * * *


< V SODELOVANJU Z MINISTRSTVOM ZA OKOLJE IN PROSTOR IZVEDENA PREDSTAVITEV NOVELE STANOVANJSKEGA ZAKONA