24.12.2021 Starost: 1 let

VLADA PODALJŠALA SKLEP V ZVEZI S PLAČILOM ZA NEZAKONITO ODLOŽENE ODPADKE, KI SO POSLEDICA NELEGALNIH PREHODOV DRŽAVNE MEJE

Ljubljana, 24. 12. 2021 – Vlada RS je na 108. redni seji sprejela spremembo Sklepa Vlade Republike Slovenije v zvezi s plačilom za nezakonito odložene odpadke, ki so posledica nelegalnih prehodov državne meje, izdala Uredbo o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih ter Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023. Vlada RS je dala soglasje k predlogom amandmajev za tretjo obravnavo in uskladitvenega amandmaja k predlogu Zakona o debirokratizaciji ter določila besedilo predloga Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov in predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih. Vlada RS je sprejela tudi odgovor na predlog reprezentativnih sindikatov javnega sektorja glede usklajevanja vrednosti plačnih razredov ter na predlog ureditve dela na domu. Vlada RS je sprejela tudi Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o družinski politiki 2018-2028 »Vsem družinam prijazna družba« za obdobje 2021-2023 in določila besedilo predloga Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030. Vlada RS je tudi prerazporedila sredstva državnega proračuna in bo razdelila za dober milijon mask FFP2. Vlada RS pa je sprejela tudi odlok in dva sklepa v zvezi z zajezitvijo širjenja virusa COVID-19 in se seznanila s stroški hitrega antigenskega testiranja v letu 2021 in oceno stroškov testiranja za prvo trimesečje 2022.


Spremembe sklepa vlade v zvezi s plačilom za nezakonito odložene odpadke, ki so posledica nelegalnih prehodov državne meje
Vlada RS podaljšuje sklep, s katerim so občin povrnjeni stroški, ki nastanejo kot posledica odstranitve odpadkov, ki jih za seboj pustijo ilegalni migranti.


Od januarja do novembra 2021 je Vlada Republike Slovenije stroške za 22.120 kg odpadkov povrnila 11 občinam. V ta namen je bilo izplačanih 36.535,70 EUR.

Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023
Predlog Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 je pripravljen na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223).


ZIPRS2223 ureja politiko zaposlovanja v javnem sektorju, in sicer tako, da med drugim nalaga vsem posrednim uporabnikom proračuna države in občine obvezno pripravo kadrovskih načrtov.


Odgovor na predlog reprezentativnih sindikatov javnega sektorja glede usklajevanja vrednosti plačnih razredov ter na predlog ureditve dela na domu 

Predlog sindikatov v zvezi z usklajevanjem plačnih razredov plačne lestvice temelji na zavezi iz 13. točke Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in
drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021.

Predloga, ki sta bila podana s strani Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS) in Pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja (PSSJS), sta za Vlado RS nesprejemljiva, tako iz razloga vpliva na vzdržnost javnih financ kot tudi vsebinsko in ne zagotavljata rešitve, ki bi uresničila zavezo iz sklenjenega Dogovora.

V zvezi s predlogom sindikalne strani glede ureditve dela na domu v kolektivni pogodbi bi na podlagi zaključkov strokovne skupine ESS o morebitni nujnosti ureditve te materije na poenoten način tako za zasebni kot javni sektor najprej na zakonski ravni, lahko prišlo tudi do pogajanj o njeni ureditvi v kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti.

Predlog Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030
Uresničevanje resolucije je v pristojnosti ministrstev, ki so odgovorna za izobraževanje odraslih in so jim za ta namen dodeljena državna sredstva. V veliki meri pa se izobraževanje odraslih sofinancira s sredstvi iz evropske kohezijske politike in drugih evropskih skladov ter mednarodnih programov, v manjšem deležu tudi iz sredstev lokalnih skupnosti, ki v resoluciji niso opredeljena.


Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Odlok določa, da:

  • uporabniki storitev izkazujejo pogoj PCT z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa ali testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa,
  • so nastopajoči na vajah za kulturno prireditev izjema od obvezne uporabe zaščitne maske,
  • je prepovedano konzumiranje prevzete hrane in pijače ob in na prevzemnih mestih in
  • je največje dovoljeno število udeležencev na javnih kulturnih in športnih prireditvah 750.

Ne glede na 15. člen odloka se 24. decembra 2021, 25. decembra 2021, 31. decembra 2021 in 1. januarja 2022 dovoli zbiranje ljudi skupini oseb, če gre za člane največ treh gospodinjstev. Zbiranje oseb iz prejšnjega stavka je dovoljeno pod pogojem, da vse osebe starejše od 6 let pred zbiranjem opravijo testiranje s presejalnim testom HAG za samotestiranje. Zbiranje naj bo omejeno na širši družinski krog in na notranje prostore.

Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka iz Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva

Zaradi še vedno prisotnega virusa SARS-CoV-2 se je Vlada Republike Slovenije odločila za podaljšanje tega ukrepa, kar bo v pomoč najbolj ranljivemu delu gospodarstva – to so samozaposleni, družbeniki in delničarji, ki so poslovodje, ustanovitelji zadrug ali zavodov in kmetje.


Sklep se podaljšuje do konca februarja 2022.


Celoten povzetek 108. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< ZOS PODAL PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O CELOSTNEM PROMETNEM NAČRTOVANJU