07.10.2021 Starost: 359 dni

VLADA PODALA PREDLOG KANDIDATA ZA EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

Ljubljana, 7. 10. 2021 - Vlada je na 96. redni seji med drugim predlagala kandidata Slovenije za člana Evropskega računskega sodišča predlaga mag. Jorga Kristijana Petroviča, seznanila se je tudi z odgovorom na interpelacijo o delu in odgovornosti, ki je bila vložena zoper ministrico za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simono Kustec in ga v celoti podprla.


Vlada je sprejela predlog Zakona o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost, ki vzpostavlja zakonsko podlago za priznanje nadomestila za invalidnost tistim upravičencem, ki v času rednega šolanja med dopolnjenim 18. in 26. letom po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb niso imeli priznane te pravice, pridobili pa so jo po zaključku rednega šolanja.

 

Upravičencu bo za vsak mesec pripadal znesek nadomestila za invalidnost v višini 382,32 evrov, kar na letni ravni znaša 4.587,84 evrov, v obdobju časa rednega šolanja od 18. do 26. leta pa 36.702,72 evrov.

 

Po podatkih centrov za socialno delo se ocenjuje, da bo do izplačila neizplačanega nadomestila za invalidnost upravičenih cca. 30 upravičencev, tako tistih, ki jim je bila pravica do nadomestila za invalidnost v času šolanja zavrnjena, kot tistih, ki so pravico do nadomestila za invalidnost pridobili šele po zaključku rednega šolanja, do nje pa bi bili lahko upravičeni že v času rednega šolanja.

 

Izplačila se po predlogu zakona ne bodo štela v dohodek, ki se upošteva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, izjema bo le pravica do izredne denarne pomoči. Prav tako izplačilo po predlogu zakonu ne bo obdavčljiv dohodek, saj nadomestilo za invalidnost ne bo predmet dohodnine.

 

Ocenjuje se, da bo za izplačilo neizplačanega nadomestila za invalidnost v letu 2022 potrebnih cca 1,1 mio eurov. Vlada predlaga, da se predlog zakona sprejme po rednem postopku.

 

 

Vlada o priporočilu KPK za proučitev možnosti spremembe Zakona o zavodih

 

Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji seznanila s Priporočili Komisije za preprečevanje korupcije za proučitev možnosti spremembe Zakona o zavodih oziroma področne zakonodaje, ki ureja imenovanje vršilcev dolžnosti poslovodnih oseb ter izvedbo postopka javnega razpisa glede imenovanja poslovodne osebe v primeru imenovanja vršilca dolžnosti.

 

Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor na priporočila Komisije za preprečevanje korupcije in ga pošlje komisiji, Ministrstvu za javno upravo pa nalaga, da najkasneje do 1. 10. 2022 pripravi predlog nove sistemske ureditve zavodov.

 

Vlada v odgovoru uvodoma pojasni trenutno sistemsko ureditev področja javnih služb, ki ga ureja Zakon o zavodih iz leta 1991 in je za izvajanje javnih služb določil statusno obliko javnega zavoda. Zakon je bil ob njegovem nastanku zamišljen kot zakon prehodnega subsidiarnega pomena, postal pa je sistemski zakon. Vlada nadalje v odgovoru obrazloži tudi določbe, ki urejajo delovanje, sestavo, pristojnosti, način imenovanja oziroma volitev ter trajanje mandatov organov zavodov, ter pojasni, da natančne izvedbe postopka javnega razpisa in vseh postopkov pri imenovanju vršilcev dolžnosti direktorjev v javnih zavodih Zakon o zavodih ne določa. Konkretni postopki javnih razpisov v javnih zavodih tečejo v skladu s pravili, določenimi v aktih o ustanovitvi, statutih ali pravilih posameznih javnih zavodov oziroma njihovih ustanoviteljev.

 

Vlada še dodaja, da je v zvezi z upravljanjem javnih zavodov 13. 5. 2021 sprejela Odzivno poročilo na Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije »Učinkovitost sistema upravljanja javnih zavodov«. Med načrtovanimi aktivnostmi iz odzivnega poročila bo Vlada sprejela tudi priporočila za pristojna ministrstva (na primer glede izbora in predlaganja kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zavodov, priporočila glede osnovnih pogojev in meril za imenovanje članov svetov javnih zavodov idr.), pristojna ministrstva pa bodo revidirala zakonodajo po posameznih področjih in akte o ustanovitvi posameznih javnih zavodov ter pregledala statute zavodov iz svoje pristojnosti in predlagala morebitne spremembe oziroma dopolnitve v delu, ki ureja spremljanje nalog sveta zavoda.

 

V zvezi tveganji, ki po mnenju KPK lahko predstavljajo zlorabo instituta postavitve vršilca dolžnosti poslovodne osebe v javnih zavodih s strani sveta javnega zavoda, Vlada meni, da mora, če zakonodaja s področja, na katerem zavod opravlja svojo dejavnost ne določa drugače, tudi vršilec dolžnosti direktorja izpolnjevati pogoje, ki so določeni za delovno mesto direktorja. Vršilec dolžnosti direktorja v času do imenovanja novega direktorja namreč izvršuje vse pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja, prav tako pa mu pripada tudi plača, ki pripada direktorju. Vlada Republike Slovenije meni tudi, da primerov, ko se v postopku javnega razpisa ne izbere nobenega kandidata, ne moremo posplošiti v smislu zlorabe instituta postavitve vršilca dolžnosti, saj je treba upoštevati okoliščine vsakega konkretnega primera.

 

 

Odgovor na interpelacijo o delu in odgovornosti ministrice za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simone Kustec

 

Vlada Republike Slovenije se je na današnji seji seznanila z odgovorom na interpelacijo o delu in odgovornosti, ki je bila vložena zoper ministrico za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simono Kustec. Vlada je v celoti podprla odgovor ministrice, ki vse navedbe predlagatelja interpelacije, v vsebinsko obširno utemeljenem odgovoru, zavrača.

 

 

Vlada je danes odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu.

 

Med drugim bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prerazporedilo sredstva v višini 3.674.048,77 evra, od tega 3.662.358,81 evra za ukrepe v vinskem sektorju, ki jih je zaradi posledic epidemije covida-19 sprejela Evropska unija in za katere so predvidena tudi nacionalna plačila.

 

Ministrstvu za zdravje pa bomo zagotovili pravice porabe v skupni višini 646.510,68 evra, in sicer za plačilo dobave cepiva proti koronavirusu.

 

 

Mnenje o Predlogu priporočila v zvezi z načrtnim finančnim izčrpavanjem hrbtenice slovenskega novinarstva STA

 

Vlada je na današnji seji sprejela mnenje o Predlogu priporočila v zvezi z načrtnim finančnim izčrpavanjem hrbtenice slovenskega novinarstva STA s strani Vlade Republike Slovenije, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisana mag. Alenka Bratušek), in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.

 

Skupina poslank in poslancev (prvopodpisana mag. Alenka Bratušek) je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila v obravnavo Predlog priporočila v zvezi z načrtnim finančnim izčrpavanjem hrbtenice slovenskega novinarstva STA s strani Vlade Republike Slovenije, ki se glasi: »1. Državni zbor Republike Slovenije Vladi Republike Slovenije priporoča, da spoštuje 66. člen sedmega protikoronskega zakona (ZIUPOPDVE) in 20. člen Zakona o STA, in od nje zahteva, da v roku 3 dni zagotovi financiranje javne službe STA.«.

 

Vlada navaja, da financiranje javne službe Slovenske tiskovne agencije (STA) urejajo 20. člen Zakona o Slovenski tiskovni agenciji (ZSTAgen) in 66. člen Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, podrobneje pa Uredba o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije, s katero je Vlada uredila določena vprašanja, ki so se tekom izvrševanja javne službe STA v preteklosti izkazala za nedorečena oziroma so bila predmet različnih interpretacij pogodbenih strank.

 

Vlada je Uredbo med drugim izdala z namenom, da zagotovi izrecno pravno podlago oziroma pooblastilo Uradu Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (UKOM) za izplačilo sredstev iz naslova opravljanja javne službe STA. To pravno podlago je v preteklih letih sicer predstavljala vsakokratna letna pogodba med UKOM-om in STA-jem, vendar pa STA kljub številnim pozivom UKOM-a ni izrazil interesa za sklenitev pogodbe za leto 2021.

 

V skladu s 4. členom Uredbe skleneta STA in vlada letno pogodbo na podlagi podatkov, izkazanih v letnem poslovnem načrtu STA. Za pripravo, podpis in izvajanje pogodbe je pooblaščen direktor UKOM-a. STA trimesečno poroča UKOM-u o izvajanju poslovnega načrta STA. V letni pogodbi določena letna višina nadomestila za javno službo se izplačuje mesečno, glede na opravljen obseg storitev javne službe v preteklem mesecu. Listini, ki je podlaga za mesečno izplačilo, mora biti priloženo poročilo o opravljenem obsegu storitve javne službe v posameznem mesecu, skladno s podatki o posameznih vsebinah javne službe iz 4. člena ZSTAgen.

 

Glede navedeno vlada poziva STA, da:

  • nemudoma začne izvajati javno službo v skladu z ZSTAgen;
  • v skladu s 4. členom Uredbe pošlje UKOM-u ustrezno poročilo o izvajanju javne službe;
  • v skladu s 6. členom ZSTAgen in sedmim odstavkom 60. člena Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 dosledno zagotavlja jasno, pregledno in primerno ločevanje dejavnosti javne službe in tržnih dejavnosti, vključno z jasnim ločevanjem računovodskih izkazov, oziroma zagotavlja ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti na podlagi objektivno določenih sodil.

 

Vlada odločila o kandidatu za člana Evropskega računskega sodišča

 

Vlada za kandidata Slovenije za člana Evropskega računskega sodišča predlaga mag. Jorga Kristijana Petroviča.

 

Slovenija je bila s strani generalnega sekretarja Sveta Evropske unije obveščena, da 6. maja 2022 poteče mandat slovenskemu članu Evropskega računskega sodišča. Slovenija mora zato najpozneje do 29. oktobra predlagati novega kandidata za člana Evropskega računskega sodišča.

 

Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana Evropskega računskega sodišča je bil v Uradnem listu in na spletnem portalu državne uprave objavljen 18. junija 2021. Nanj so se prijavili štirje kandidati. Po pregledu dokumentacije je bilo ugotovljeno, da je mag. Jorg Kristijan Petrovič najprimernejši kandidat za člana Evropskega računskega sodišča.

 

Mag. Jorg Kristijan Petrovič je magister ekonomije. Zaposlen je na Računskem sodišču Republike Slovenije kot prvi namestnik predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije. Bil je dolgoletni vrhovni državni revizor, ima odlične vodstvene, komunikacijske in strokovne kompetence. Veliko delovnih izkušenj ima v mednarodnem okolju ter izkušnje na delovnih mestih povezanih z revizijo in nadzorom, kar je pomembno za zasedbo mesta člana Evropskega računskega sodišča.

 

*  *  *


< V DZ ZAČETEK OBRAVNAVE PRORAČUNOV ZA LETI 2022 IN 2023