28.09.2016 Starost: 5 let

VLADA NA DOPISNI SEJI POTRDILA PREDLOG ZAKONA O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ V LETU 2017

Ljubljana, 27. 9. 2016 - Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji določila besedilo predloga Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju in ga posredovala v sprejem Državnemu zboru RS.


V letu 2012 je bil sprejet Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki je prinašal učinke v obliki nižjih obveznosti v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 tudi na področju plač (ukrepi na področju plač: neuskladitev osnovnih plač, znižanje vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice za 8 odstotkov, nenapredovanje v višji plačni razred in naziv oziroma višji naziv, neizplačevanje redne delovne uspešnosti, omejeno izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela).

 
Poleg ukrepov s področja plač so bili uveljavljeni tudi ukrepi, ki so znižali povračila stroškov v zvezi z delom in nekatere druge prejemke (potni stroški, regres za prehrano, nadomestilo za ločeno življenje, stroški na službenem potovanju, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, solidarnostna pomoč, odpravnina ob upokojitvi, dnevnice za službena potovanja v državi, kilometrina za uporabo lastnega avtomobila, stroški prenočevanja, terenski dodatek,…). Za drugo polovico leta 2013 in za leto 2014 so bili nato v socialnem dialogu dogovorjeni še dodatni ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ in podaljšana veljava ukrepov s področja plač določenih z ZUJF. Ukrepi s področja plač so bili  realizirani z Zakonom o  spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, z Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 in z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, in sicer so bili dogovorjeni sledeči ukrepi: še dodatno linearno znižanje vrednosti plačnih razredov za 0,5% s kompresijo plačne lestvice, neuskladitev osnovnih plač, ukinitev povečanega dodatka za delovno dobo za javne uslužbenke in funkcionarke, znižanje višine dodatka za specializacijo, magisterij ali doktorat, nenapredovanje v višji plačni razred in naziv oziroma višji naziv, neizplačevanje redne delovne uspešnosti in omejeno izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.

 

Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja so z namenom stabilizacije javnih financ podpisali Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 v skladu s katerim je bil nato sprejet Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015, ki je določil naslednje ukrepe za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015:  
- podaljšana uporaba znižane plačne lestvice iz ZSPJS-R, 

- podaljšanje neusklajevanja osnovnih plač,  

- podaljšanje neizplačevanja redne delovne uspešnosti, 

- podaljšanje omejenega izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in zmanjšanje obsega sredstev iz prihrankov, ki se lahko namenijo izplačilu povečanega obsega dela pri opravljanju rednih nalog,

- znižan regres za letni dopust, 

- zamik izplačila iz naslova napredovanj v plačne razrede in nazive oziroma višje nazive v letu 2015 na 1.12.2015, 

- zamik izplačila iz naslova napredovanj v plačne razrede in nazive oziroma višje nazive v letu 2016 na 1.12.2016, 

- drugačna ureditev višine vplačil premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

 

Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja so z namenom stabilizacije javnih financ tudi za leto 2016 podpisali Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2016, v skladu s katerim je bil nato sprejet Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki je določil naslednje ukrepe za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2016:  
- podaljšana uporaba znižane plačne lestvice iz ZSPJS-R do 31.8.2016, 

- podaljšanje neusklajevanja osnovnih plač,  

- podaljšanje neizplačevanja redne delovne uspešnosti, 

- podaljšanje omejenega izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in ohranitev zmanjšanega obsega sredstev iz prihrankov, ki se lahko namenijo izplačilu povečanega obsega dela pri opravljanju rednih nalog,

- znižan regres za letni dopust, 

- ohranitev višine nadomestila plač funkcionarjem in javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom,

- omejeno izplačevanje jubilejnih nagrad,

- drugačna ureditev višine vplačil premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,

- prenehanje pogodb o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine,

- omejitev števila dni letnega dopusta v javnem sektorju,

- omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb.

 

Večina dogovorjenih ukrepov se izteče z 31. 12. 2016. Sprostitev vseh ukrepov bi pomenila, da bi se stroški dela v javnem sektorju v letu 2017 povečali za 215 mio EUR.

Zaradi predhodno podanih javnofinančnih razlogov je treba tudi v letu 2017 začasno omejiti plače in druge stroške dela in sicer tako, da se podaljšajo vsi v ZUPPJS16 uzakonjeni ukrepi in določi zamik izplačila napredovanj javnih uslužbencev in funkcionarjev v letu 2017. Za dosego javnofinančnih ciljev za leto 2017 je treba uveljaviti zakon najkasneje do 1.1.2017.

 

Cilji predloga Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju so: 

- zagotoviti vzdržne javne finance;

- zagotoviti zakonski okvir za učinkovito upravljanje z javnimi financami;

- zagotoviti makroekonomsko stabilnost ter trajen in stabilen narodnogospodarski razvoj;

- zagotoviti nemoteno vodenje pravnih oseb javnega sektorja;

- določiti primere in zagotoviti preglednost pri sklepanju avtorskih in podjemnih pogodb z zaposlenimi.

Z zakonom se bodo urejali sledeči ukrepi:

- usklajevanje osnovnih plač,

- redna delovna uspešnost  in delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela,

- višina regresa za letni dopust,

- zamik izplačila napredovanj javnih uslužbencev in funkcionarjev,

- nadomestilo plače funkcionarjem in javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom,

- omejitev v zvezi z izplačilom jubilejnih nagrad,

- možnost nižjega vplačila kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,

- prenehanje pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine,

- omejitev števila dni letnega dopusta,

- omejitve sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb.

 

Višina vplačil kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja bo določena z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti.

 

Predlog zakona z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja še ni usklajen. Usklajevanje besedila zakona bo potekalo v okviru pogajanj za ukrepe na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017. Pogajanja so v teku. Drugačen dogovor s sindikati glede ukrepov, ki so predmet tega zakona, bo upoštevan pri končnem besedilu členov.

 

 

 

 


< 22. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS