27.11.2020 Starost: 54 dni

VLADA NA DOPISNI SEJI POTRDILA DOPOLNJENO BESEDILO PREDLOGA ZAKONA O FINANČNI RAZBREMNITVI OBČIN

Ljubljana, 27. 11. 2020 - Vlada RS je na svoji 132. dopisni seji potrdila dopolnjeno besedilo predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) in ga poslala v sprejem Državnemu zboru. Naj spomnimo. Državni zbor RS je na svoji 48. izredni seji opravil drugo obravnavo ZFRO in sprejel več amandmajev poslanskih skupin koalicije, s katerimi so v zakonski predlog vnesli nekatere popravke, ki sledijo opozorilom parlamentarne zakonodajno-pravne službe. ZFRO prinaša občinam za 70.98 mio evrov finančnih razbremenitev v letu 2021. ZFRO gre tako v tretjo, zadnjo obravnavo v Državni zbor RS.


Glavni cilji ZFRO:

 1. finančna razbremenitev občin
  država bo od občin prevzela financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne državljane Republike Slovenije in tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do denarne socialne pomoči. Enako bo veljalo tudi za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani. Država bo prevzela tudi financiranje nalog družinskega pomočnika in financiranje nalog mrliško pregledne službe.
 1. povečanje nekaterih prihodkov občin
  zvišuje se upravna taksa za izdelavo lokacijske informacije, ki bo odslej plačljiva tudi za notarje, taksa za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele pa bo na novo določena.
 1. administrativno razbremenitev občin
  posreden vpliv na zmanjšanje njihovih stroškov - na primer sprejemanje programa izobraževanja odraslih bo potekalo za več let skupaj, ne več nujno vsako leto, predvideva se tudi poenostavitev plačevanja prispevkov za določene kategorije zavarovanih oseb.

ZFRO posega skupaj v 12 področnih zakonov in prinaša med drugim naslednje spremembe:

 • plačilo zdravstvenega zavarovanja brezposelnim prevzame državni proračun, 
 •  financiranje družinskega pomočnika prevzame država,
 •  financiranje mrliško pregledne službe se prenese z občin na državo,
 •  izdelava potrdil o namenski rabi zemljišč bo tudi za notarje plačljiva,
 • določi se taksa za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele in zviša se upravna takse za lokacijsko informacijo,
 •  občina bo lahko sprejela večletni program izobraževanja odraslih, 
 •  sofinanciranje občin z romskimi prebivalci, 
 • poenostavitev kratkoročnega zadolževanja občin z vključitvijo v Enotni zakladniški račun (EZR),
 •  določitev sredstev za uravnoteženje razvitosti občin v višini 6 odstotkov primerne porabe,
 • sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin prosilcem v celoti zagotavlja država,
 •  obveznost plačila nezgodnega zavarovanja, zavarovanja odgovornosti in pravne zaščite za gasilske službe prevzame država.

Naj spomnimo. Združenje občin Slovenije je z oktobrski amandmajem k predlogu ZFRO uspelo doseči spremembe 23. člena Zakona o financiranju občin, ki odpravljajo ključne administrativne ovire pri črpanju investicijskih sredstev 21. člena tega zakona. Odpravlja pa se tudi prehodno obdobje pri sofinanciranju investicij, kar pomeni zvišanje sofinanciranja investicij na 6% primerne porabe. Da je ZFRO pomemben korak k finančni in tudi administrativni razbremenitvi občin, je ZOS Vlado RS opozoril že ob oblikovanju predloga višine povprečnine za prihodnji dve leti, in sicer v mesecu avgustu 2020, ter pozval k njegovemu nujnemu in čimprejšnjemu sprejetju.

Da ZFRO predstavlja pomemben korak k finančni in tudi administrativni razbremenitvi občin, je ZOS Vlado RS opozoril že ob oblikovanju predloga višine povprečnine za prihodnji dve leti, in sicer v mesecu avgustu 2020, ter pozval k njegovemu nujnemu in čimprejšnjemu sprejetju.

 

* * *


< POROČILO MDDSZ O SOCIALNIH TRANSFERJIH