17.12.2020 Starost: 2 let

VLADA NA 44. REDNI SEJI PODALJŠALA EPIDEMIJO ZA 30 DNI

Ljubljana, 17. 12. 2020 - Vlada RS je na svoji 44. redni seji izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije in Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih. Vlada RS je podaljšala ukrep delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa do 30. junija 2021 ter izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil ter Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Sprejet je bil tudi Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom. Vlada RS se je seznanila tudi s poročilom Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2 in poročilom o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2, izdala Uredbo o dopolnitvah Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo, Uredbo o spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter Program financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2021.


Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije
S tem odlokom se na območju Republike Slovenije na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih razglasi epidemija nalezljive bolezni  COVID-19. Odlok začne veljati 18. decembra 2020 in velja 30 dni.


Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih
Vlada se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zadnje ocene, se je vlada odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih.


Podaljšan ukrep delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa do 30. junija 2021

Zaradi slabih epidemioloških razmer so tudi v prihodnjih mesecih zelo verjetna nadaljnja nihanja gospodarske aktivnosti, ki vplivajo tudi na razmere na trgu dela. Z namenom, da se ohrani delovna mesta in prepreči odpuščanja delavcev iz poslovnih razlogov je, ministrstvo, pristojno za delo, predlagalo vladi, da sprejme sklep o podaljšanju ukrepa subvencioniranja polnega skrajšanega delovnega časa do konca junija 2021.


Uredba o spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom

Glavni namen Uredbe je uskladitev območja varovalnih gozdov s prostorskimi razvojnimi usmeritvami občin ter pobudami lastnikov gozdov za uskladitev s stanjem v naravi in z digitalnimi katastrskimi načrti. Zavod za gozdove Slovenije je v letih 2019 in 2020 izvedel usklajevanje območij varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov z vsemi občinami, zlasti tistimi, ki pripravljajo nove prostorske akte, in pripravil dopolnjen strokovni predlog za izločitev oziroma povečanje površin varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom.


Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

S predlaganimi spremembami se Uredba usklajuje z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) in Uredbo o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uredba POD).


Celoten povzetek 44. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

                                                        * * *


< DELOVNA SKUPINA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO MED DRUGIM TUDI O ZFRO