11.06.2014 Starost: 6 let

VLADA NAŠLA REŠITEV ZA 11 OKOLJSKIH PROJEKTOV – PA JE USTREZNA?

Ljubljana, 10. 6. 2014 - Sredstva za 11 že pripravljenih okoljskih projektov bodo povečini črpana iz naslednje finančne perspektive, občine pa lahko projekte nadaljujejo, so sklenili na sestanku premierke Alenke Bratušek in ministra za kmetijstvo in okolje Dejana Židana z župani, dogovor pa potrdili tudi na dopisni seji vlade. Vložek občin do izdaje odločb se bo štel kot dovoljeni strošek.


Vlada RS je na dopisni seji obravnavala problematiko enajstih okoljskih projektov, ki so pripravljeni s strani upravičencev (občin) in imajo v večini primerov zagotovljeno dokumentacijo za izvedbo del, zanje pa še ni zagotovljenih virov financiranja. V zvezi s tem je vlada sprejela tudi mnenje na predlog priporočil državnega zbora, ki bo obravnavan na seji Državnega zbora Republike Slovenije 11. junija. 

S ciljem pospešitve začetka del na omenjenih projektih, v izogib nevarnosti, da zapadejo že izdana dovoljenja s področja prostorskega urejanja za gradnjo, bančne garancije oziroma izvedena javna naročila, ter s ciljem, da se omogočijo pogoji za čim hitrejšo uvrstitev omenjenih projektov v večletni finančni okvir 2014-2020, je vlada predlagala, da upravičenci takoj pričnejo z izvedbo projektov. To bi tudi omogočilo, da se posamezen projekt uvrsti tudi še v obdobje 2007-2013 v kolikor bi se sprostila sredstva v okviru programskega obdobja 2007-2013.

 

Vlada je ocenila, da je mogoče pričeti z izvedbo naslednjih projektov s področja okolja:

• Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske

• Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 2. sklop - Občina Radovljica,

• Oskrba s pitno vodo Ljubljanice - 1. sklop,

• Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica - Ribnica – Kočevje,

• Oskrba s pitno vodo Ljubljanice - 2. sklop,

• Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik,

• Oskrba s pitno vodo na območju Suhe Krajine.

 

Po končanem neodvisnem pregledu kakovosti in celovitosti projektov s pomočjo evropske pobude JASPERS pa bo mogoče pričeti tudi z izvedbo 4 okoljskih projektov:

• Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 3. sklop,

• Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – 1. sklop – Nadgradnja sistema odvajanja  komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL,

• Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - 1. sklop - II. faza - izgradnja III. faze CČN Ljubljana,

• Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik.

 

Vlada predlaga upravičencem, da začnejo z izvajanjem projektov in jih financirajo iz lastnih (občinskih) virov. Navedeni projekti bodo ob izpolnjevanju pogojev prednostno uvrščeni za financiranje iz večletnega finančnega okvirja 2014-2020. V primeru izkazanih dodatnih možnosti po financiranju projektov Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, pa se bodo lahko uvrstili v financiranje iz sredstev tega programskega obdobja. V kolikor bodo občine pristopile k izvajanju projektov, bodo lahko upravičene izdatke, ki bodo nastali v okviru posameznega projekta, v skladu s pravili evropske kohezijske politike uveljavile in jih povrnile iz proračuna EU.

 

Ob tem bosta Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko redno spremljali izvajanje navedenih projektov in pravočasno seznanjali upravičence o pogojih za uvrstitev projektov v večletni finančni okvir 2014-2020 oziroma v programsko obdobje 2007-2013. 

 

 

Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj je bil precej zadržan glede odločitve vlade. »Projekte lahko začnemo izvajati po prejemu odločb, saj le slednje dokazujejo, da imamo zaprto finančno konstrukcijo, in nam omogočajo sklenitev pogodbe z izbranimi gradbenimi podjetji. Ta dogovor je sicer pokazal dobro voljo, a brez odločb gre morda le za predvolilni manever,« je bil skeptičen Smrdelj. Ker so projekti precej finančno zajetni, se Smrdelj sprašuje, koliko občin si sploh lahko privošči zalaganje denarja za izvedbo projektov.

 

Občine so sicer kot rešitev predlagale delitev projektov, za katere so že zagotovljena evropska kohezijska sredstva, in omenjenih 11 projektov na dve fazi, pri čemer bi sredstva za prvo fazo črpale iz iztekajoče se finančne perspektive, za drugo fazo pa iz prihodnje. Smrdelj je zagotovil, da bi se z delitvijo projektov, za katere je že zagotovljen denar, sprostilo dovolj denarja, da bi 34 občin lahko še v iztekajoči se finančni perspektivi izvedlo prvo fazo svojih 11 projektov.

 

 

 

 

 


< OBJAVLJEN NAČRT URAVNAVANJA REGULIRANIH CEN ZA LETI 2014 IN 2015