07.12.2012 Starost: 8 let
Kategorija: Novice

VLADA DOLOČILA OBMEJNA PROBLEMSKA OBMOČJA

Ljubljana, 6. 12. 2012 - Vlada RS je na 40. redni seji med drugim sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij.


 

 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja določa dodatne ukrepe

za obmejna problemska območja, ki so sicer opredeljena v 24. členu zakona, kjer

natančneje določa  tudi merila za

določitev obmejnih problemskih območij in seznam občin, ki ta merila

izpolnjujejo. Zadnja Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij je

bila  objavljena v Uradnem listu

Republike Slovenije, 25. marca 2011. 

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko stalno

preverja vrednosti meril iz uredbe in ob morebitnih drugačnih uvrstitvah občin

med obmejna problemska območja predlaga ustrezne spremembe uredbe.

Po noveli Zakona o Vladi RS je del delovnega področja Službe Vlade RS za

lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki se je nanašal na področje

regionalnega razvoja in evropske kohezijske politike, prešel v pristojnost

Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).

Glede na

določbe prvega odstavka 24. člena zakona in meril iz 2. in 3. člena uredbe ter

ob upoštevanju najnovejših razpoložljivih podatkov je bil pripravljen nov

seznam občin, ki so uvrščene med obmejna problemska območja.

MGRT bo vsaki dve leti preverjal vrednosti meril iz uredbe in ob

morebitnih drugačnih uvrstitvah občin med obmejna problemska območja predlagal

spremembe uredbe. Urad RS za makroekonomske analize in razvoj bo na poziv MGRT

pripravil najnovejše razpoložljive podatke o vrednostih meril iz uredbe. Podatke, potrebne za izračun dostopnosti bo MGRT pridobil iz

uradnih evidenc in jih uporabil za izračun povprečnega dostopnega časa z

avtomobilom po mreži cest v posamezni občini do najbližjega priključka

avtoceste ali hitre ceste.


< USKLAJEVALNI SESTANEK BREZ NAPREDKA