14.01.2022 Starost: 209 dni

VLADA DOLOČILA BESEDILO PREDLOGA NOVE ZAKONA O GASILSTVU IN ZAKONA O VARSTVU PRED POŽAROM

Ljubljana, 14. 1. 2022 - Vlada RS je na 109. redni seji določila besedilo predloga Zakona o cestah, besedilo predloga novele Zakona o gasilstvu in novele Zakona o varstvu pred požarom. Vlada RS je določila tudi besedilo predloga Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022 – 2030, sprejela Akcijski načrt za izvajanje resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 v drugem triletnem obdobju ter podala soglasje Uradu za okrevanje in odpornost za dodatno prevzemanje in plačevanje obveznosti v letu 2022. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Letno poročilo o dejavnosti in poslovanju Eko sklada za leto 2020.


Predlog Zakona o cestah
Predlog zakona ne vpeljuje bistvenih novih rešitev na področju upravljanja z javnimi cestami, se pa obstoječe določbe prilagajajo spremenjeni evropski zakonodaji. Obenem se posamezne določbe prilagajajo spremenjeni zakonodaji (predvsem na področju gradnje objektov), prav tako se predlaga določene rešitve oziroma poenostavitve postopkov, ki so se v dosedanjem obdobju veljavnosti zakona izkazale za pomanjkljive in jih je mogoče izboljšati oziroma prilagoditi dejanskim razmeram v praksi.

Nekategorizirana cesta in nekategorizirana cesta, ki se kot izraz uporablja za javni cestni promet, sta po novem  zasebni cesti v lasti fizične ali pravne osebe.


Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu
Temeljni cilj predloga Zakona je omogočiti nadaljnji razvoj gasilstva ter povečati usklajenost, racionalnost in učinkovitost izvajanja  operativnih nalog gasilstva.


Pojem »gasilske enote« je jasneje opredeljen z dodatnim pogojem, da gre za poklicno ali prostovoljno enoto, ki je sestavni del gasilske organizacije, med katere štejemo prostovoljna gasilska društva, poklicne gasilske enote, organizirane kot javni zavodi ali druge organizacijske oblike, ki poklicno opravljajo gasilsko službo.


Pri prostovoljnem gasilstvu pojem »prostovoljni gasilec« ostaja enak, se pa opredelita pojma »gasilec pripravnik«, ki opredeljuje člane prostovoljnih gasilskih društev, ki izpolnjujejo pogoj minimalno določene starosti in pogoj uspešno zaključenega predpisanega usposabljanja skladno s programom pripravništva, in »gasilec veteran«


Predlog zakona o spremembi Zakona o varstvu pred požarom
S predlagano spremembo se vzpostavijo pogoji za financiranje standardiziranih gasilskih zavarovanj pripadnikov gasilske organizacije in standardiziranih gasilskih zavarovanja vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo gasilske organizacije v okviru izvajanja svojih nalog, katerih financiranje je bilo z Zakonom o finančni razbremenitvi občin (ZFRO)  z občin preneseno na državo.


S spremembo predloga tretjega odstavka 58. člena ZVPoz se ob sočasni spremembi 5. člena Uredbe, poleg zmanjšanja stroškov z naslova financiranja gasilskih zavarovanj v višini 5,5 milijona evrov, lokalnim skupnostim zvišuje pritok požarne takse iz 6,3 milijona evrov na 9 milijonov evrov.


Predlog Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022 – 2030
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030 (ReNPSV22-30) določa usmeritve za delovanje in razvoj sistema socialnega varstva v navedenem obdobju. Obdobje je usklajeno z obdobjem izvajanja Akcijskega načrta Evropskega stebra socialnih pravic do leta 2030. Obsega ukrepe za obdobje, ki ga bodo zaznamovali pomembni socialni in gospodarski izzivi:

  • vpliv epidemije covida-19 na trg dela (spremenjene oblike dela, povečanje dela od doma),

  • pospešeno staranje prebivalstva,

  • zmanjševanje delovno sposobnega prebivalstva,
  • digitalizacija in robotizacija ter

  • globalizacija in zunanjetrgovinska dinamika ter prehod na zeleno gospodarstvo.

Akcijski načrt za izvajanje resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 v drugem triletnem obdobju
Akcijski načrt je drugi triletni izvedbeni dokument Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 (ReNPVZD-1), ki jo je Državni zbor RS sprejel 27. marca 2018. V njem so določeni ukrepi, ki se bodo izvajali v obdobju 2021-2023, izvajalci ukrepov, finančni viri, potrebni za izvedbo ukrepov, roki ter način spremljanja izvedbe ukrepov.

Soglasje Uradu za okrevanje in odpornost za dodatno prevzemanje in plačevanje obveznosti v letu 2022
Uradu Republike Slovenije za okrevanje in odpornost je vlada dala soglasje za dodatno prevzemanje in plačevanje obveznosti v letu 2022 do višine 251.765.258 evrov, vendar ne v večjem obsegu od vplačanih prihodkov v proračun. Povečanje namenskih prihodkov ne bo vplivalo na povečanje izdatkov v okviru sektorja države, saj so bila sredstva v sprejetem proračunu za leto 2022 že načrtovana kot evropska sredstva.


Poročilo Eko sklada za leto 2020

Vlada RS je, hkrati s sprejetjem Poročila Eko sklada za leto 2020, odločila tudi, da presežek prihodkov sklada nad odhodki iz leta 2020 v višini 492.814,95 evra ostane nerazporejen. Eko sklad je v letu 2020 odobril skupaj 2671 kreditov v vrednosti 43,2 milijona evrov, kar predstavlja skoraj 82 % od 52,9 milijona evrov, kolikor je znašala skupna vrednost vseh kreditiranih investicijskih projektov oz. naložb. Podpisanih je bilo 2127 kreditnih pogodb v skupnem znesku 38,4 milijonov EUR, od tega 79 % z občani.


Celoten povzetek 109. redne seja Vlade RS je na voljo TU.

                                                       * * *


< MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR OBJAVILO JAVNA RAZPISA ZA ODVAJANJE ODPADNE VODE IN VODOVODNI SISTEM