26.06.2008 Starost: 15 let
Kategorija: Novice

VLADA DANES TUDI O NEKATERIH AKTIH S PODROČJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Vlada RS je na današnji redni 175. seji sprejela nekatere akte, ki se nanašajo tudi na področje lokalne samouprave, in sicer mnenje vlade k Predlogu zakona o dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi, mnenje vlade o zahtevi za oceno ustavnosti Zakona o lokalni samoupravi in nekaj uredb, ki Vam jih v nadaljevanju predstavljamo.


Uredba o sežiganju odpadkov Vlada RS je sprejela Uredbo o sežiganju odpadkov.

S sprejemom in objavo te uredbe so izpolnjene zahteve Zakona o varstvu okolja o nadomestitvi vseh pravilnikov, ki so do njegove uveljavitve urejali področje ravnanja z odpadki, z uredbami. S to uredbo se prenašajo v slovenski pravni red določbe Direktive 2000/76/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. decembra 2000 o sežiganju odpadkov. Z Uredbo o sežiganju odpadkov se ohranjata struktura in vsebina Pravilnika o sežiganju odpadkov, s tem da: · je določeno, kdaj se štejejo mešani komunalni odpadki za obdelane odpadke, · so podrobneje navedene obveznosti upravljavca naprave za sosežig ali sežigalnice glede obratovanja teh naprav pri dovoljenih pogojih glede emisije snovi v zrak in vode, · so navedene obveznosti poročanja Evropski komisiji, · so določene kazenske določbe.

 

Uredba o biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkih

Vlada RS je sprejela Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki, ki nadomešča Pravilnik o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki. V Uredbi o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki se ohranjata struktura in vsebina Pravilnika o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki, Uredba pa določa še: · da zbiralcu kuhinjskih odpadkov ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, ampak le potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, · da izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki stori prekršek, če ne uvede ločenega zbiranja komunalnih odpadkov, · da je treba upoštevati vsebino operativnega programa varstva okolja na področju ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki ter · globe za storjene prekrške. Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi Vlada RS je sprejela sprejela Uredbo o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi ter z njo nadomestila Pravilnik o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi. V uredbi, ki ohranja strukturo in vsebino Pravilnika o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi, pa je določeno še: · da zbiralcu odpadnih jedilnih olj in masti ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, ampak le potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, · da izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki stori prekršek, če ne omogoči prepuščanja odpadnih jedilnih olj v zbirnih centrih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov, · da je treba upoštevati vsebino operativnega programa varstva okolja na področju ravnanja z ločeno

 

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o cestninskih cestah in cestnini

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembi uredbe o cestninskih cestah in cestnini in določila prečiščeno besedilo Uredbe o cestninskih cestah in cestnini. S predlagano spremembo uredbe oziroma njene priloge 1 se za cestninsko cesto določa novozgrajeni odsek dolenjskega avtocestnega kraka od Novega mesta/Lešnice proti Kronovem, ki je bil predan prometu v ponedeljek, 23. junija 2008. Dolžina novega cestninskega odseka znaša 7.438 m. Avtocestna povezava od Novega mesta/Lešnice preko Krškega do mejnega prehoda Obrežje se za tovornjake nad 3,5 t za smer proti Hrvaški in obratno cestnini na čelni CP Drnovo, za smer od Novega mesta/Lešnice proti Krškemu in obratno pa na stranski SCP Krško. V 10. členu Uredbe o cestninskih cestah in cestnini je dodan nov drugi odstavek, ki se glasi: »(2) Proračunski uporabniki plačujejo vinjete v rokih, ki jih določata zakon, ki ureja javne finance, in zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.«

 

Mnenje vlade k Predlogu zakona o dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi

Vlada RS je sprejela Mnenje k Predlogu zakona o dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi. Skupina poslancev Državnega zbora Republike Slovenije s prvo podpisanim Kristijanom Jancem je dne 21.5.2008 vložila v obravnavo Predlog zakona dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi, v katerem predlaga, da se z dopolnitvijo vzpostavi zakonska podlaga, ki bo občinam omogočila dostop do osebnih podatkov občanov iz uradnih evidenc zaradi dodeljevanja denarnih pomoči ali simboličnih nagrad ob posebnih priložnostih in obletnicah občanov. Vlada RS v svojem mnenju dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi ne nasprotuje.

 

Mnenje vlade o zahtevi za oceno ustavnosti Zakona o lokalni samoupravi

Vlada RS je na svoji redni seji sprejela mnenje o zahtevi župana Občine Idrija za oceno ustavnosti Zakona o lokalni samoupravi in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije in Ustavnemu sodišču Republike Slovenije. Župan Občine Idrija v zahtevi za oceno ustavnosti Zakona o lokalni samoupravi predlaga Ustavnemu sodišču RS ugotovitev, da je omenjeni zakon v nasprotju z ustavo, ker ne ureja postopka za pridobitev statusa mestne občine, s čimer so predlagatelju kršene ustavne pravice in onemogočeno pravno varstvo. Vlada RS meni, da posebna ureditev postopka ustanovitve mestne občine ni potrebna ter zato veljavni Zakon o lokalni samoupravi ne posega v ustavni položaj ali ustavne pravice Občine Idrija, saj predlagatelj zahteve za oceno ustavnosti zakona ni dokazal in ne more dokazati, da bi imela Občina Idrija po dopolnitvi zakona glede postopka za ustanovitev mestnih občin pravico do statusa mestne občine. Državni zbor je namreč obravnaval predloge za priznanje statusa mestnih občin občinskih svetov občin: Brežice, Domžale, Idrija, Jesenice, Kamnik, Krško, Piran, Radovljica, Ravne na Koroškem in Ĺ kofja Loka, in ocenil, da ne izpolnjujejo pogojev za priznanje statusa mestnih občin po 16. členu Zakona o lokalni samoupravi. Zato se vprašanje postopka za ta priznanja sploh ni postavljalo. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode
Vlada RS je sprejela predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode. Uredba uveljavlja spremembe ocenjevanja škode na področju kmetijske proizvodnje in v gospodarstvu na podlagi novel zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki sta bili sprejeti konec lanskega leta. Uredbo je bilo treba sprejeti pred časom dopustov zaradi morebitnega ocenjevanja škode v poletnem obdobju. Vlada RS Slovenije je danes tudi odločila, da se napoti en častnik Slovenske vojske ali civilni strokovnjak v Skupino za civilno-vojaško sodelovanje jug (CIMIC Group South – CGS) in en častnik Slovenske vojske ali civilni strokovnjak v Center odličnosti za civilno-vojaško sodelovanje Nata (CIMIC Centre of Excellency – CCOE) od 1. januarja 2009 naprej. Vlada RS je pooblastila Ministrstvo za obrambo, da s Skupino za civilno-vojaško sodelovanje jug in Centrom odličnosti za civilno-vojaško sodelovanje Nata sklene Memorandum o dogovoru in druge tehnične ter izvedbene sporazume za izvedbo napotitve po tem sklepu.


< ZAČETEK VELJAVNOSTI NOVELE STANOVANJSKEGA ZAKONA