28.03.2013 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

VLADA ČRTALA 8. ČLEN UREDBE O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV GLEDE NA ZAHTEVNOST GRADNJE

Ljubljana, 28. 3. 2013 - Vlada RS je na 2. redni seji črtala 8. člen Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.


 

 

Po opozorilih občin in strokovne javnosti je Vlada RS preučila

situacijo, ki jo je povzročilo sprejetje in izvajanje Uredbe o razvrščanju

objektov glede na zahtevnost gradnje in sprememb osnovne uredbe, ki so sledile

po desetih dneh. Pri tem je ugotovila, da največ nejasnosti in nezadovoljstva

občin in strokovne ter druge javnosti in možnih negativnih posledic v praksi

povzroča 8. člen uredbe, ki določa pogoje za umestitev nezahtevnih in

enostavnih objektov v prostor in s katerim je država v nekaterih primerih

posegla v izvirno pristojnost občin na področju prostorskega načrtovanja. 

Zato je na seji sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov

glede na zahtevnost gradnje, s katero je črtala 8. člen. Na ta način je Vlada

RS zagotovila, da ni nobenega dvoma več, da se za umeščanje objektov v prostor

uporabljajo izključno določbe veljavnih prostorskih aktov občin. S tem je bil

storjen korak, ki bo preprečil morebitno izigravanje občinskih pravil,

zapisanih v prostorskih aktih. S tem pa je tudi jasna odgovornost občin, da

zagotovijo ustrezne podlage oziroma sprejmejo ustrezne ukrepe za ureditev

problematike.

V naslednjem koraku bo Vlada RS proučila dejansko stanje in možne

rešitve, da bi bilo na sistemski ravni zagotovljeno kakovostno umeščanje

objektov v prostor ter gradnja zanesljivih in varnih objektov.  

čŒe bo potrebno, bodo pripravljene zakonodajne rešitve na področju

urejanja prostora, graditve objektov in varstva kmetijskih zemljišč ter tudi

druge relevantne področne zakonodaje, ter Državnega prostorskega reda, kar

izhaja tudi iz zavez, ki jih je sprejela ta vlada. Ob tem bo pripravljena še

ena sprememba obravnavane uredbe, ki bo upoštevala pravila kakovostne in transparentne

priprave predpisov, tudi z vključevanjem in upoštevanjem vse zainteresirane

javnosti.

Ob tem velja poudariti, da sedaj veljavna uredba v drugih določbah na

mnogo jasnejši in bolj transparenten način razvršča objekte glede na njihovo

gradbenotehnično zahtevnost in v primerjavi s prejšnjo ureditvijo iz leta 2008

za določene vrste objektov dejansko pomeni precejšnjo odpravo administrativnih

ovir in bremen. V ospredje razvrščanja objektov je postavljena kakovostna in

varna gradnja objektov in vključevanje strokovnjakov v projektiranje in gradnjo

vseh objektov, kjer se prebiva ali kjer se zadržujejo ljudje. Ob pripravi te

uredbe so bile namreč v veliki meri odpravljene dileme in pomanjkljivosti, ki

so se pojavljale pri izvajanju uredbe iz leta 2008.

Tokratna sprememba uredbe poudarja ključno odgovornost občin, da na

svojem območju določijo zahteve in pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za

umestitev vseh objektov, tudi enostavnih in nezahtevnih objektov v prostor.

Pristojnost določanja teh pogojev je bila po letu 2003, ko sta bila sprejeta

Zakon o urejanju prostora in Zakon o graditvi objektov, v celoti vrnjena pod

okrilje občin. Za nekatere občine to pomeni sprejete novih ali spremenjenih

prostorskih aktov, saj se ne bodo več mogle sklicevati na ti. ureditev te

tematike s strani države.

***


< DOPUSTNOST ŠIRITVE OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE