31.05.2012 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

VELJATI ZAČEL ZAKON O URAVNOTEŽENJU JAVNIH FINANC

Ljubljana, 31. 5. 2012 - Veljati je začel Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki ga je DZ sprejel 11. maja. Zakon posega v okoli 40 drugih zakonskih ureditev, med drugim v plače in druge prejemke javnih uslužbencev, ki se bodo znižali z junijem. Vlada pa bo pripravila še podzakonske akte za izvedbo zakona.


 

 

Uveljavitev

zakona se je sicer zamaknila, ker sta policijska sindikata vložila

referendumsko pobudo o zakonu, umaknila pa sta jo v 30. maja po slabih dveh

tednih pogajanj in sklenitvi sporazuma z vlado.

Glede na

dogovor, ki ga je vlada dosegla s socialnimi partnerji, se bodo plače z junijem

znižale za osem odstotkov, hkrati pa se bodo odpravila plačna nesorazmerja.

Regres za letni dopust javnih uslužbencev bo letos odvisen od plačnega razreda.

Najvišji regres bodo prejeli javni uslužbenci do 13. plačnega razreda, in sicer

692 evrov, najnižjega pa tisti, ki so uvrščeni od 40. plačnega razreda naprej,

in sicer 100 evrov.

Javnim

uslužbencem, ki bodo na dan uveljavitve zakona izpolnjevali pogoje za starostno

pokojnino, bo prenehalo delovno razmerje, razen če se z delodajalci ne bodo

dogovorili za nadaljevanje delovnega razmerja.

Znižali se bodo tudi stroški

prevozov na delo, in sicer bo nadomestilo pripadlo zaposlenim glede na razdaljo

od kraja bivališča do delovnega mesta, če ta razdalja znaša več kot dva

kilometra. Kilometrina bo znašala osem odstotkov cene bencina.

Javni uslužbenci

pa bodo odslej lahko koristili največ 35 dni letnega dopusta.

Pokojnine se

letos ne bodo usklajevale, medtem ko se bodo pokojnine, ki se izplačujejo iz

državne blagajne, znižale. Prav tako najvišja "državna" pokojnina ne

bo smela znašati več kot 1450 evrov. Letni dodatek za rekreacijo bodo dobili le

tisti upokojenci, ki imajo pokojnino nižjo od 622 evrov. Dodatek bo odvisen od

višine pokojnine, pri čemer bo najvišji znašal 368 evrov, najnižji pa 166

evrov.

Na področju

zdravstvenega varstva se bodo med drugim znižali stroški zdravstvenih storitev,

ki jih krije osnovno zdravstveno zavarovanje. Znižujejo se tudi nadomestila za

bolniško odsotnost do 90. dne začasne zadržanosti z dela na 90 odstotkov

osnove, razen za bolniško odsotnost zaradi poklicne bolezni ali poškodb pri delu

in za nego družinskega člana.

Z varčevalnimi

ukrepi se ukinja 2. januar kot dela prost dan, medtem ko se po dogovoru vlade s

sindikati kot dela prost dan ohranja 2. maj.

Starši bodo za

drugega otroka v vrtcu po novem plačevali 30 odstotkov cene vrtca. Porodniško

nadomestilo v prvih treh mesecih ostaja enako kot doslej, niža pa se starševsko

nadomestilo, in sicer na 90 odstotkov. Starševsko nadomestilo bo sicer ostalo

100-odstotno, če osnova plače znaša manj kot 763 evrov. Starševsko nadomestilo

pa v nobenem primeru ne bo smelo znašati več kot dvakratnik povprečne plače.

Denarno

nadomestilo za brezposelnost bo po novem za prve tri mesece znašalo 80

odstotkov osnove, v naslednjih devetih mesecih 60 odstotkov, nato pa v višini

50 odstotkov od osnove.

Zakon

proračunskim uporabnikom tudi omejuje sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb

ter študentskega dela.

Ĺ tudentje

odslej ne bodo imeli pravice do subvencionirane prehrane med 15. julijem in 15.

avgustom. Ukinja pa se tudi državna subvencija za dijaško prehrano, do

subvencij bodo upravičeni le še socialno ogroženi.

Zakon tudi ukinja subvencije

mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja.

Na področju vzgoje

in izobraževanja pa združuje nekatere zavode.Zakon

predvideva zvišanje splošne stopnje DDV v letu 2014, v primeru, da bo

primanjkljaj državnega proračuna znašal več kot tri odstotke bruto domačega

proizvoda (BDP). Pri tem se DDV ne bi smel dvigniti za več kot tri odstotne

točke.

Iz zakona so bile izvzete spremembr normativov in standardov v vzgoji

in izobraževanju.

Zakonu se

sicer obeta še vložitev zahteve za ustavno presojo, ki so jo napovedali v

Sindikatu ministrstva za obrambo. Danes nameravajo sprožiti vse potrebne

postopke za ustavno presojo ukrepov glede varovane plače in regresa za leto

2012.


< NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 28. MAJEM IN 1. JUNIJEM 2012