14.07.2021 Starost: 1 let

VELJATI JE ZAČEL ZAKON O NUJNIH UKREPIH V ZDRAVSTVU

Ljubljana, 14.7. 2021 – z današnjim dnem je stopil v veljavo zakon o nujnih ukrepih v zdravstvu. Potem ko so v torek zvečer poslanci DZ sklenili, da razpis zakonodajnega referenduma o zakonu ni dopusten, je bil namreč objavljen v Uradnem listu. Ukrepi iz zakona so ocenjeni na 66,6 milijona evrov, zakon pa med drugim prinaša finančno spodbudo za specializante družinske medicine.


Država bo sredstva za ukrepe iz zakona zagotovila iz proračunske rezerve oz. finančnih načrtov ministrstev ter rezervacij dopolnilnih zdravstvenih zavarovalnic.

Zakon med drugim daje podlago, da lahko ministrstvo za zdravje nameni sredstva za štipendije na področju zdravstva. Naslavlja tudi zadnja leta upadajoče zanimanje za specializacijo družinske medicine in uvaja finančno spodbudo v višini 20 odstotkov urne postavke osnovne plače specializanta družinske medicine. Do njega so upravičeni zdravniki, ki so se na specializacijo prijavili v letih 2021 in 2022. Prinaša tudi financiranje dodatnih specializacij klinične psihologije.

V postopku sprejemanja zakona, ki ga je DZ potrdil 7. julija s 47 glasovi za in 25 proti, je opozicijskim strankam z dopolnilom uspelo spremeniti način izvedbe razpisa za skrajševanje čakalnih dob, tako da bodo najprej zapolnili zmogljivosti izvajalcev v javni zdravstveni mreži.

Poleg ukrepov na področju zdravstva zakon uvaja še dodatke v času razglašene epidemije covida-19 za ravnatelje, pa tudi za župane, podžupane, direktorje občinskih uprav in načelnike upravnih enot. Zakon daje tudi podlago za podaljšanje ukrepa nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile od 1. julija do 31. decembra.

6. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

18. člen

(1) Ne glede na četrti odstavek 23. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) direktorjem v javnem sektorju, kot jih določa Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18), ki opravljajo delo v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, visokega šolstva in v raziskovalni dejavnosti, pripada mesečni dodatek za delo v rizičnih razmerah v višini 400 evrov, prav tako enak mesečni znesek pripada ravnateljem vrtcev in šol, ki so v drugem valu epidemije COVID-19 izvajali nujno varstvo otrok in učencev in ravnateljem zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

(2) Direktorji in ravnatelji, ki prejemajo dodatek iz 125. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US), niso upravičeni do dodatka iz prejšnjega odstavka.

(3) Ne glede na določbe zakonov in kolektivnih pogodb, ki urejajo osnovo za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela, se dodatek iz prvega odstavka tega člena ne všteva v osnovo za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela.

(4) Sredstva za financiranje dodatka iz prvega odstavka tega člena se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. Zahtevki za izplačilo sredstev se vložijo pri ministrstvu, pristojnem za izobraževanje. Način izstavitve zahtevkov in roke izplačil določi minister, pristojen za izobraževanje. Zahtevki za izplačilo sredstev za obdobje od 19. oktobra 2020 do 15. junija 2021 se vložijo najpozneje do 31. julija 2021.

(5) Dodatek iz prvega odstavka tega člena, ki direktorjem in ravnateljem pripada za obdobje od 19. oktobra 2020 do 15. junija 2021, se izplača najpozneje do 31. avgusta 2021.

(6) Nadzor nad izvajanjem določb tega člena opravlja Inšpektorat za javni sektor v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju. V primeru ugotovljenih nepravilnosti pri izplačilu dodatka iz prvega odstavka tega člena inšpektor Inšpektorata za javni sektor izreče ukrep za odpravo nepravilnosti.

Ministrstvo za finance bo občinam posredovalo navodila za izpolnjevanje in posredovanje zahtevkov.


< RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU SOCIALNEGA VARSTVA POSLANA V JAVNO RAZPRAVO