26.06.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

VČERAJ PRIČELA VELJATI NOVELA ZFO

25. junija je začela novela zakona o financiranju občin, ki jo je DZ po skrajšanem postopku sprejel 28. maja. Novelo je vlada pripravila zaradi odločbe ustavnega sodišča iz konca oktobra 2007. Tedaj je sodišče ugotovilo, da pet členov zakona ni skladnih z ustavo, zato je naložilo, da se zakon v roku enega leta popravi.


Novela zakona po zagotovilih ministra za lokalno samoupravo in regionalno politiko Ivana Žagarja sledi odločbi ustavnega sodišča, ki je na pobudo štirih občin ugotovilo, da je pet členov zakona v neskladju z ustavo. Z novelo se določa, da občinam za financiranje primerne porabe po novem pripada 54 odstotkov dohodnine, od tega 70 odstotkov posameznim občinam, preostanek pa za solidarnostno izravnavo prihodkov od dohodnine med občinami. Občinam, ki s temi sredstvi ne pokrijejo primerne porabe, država dodeli finančno izravnavo v višini razlike do primerne porabe. Z novelo je ukinjeno prehodno obdobje, povezano z nadomestilom stavbnega zemljišča, ki tako v celoti pripada občinam. Prav tako postajajo okoljske dajatve, povezane z lokalnimi gospodarskimi službami, prihodek občinskih proračunov. Novosti so tudi na področju zadolževanja. Občine se po novem ne bodo mogle zadolževati za več kot šest odstotkov realiziranih prihodkov, v kar niso vštete hipoteke in zadolževanje pravnih subjektov, katerih ustanoviteljica je občina sama. Po drugi strani se bodo občine lahko dodatno zadolžile v primeru projektov, ki so sofinancirani iz evropskih skladov. Zaradi uskladitve zakona z javnofinančnimi in makroekonomskimi zmožnostmi države je določeno prehodno obdobje treh let od uveljavitve zakona, v katerem je delež občin v dohodnini manjši. Za financiranje primerne porabe bodo morale občine v tem obdobju nameniti tudi delež lastnih prihodkov. Sredstva za uskladitev financiranja občin z odločbo ustavnega sodišča bodo zagotovljena s spremembami državnega proračuna za leto 2009. Začetek veljavnosti novele s 25. junijem omogoča vladi pripravo financiranja v skladu z novelo za leto 2009, torej prvo naslednje proračunsko leto. Ministrstvo za finance bo vladi do konca leta moralo predlagati spremembo financiranja s spremembo proračuna za leto 2009 in spremembo zakona o izvrševanju proračuna za leto 2009. Druge predpise po noveli je treba uskladiti do 25. junija 2009.


< ZAČETEK VELJAVNOSTI NOVELE STANOVANJSKEGA ZAKONA