22.02.2016 Starost: 7 let

VABILO MOP K SODELOVANJU

Ljubljana, 22. 2. 2016 - Ministrstvo za okolje in prostor v okviru Operativnega programa prehoda na zeleno gospodarstvo, kamor sodi tudi trajnosti razvoj, pripravlja spletno stran namenjeno promoviranju in izobraževanju o trajnostni gradnji. Da bi pripravili bogato vsebino, naprošajo za pomoč pri oblikovanju nabora primerov dobrih praks.


Namen vzpostavitve spletne strani v okviru Ministrstva za okolje in prostor, je zajeti čim širše področje, ki ga naslavlja trajnostna gradnja. Predstaviti želijo konkretne primere gradenj objektov, ki na celovit in inovativen  način dosegajo cilje trajnostne gradnje. Cilje kot so zdravo in kakovostno bivalno okolje, zmanjševanje CO2 izpustov, trajnostna raba naravnih virov, prilagajanje klimatskim spremembam in ohranjanje družbeno-kulturnih vrednot. Vse to in več ob upoštevanju stroškov v življenjski dobi  ter spodbujanju lokalnega gospodarstva .  Ker želijo pridobiti najširši možni nabor primerov dobrih praks, le-te ne omejujemo samo na stavbe, temveč zajemamo vse objekte. S primeri dobrih praks želijo zajeti celoten proces gradnje od načrtovanja, kakovostne izvedbe gradnje, vzdrževanja in uporabe objektov ter celo njeno razgradnjo.

Ministrstvo naproša za posredovanje predlogov dobrih praks, za katere menite, da na ustrezen način in bolje od večine naslavljajo posamezna področja trajnostne gradnje.

Predlagate lahko primere, ki izstopajo po :

  • ustreznem umeščanjem v prostor (s posebnim poudarkom ohranjanje ekosistemov, upoštevanje ogroženih območij, dostopnost do javnega prevoza, lokalne oskrbe in družbene infrastrukture, zelene površine, sanacijo degradiranih območij),
  • energetski učinkovitost in rabi obnovljivih virov energije,
  • trajnostni rabi naravnih virov (lokalna gradiva, krožno gospodarstvo – ponovni uporabi, reciklaža, obnovljivi viri, varčevanje z vodo),
  • ekonomičnosti (stroški upravljanja in vzdrževanja, trajnost),
  • funkcionalnosti (fleksibilnost in možnost prilagajanja na spremenjene potrebe),
  • zdravem in kakovostnem bivalnem okolju (poseben poudarek na uporabi zdravih materialov, kakovosti notranjega zraka, zvočnem in svetlobnem ugodju, zaščiti pred sevanji, dostopnost in raba objekta brez ovir),
  • ohranjanju družbenih in kulturnih vrednot (prepoznavna kakovost arhitekture, kulturna dediščina, varnosti in socialni povezanosti naselja, fair- trade poslovanju),
  • procesni kakovosti (ustrezni sestavi projektne ekipe, pripravi natečaja, dodatnih usposabljanj udeležencev pri gradnji, izobraževanju uporabnikov).

Za vaše predloge navedite osnovne tehnične karakteristike, jih podprite s slikovnim gradivom in v obrazložitvi opišete, zakaj menite, da je predlagana gradnja primer dobre prakse (npr. vaš predhodni komisijski  izbor,  izbor z merljivimi kriteriji (kadar je to mogoče) ali opisno primerljivo glede na obstoječe ocenjevalne sisteme).

Predloge lahko dostavite do 11. 3. 2016 na gp.mop(at)gov.si s sklicem na dopis
Ministrstva za okolje in prostor št. 0071-2/2015/17.

Za več informacij se lahko obrnete na naslov tanja.mencin(at)gov.si ali sasa.galonja(at)gov.si oziroma na telefon (01) 4787 079.

* * *


< NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 22. DO 26. FEBRUARJA 2016