22.09.2022 Starost: 250 dni

VABILO MOP K PRIPRAVI BESEDILA PREDLOGA ZAKONA O PODNEBNIH SPREMEMBAH

Ljubljana, 22. 9. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je, skladno z zavezo in vizijo Dolgoročne podnebne strategije Republike Slovenije do leta 2050 (ReDPS50), s katero si je Slovenija zastavila jasen cilj, da do leta 2050 doseže neto ničelne emisije oziroma podnebno nevtralnost, pričelo s pripravo sistemskega zakona. Ta bo služil kot pravni okvir za izvajanje, upravljanje, spremljanje in poročanje o vseh vidikih podnebne politike v Sloveniji. Rok za podajo predlogov je 20. 10. 2022


Predlog novega zakona bo v temeljnih poglavjih poleg rešitev za učinkovitejše izpolnjevanje obveznosti do mednarodnih pravnih aktov, kot je Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC), Kjotski protokol in Pariški sporazum, obsegal tudi:

  • vsebine vezane na prenos zakonodaje EU v slovenski pravni red in vsebine, katerih urejanje je nujno potrebno za uresničitev naših podnebnih ciljev,
  • določbe vezane na vzpostavitev strukture, vloge  in sodelovanja z relevantnimi deležniki.

V izogib podvojitvi in zagotavljanju harmonizacije z ostalimi pravnimi akti se predvideva tudi prenos določb, ki naslavljajo podnebne vsebine iz Zakona o varstvu okolja (ZVO-2).

Zaradi horizontalnosti podnebnih sprememb in njene medsektorske narave je v proces predvidena vključenost tudi pripravljavcev zakonodaje z ostalih segmentov delovanja družbe, kot so šolstvo, zdravstvo, urejanje prostora, gradnja objektov, kmetijstvo, promet, idr.. Ti bodo specifična vprašanja zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in prilagajanja na podnebne spremembe naslovili v zadevnih sektorskih zakonodajnih, strateških in ostalih dokumentih.

Osnutek zakona bo, med drugim, vseboval:

  • temeljne določbe, ki opredeljujejo predmet zakona, relevantne izraze, namen in cilj zakona ter načela;
  • strateške dokumente in akcijske načrte, ki obsegajo postopke, vezane na ReDPS50, nacionalno energetsko-podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), Strateški okvir prilagajanja podnebnim spremembam in ostale strateške dokumente ter akcijske načrte na občinski ravni;
  • ukrepe s področja podnebnih sprememb, ki se navezujejo na vsebine področij zmanjševanja emisij TGP iz sektorjev, ki niso vključeni v sistem trgovanja z emisijami TGP, prometa, kmetijstva, rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF), fluoriranih TGP, ukrepih na drugih področjih;
  • ekonomske in finančne instrumente kot je na primer sistem trgovanje s pravicami do emisije TGP, določbe vezane na delovanje Sklada za podnebne spremembe, okoljsko dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in ostali finančni instrumenti;
  • zaveze glede vodenja evidenc, upravnih postopkov in poročanja skladno z Uredbo (EU) št. 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov;
  • posvetovalna telesa, vključenost civilne družbe;
  • inšpekcijsko nadzorstvo ter kazenske določbe.

Da bo zakon res vseobsegajoč, vabi MOP v proces priprave vse zainteresirane deležnike.

Vaše pripombe, mnenja in predloge nam lahko posredujete do vključno 20. 10. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

                                                 * * *


< VLADA O PRORAČUNIH ZA PRIHODNJI DVE LETI