08.12.2015 Starost: 7 let

V PRIPRAVI UREDBA O PITNI VODI

Ljubljana, 8. 12. 2015 – Ministrstvo za zdravje pripravlja uredbo o pitni vodi. Predlog uredbe je še v fazi delovnega osnutka, na sestanku na ministrstvu pa smo predstavniki občin opozorili na večje pomanjkljivosti predloga in odprta vprašanja.


Kot že omenjeno, je predlog uredbe o pitni vodi šele v fazi delovnega osnutka, z uredbo pa se v pravni red prenaša evropska direktiva. Uredba bo določala zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda, z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi kakršnegakoli onesnaževanja pitne vode. Predlog uredbe poleg splošnih določb določa še: obveznosti upravljavca vodovoda, spremljanje izpolnjevanja zahtev za pitno vodo, postopek za izdajo dovoljenj za odstopanje od mejnih vrednosti kemijskih parametrov,  pristojni organ za izvajanje uradnega zdravstvenega nadzora nad izvajanjem te uredbe ter kazenske določbe.

 

Opozorili smo, mora biti obravnavana uredba usklajena z Uredbo o oskrbi s pitno vodo, smiselno bi bilo, da bi celotno področje urejala ena sama uredba. Prav tako smo opozorili, da je potrebno določbo 7. člena, ki ureja navodila za obveščanje, še ustrezno prilagoditi in uporabiti ustrezne kanale obveščanja, ki že obstajajo, da se občinam ne bo nalagalo dodatnih obveznosti. Predstavniki ministrstva so poudarili, da želijo zagotoviti učinkovito obveščanje predvsem v primerih, če obstaja utemeljen sum (npr. ko zdravnik ugotovi okužbo pri pacientu), da obstaja nevarnost za zdravje ljudi. Želijo, da bi občine  v takšnih primerih zagotovile hitro obveščanje. Osnutek uredbe določa, da občina v ta namen določi odgovorno osebo, ki mora biti usposobljena v enakem obsegu kot odgovorna oseba izvajalca.

 

Osnutek uredbe določa tudi, da mora imeti upravljavec vodovoda zaposleno odgovorno osebo za izvajanje te uredbe. Ob tem smo izpostavili pomislek, če mora biti oseba dejansko zaposlena ali pa je lahko »samo« določena s strani upravljavca. Postavlja se tudi vprašanje, kakšne pogoje predpisati za odgovorno osebo – ustrezno izobrazbo ali obvezna strokovna usposabljanja. Na ministrstvo razmišljajo v smer, da bi bili pogoji za odgovorno osebo odvisni od velikosti upravljavca.

 

V Initiates file downloadpriponki se nahaja predlog uredbe o pitni vodi – prosimo, da se opredelite do tem, ki so že bile izpostavljene tudi na sestanku, torej o načinu obveščanja v primeru »utemeljenega suma«, določitvi odgovornih oseb, pogojev, ki jih morajo te osebe izpolnjevati itd. (7. člen). Vaše predloge, stališča lahko pošljete do srede, 16. decembra 2015, mi pa  jih bomo posredovali ministrstvu, da jih lahko upošteva pri pripravi »uradnega« predloga uredbe.

 


< NA MINISTRSTVU ZA PRAVOSODJE O PREDLOGU ZAKONA O DEDOVANJU