09.01.2015 Starost: 8 let

V PRIPRAVI NOV ZAKON O POGREBNI DEJAVNOSTI IN UPRAVLJANJU POKOPALIŠČ

Ljubljana, 9. 1. 2015 – Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je bil sestanek v zvezi s pripravo novega Zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč.


Vlada RS je dne 13. 11. 2014 potrdila sklep prejšnje vlade, v katerem je le-ta določila:  Novi zakon o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč se pripravi tako, da bo pokopališka dejavnost tudi v bodoče organizirana kot obvezna gospodarska javna služba, pogrebna dejavnost pa se bo izvajala v okviru proste gospodarske pobude kot tržna dejavnost, ob upoštevanju določenih pogojev; le kolikor določenih delov pogrebne dejavnosti ne more ustrezno zagotavljati trg, se lahko v tem segmentu organizira kot obvezna gospodarska javna služba.

 

Vsa tri združenja občin (ZOS, SOS, ZMOS) in Zbornica komunalnega gospodarstva smo na Vlado RS in pristojno ministrstvo podali več pobud za spremembo sklepa Vlade RS in s tem izhodišč za pripravo novega zakona, in sicer, da pogrebna in pokopališka dejavnost ostaneta obvezni lokalni gospodarski javni službi, v okviru katerih bi se zagotavljal osnovni standard storitve, pri pogrebni dejavnosti pa bi se dovolil dostop tudi tržni dejavnosti, ob upoštevanju določenih pogojev. To stališče je bilo ponovljeno tudi na tokratnem sestanku, ob izpostavitvi javnega interesa, etičnosti delovanja in družbene odgovornosti ob izvajanju pogrebne dejavnosti.

 

Svoja stališča je ponovila tudi Obrtna zbornica Slovenije - zahtevo po tržni naravi pogrebne dejavnosti.

 

Zaradi konceptualnega prepada je MGRT sklenil, da bo pripravil zakon v skladu s sprejetimi izhodišči (sklepom vlade). Kot trdijo, se zavedajo, da nekaterih pogrebnih storitev ni mogoče izvajati kot tržnih dejavnosti. Pripravili bodo prenovljen zakon, vključili elemente, kjer se pojavljajo težave, tam, kjer bo določena možnost tržnih dejavnosti, bo določen osnovni standard, ostalo pa želijo prepustiti lokalnim skupnostim zaradi pietete do umrlih in krajevnih običajev. Predlog zakona naj bi bil poslan v javno obravnavo do konca januarja.

 


< ZOS ZAPROSIL MF ZA POJASNILO GLEDE ZMANJŠANJA NAKAZILA OBČINAM