04.09.2015 Starost: 6 let

V PREDLOGU ZAKONA O FUNKCIONARJIH VELIKO NEJASNOSTI

Ljubljana, 4. 9. 2015 - Združenja občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo poslalo pripombe na Predlog zakona o funkcionarjih. V Združenju občin Slovenije smo že v fazi obravnave delovnega osnutka zakona podali pripombe, v katerem smo opozorili na določene pomanjkljivosti predloga zakona. Prejeli smo tudi pojasnilo Ministrstva za javno upravo (dopis št. 007-420/2015/25 z dne 19. 8. 2015), vendar se z njim ne moremo strinjati.


Predlog zakona o funkcionarjih sicer določa subsidiarno uporabo svojih določb, obenem pa je njegova težnja vzpostavitev enotnega sistema pravic in obveznosti funkcionarjev v Republiki Sloveniji.

Tako kot v delovnem osnutku se tudi v predlogu zakona ohranja določba 14. člena, ki plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije omejuje na največ eno tretjino plače, ki bi jo funkcionar prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno. Menimo, da gre v določbi za prikrito razvrednotenje dela občinskih funkcionarjev, predvsem županov. Zahtevnost opravljanja funkcije in odgovornost, ki jo funkcija prinaša, ter na drugi strani neposredna izvolitev županov na funkcijo terja tudi ustrezno ovrednotenje njihovega dela. Z zniževanjem plačila za nepoklicne funkcionarje se funkcijo župana dela izredno neprivlačno, s tem pa ljudi, ki si želijo ohraniti stik s svojim siceršnjim poklicem in delom, sili v izbiro. Menimo, da bi s takšno določbo preveč omejili interes za vstopanje ljudi v lokalno politiko in s tem skrb za obče dobro okolja, v katerem živijo.

Ob določbi, da pristojni organ določi pogoje, ob katerih funkcionarjem plačilo pripada, se zastavlja vprašanje, kateri naj bi bili ti pogoji. Opozarjamo, da takšna določba pušča odprte možnosti arbitrarnemu odločanju, zato bi morali biti pogoji določeni v samem zakonu.

Pripravljavec predpisa bi se moral tudi vprašati, kaj želi doseči z določitvijo pogojev za opravljaje funkcije. Omejevanje (pasivne) volilne pravice, ki je v demokratični ureditvi ena od temeljnih pravic, bi na način, kot je določen v Predlogu zakona o funkcionarjih, lahko pomenil nesorazmeren poseg v volilno pravico. Primer: funkcionar je obsojen na npr. trimesečno kazen zapora za kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti (323. člen Kazenskega zakonika), kazen se izvršuje na način t.i. vikend zaporov. V skladu z novo določbo bi funkcionarju prenehala funkcija. Ali je trenutek nezbranosti na cesti lahko razlog, da je funkcionar osebnostno neprimeren opravljati svojo funkcijo oziroma nanjo kandidirati? V Združenju občin Slovenije smo mnenja, da bi bilo potrebno navedene pogoje omejiti glede na težo izrečene kazni. Veljavna ureditev to področje ustrezno ureja (37.a člen Zakona o lokalni samoupravi).

* * *


< ZOS SE NE STRINJA S PREDLAGANIMI DOLOČILI NOVELE ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU