23.05.2022 Starost: 1 let

V OBRAVNAVI PREDLOG SKLEPA O DELITVI SREDSTEV POŽARNE TAKSE ZA IZVAJANJE NALOG VARSTVA PRED POŽAROM V LOKALNIH SKUPNOSTIH

Ljubljana, 23. 5. 2022 - ministrstvo za obrambo je pripravilo predlog Sklepa o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih in nam ga posredovalo v obravnavo. Rok za podajo pripomb je 27. 5. 2022.


Zakon o finančni razbremenitvi občin določa, da financiranje standardiziranih gasilskih zavarovanj preide z lokalnih skupnosti na državo. Na podlagi tega je bil sprejet Zakon o spremembi Zakona o varstvu pred požarom, ki določa, da se spodnja meja odstotka sredstev požarne takse, ki se namenja za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah s sedanjih 70 odstotkov spremeni na 50 odstotkov. Uredba o spremembi Uredbe o požarni taksi pa določa, da se odstotek požarne takse od zavarovalne premije, ki se mora plačati državi na podlagi zavarovalne pogodbe za zavarovanje požarnih nevarnosti, zvišuje s 5 odstotkov na 9 odstotkov.

Na podlagi navedenega je ministrstvo pripravilo predlog Sklepa, s katerim bodo zagotovljeni višji pritok požarne takse in višja sredstva lokalnim skupnostim in državi za izboljšanje požarne varnosti.


S predlaganim Sklepom o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih se določi sredstva požarne takse za izvajanje nalog v lokalnih skupnostih, in sicer v razmerju 50 odstotkov za lokalne skupnosti za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah in 50 odstotkov za državo za financiranje nalog širšega pomena.

S tem se zagotavlja dodatna finančna sredstva za financiranje standardiziranih gasilskih zavarovanj pripadnikov gasilske organizacije in standardiziranih gasilskih zavarovanj vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo gasilske organizacije v okviru izvajanja svojih nalog.

Vaše pregloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 27. 5. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

                                                        * * *


< ZZZS: NUJNO JE NOVELIRANJE ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI