18.01.2019 Starost: 4 let

V OBALNO-KRAŠKI REGIJI ŽUPANI IZPOSTAVILI POMEN VODOOSKRBE KRAŠKIH IN OBALNIH OBČIN TER TEŽAVE PRI ČRPANJU EVROPSKIH SREDSTEV

Sežana, 18. 1. 2019 – Na prvi seji obalno-kraškega regijskega sveta ZOS so župani pregledali delo združenja v preteklem mandatnem in izpostavili pomen vzpostavitve vodooskrbe v vseh kraških in obalnih občinah. Izrednega pomena za razvoj regije so tudi kakovostni projekti iz naslova kohezije, ki naj odražajo dejanske potrebe občin. Župani so si bili enotni, da si je treba tudi v prihodnje zadati visoke cilje in stremeti k njihovemu doseganju.


Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj je v predstavitvi aktivnosti združenja v preteklem mandatnem obdobju predstavil ključne dosežke, med njimi je izpostavil vsakoletna pogajanja z Vlado RS o višini povprečnine. Župani vseh regij, ne samo obalno-kraške, so si enotni, da je absurdno, da se vsako leto pogajamo za sredstva, katera občinam zakonsko pripadajo. Predsednik ZOS je poudaril, da se vedno zavzemamo za ohranitev investicijskih sredstev, do katerih so občine upravičene na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin. Vedno je to pogoj za sklenitev dogovora o višini povprečnine, saj gre za sredstva, ki so izrednega pomena predvsem za finančno šibkejše občine. Poudaril je, da se bo združenje še naprej zavzemalo za njihovo ohranitev.

V razpravi o podpisanem Dogovoru o višini povprečnine, ki so ga lansko jesen podpisala združenja občin in Vlada RS, je predsednik povedal, da bo na nivoju Vlade SR oblikovana delovna skupina za pregled in spremembo zakonodajo, ki občinam nalaga naloge in finančna bremena. Ob tem je izrazil upanje, da bomo vsi skupaj po preteku 6 mesecev lahko rekli, da smo prišli do konkretnih rešitev.


Velik del časa so župani namenili tudi vsebini Strategije razvoja lokalne samouprave in si bili enotni, da naslov nikakor ne odraža njene vsebine. Predsednik je poudaril je koliko razvojnega potenciala izgubljamo na letni ravni s tem, ko nimamo oblikovanih pokrajin. Veliko izgubljamo s tem, ko nimamo regijskih projektov, temveč samo medobčinske. Župani so si bili enotni, da bi z dobrimi regijskimi projekti veliko doprinesli k skladnejšemu regionalnemu razvoju. Imamo vzhodno in zahodno kohezijsko regijo, vendar to z vidika skladnega regionalnega razvoja vsekakor ni dovolj.


Župani so v razpravi o črpanju evropskih sredstev jasno povedali, da je treba narediti dobre nastavke za prihodnjo finančno perspektivo in oblikovati projekte, ki bodo odražali dejanske potrebe občin. Izpostavili so nesmisle, ko evropski projekti narekujejo izgradnjo kolesarskih stez, na drugi strani pa marsikatere občine še nimajo zgrajenega vodovoda po njihovem celotnem. Tako pozivajo Vlado RS naj prisluhne občinam in skupaj z njimi določi razvojne prioritete.

S strani županov je bila izpostavljena težava z vodooskrbo kraških in obalnih občin. Poudarili so pomen vodovoda, ki bi povezoval in oskrboval prebivalce od Opatjega sela do Pirana. S tem bi bila zagotovljena samooskrba področja z vodo in se Sloveniji na ta način ne bi bilo treba povezovati s sosednjimi državami. S tem projektom pa ne bi pridobili samo na vodooskrbi, temveč gre večplastni projekt, ki bi zagotovil tudi razvoj območja.

Predsednik je povzel tudi aktivnosti združenja ob sprejemanju novele Zakona o financiranju občin. ZOS se je bil proti temu, da se pri izračunu povprečnih stroškov občin
upošteva samo povprečje stroškov zadnjih treh let in to brez inflacije. S tem je bilo občinam odvzetih kar nekaj sredstev. Takrat je bila podana ocena, da se je občinam s tem povprečnina znižala okoli 60 evrov. Dodal je, da se bo združenje zavzelo za spremembo določil Zakona o financiranju občin, ki dopuščajo vladi, da sprejme višino povprečnine brez dogovora z občinami. Te spremembe pa naj gredo tudi v smeri priporočil Sveta Evrope.

Združenje občin Slovenije tudi predlaga, da se z zakonom vključi vse predstavnike lokalnih skupnosti v vse delovne in pogajalske skupine, ki se pogajajo znotraj organov EU-ja o finančni perspektivi.

 

* * *


< ŽUPANI SAVINJSKEGA REGIJSKEGA SVETA ZOS IZPOSTAVILI IZVAJANJE DOGOVORA ZA RAZVOJ REGIJ