02.09.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

V JAVNO OBRAVNAVO DAN PREDLOG NOVELE ZAKONA O ZEMLJIŠČIH

Ljubljana, 2. 9. 2010 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na današnji tiskovni konferenci predstavilo delovno besedilo predloga novele zakona o kmetijskih zemljiščih in ga podalo v javno obravnavo. Zainteresirana javnost lahko pripombe in predloge pošlje do vključno 2. oktobra na naslov kmet-zemljisca@gov.si. Na ministrstvu želijo, da bi bil zakon sprejet konec letošnjega ali na začetku prihodnjega leta.


 

Cilj zakona je ohranitev oz. zaščita kmetijskih zemljišč kot osnove slovenske proizvodnje hrane. Poleg tega pa so si pripravljavci zakona kot cilj zastavili še uspešno ukrepanje proti zaraščanju in pridobivanje sredstev za zemljiške operacije, potrebne za pridobitev novih kmetijskih zemljišč oziroma izboljšanje slabih. Obenem pa želijo z zmanjševanjem administrativnih ovir omogočiti kakovostnejše izvajanje zemljiških operacij. Tako se med drugim znižuje odstotek soglasij za uvedbo komasacijskih postopkov z 80 na 67 odstotkov.

 

Osnutek novele uvaja program aktivne zemljiške politike, v okviru katerega se bodo izvajale aktivnosti za ohranjanje in izboljšanje proizvodnega potenciala kmetijskih zemljišč ter za njihovo ohranjanje in povečevanje obsega.

 

Poleg tega osnutek novele deli slovenska kmetijska zemljišča, teh je skupaj okrog 500.000 hektarov, na tako imenovana trajno varovana kmetijska zemljišča, ki jih bo prvi oceni od 150.000 do 200.000 hektarov in bodo "nedotakljiva", ter na ostala kmetijska zemljišča. Na območjih trajno varovanih zemljišč ne bo dopustna sprememba namenske rabe oziroma bo dopustno izvajati le agrarne operacije, graditi poljske poti in rastlinjake v tunelski izvedbi ter podzemne linijske infrastrukturne objekte. Na območju ostalih kmetijskih zemljišč je sprememba namenske rabe izjemoma dopustna, in sicer na podlagi priprave strokovnih podlag, ki morajo dati odgovore glede možnosti razvoja občine oziroma pripravljavca prostorskega akta. Zakon pri tem predvideva tudi finančno nadomestilo. V primerih, ko pride do spremembe namenske rabe ostalih kmetijskih zemljišč v nekmetijsko rabo, občina plača to nadomestilo pred uveljavitvijo prostorskega načrta. Nadomestilo se nato nameni za financiranje aktivnosti programa aktivne zemljiške politike. Predvidene so tudi sankcije glede zaraščanja zemljišč in nekaterih drugih področij. Na območju trajno varovanih zemljišč zaraščanje kmetijskih zemljišč ne bo dovoljeno, zaraščanje že zaraščajočih kmetijskih zemljišč pa bo potrebno odpraviti. Na območjih ostalih kmetijskih zemljišč od uveljavitve zakona dalje novo zaraščanje ne bo dovoljeno in se bo sankcioniralo, za že zarasla zemljišča pa se bo v pripravi programa zemljiške politike opredelilo območja, ki jih je smiselno pripeljati nazaj v kmetijsko rabo, in izvajalo temu ustrezne ukrepe.

 

Kmetijsko ministrstvo se zaveda, da ne morejo biti samo oni upravljavci prostora, vendar pa si v pogovorih z okoljskim ministrstvom prizadevajo, da bi se kmetijske in gozdarske strokovnjake vključevalo že v prve faze prostorskega načrtovanja.

 

S podobnimi težavami na področju zemljišč se soočajo tudi kmetijski ministri v drugih evropskih državah. Zato so se dogovorili za pripravo mednarodne konference o kmetijskih zemljišč. Ta bo v začetku prihodnjega leta v Sloveniji, operativna organizatorja bosta kmetijsko ministrstvo in Univerza v Ljubljani.

 

* * *


< 95. REDNA SEJA VLADE