22.09.2022 Starost: 9 dni

V DS RS OBLIKOVANA POBUDA ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONA O KATASTRU NEPREMIČNIN

Ljubljana, 22. 9. 2022 - Državni svet RS je na 54. redni seji, ki je potekala 21. 9. 2022, med drugim obravnaval odgovor Vlade RS glede ocene ustavnosti Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2022, s katerim se ne strinja in vztraja pri vseh argumentih glede protiustavnosti. DS RS je pripravil kar enajst različnih pobud in vprašanj, ki jih bodo posredovali pristojnim organom in obravnavali so tudi več poročil. DS RS pa se je seznanil tudi s prednostnimi nalogami, ki jih bo Češka republika izvedla med predsedovanjem Svetu Evropske unije.


Spremembe proračuna za leto 2022

Vlada RS je s sprejemom Spremembe proračuna za leto 2022 Državnemu svetu RS (v nadaljevanju: DS RS)enostransko znižala višino proračunskih sredstev, iz katerih se krijejo stroški izvrševanja njegovih nalog. To po mnenju DS RS predstavlja kršitev 2. in 3. člena Ustave RS. DS RS opozarja, da nerazumevanje Vlade RS in ministrstva za finance odločb Ustavnega sodišča RS vodi do začaranega kroga, ko nevladni proračunski uporabniki nimajo zagotovljenih zadostnih sredstev, bodisi za kadrovsko okrepitev bodisi za zagotavljanje dodatnih prostorskih zmogljivosti ali zagotavljanje sredstev za svoje tekoče delovanje. S tem se iz leta v leto kopičijo zaostanki, zmanjšuje njihova zmožnost za hitro odzivanje na ravnanje Vlade RS in nenazadnje zmanjšuje njihova vloga v sistemu zavor in ravnovesij, predvsem njihova nadzorna funkcija v razmerju do Vlade RS.

 

DS RS zato vztraja pri vseh že podanih argumentih glede protiustavnosti Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 in 3. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, in sicer v delu, ki se nanaša na finančne načrte neodvisnih ustavnih organov (Državni svet, Ustavno sodišče, Računsko sodišče in Varuh človekovih pravic).

 

Pobuda za spremembe in dopolnitve Zakona o katastru nepremičnin

Državni svetnik Franci Rokavec je na Ministrstvo za okolje in prostor naslovil pobudo, naj urgentno pristopi k ustreznim spremembam in dopolnitvam Zakona o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21). Ta zakon, ki se je začel uporabljati 4. 4. 2022, je poleg novega informacijskega sistema prinesel tudi množico sprememb v načinu evidentiranja nepremičnin.

 

Geodetska podjetja in pisarne so bile na spremembe nepripravljene, ostali so brez prepotrebnih izobraževanj in navodil, zato je delo povsem zastalo. Kasneje so se pojavile še težave, ki izhajajo iz spremenjenega zakona. Zato je bila Ministrstvu za okolje in prostor podan pobuda naj preuči težave, s katerimi se srečujejo občine in na katere opozarjajo tudi pooblaščeni geodeti, odvetniki, notarji in sodišča, ter pripravi ustrezne spremembe ZKN.

 

Pobuda za pripravo strategije vodooskrbe v Sloveniji

Državni svetnik Branko Tomažič pozval Vlado RS, naj pripravi dolgoročno strategijo in nacionalni program celovite vodooskrbe v Sloveniji, ki bo naslovila strateške usmeritve za prilagajanje podnebnim spremembam na način, da bo ves čas zagotovljena zadostna oskrba prebivalstva s pitno vodo ter vodooskrba za kmetijstvo in gospodarstvo.

 

Pobuda za nakupu letala za gašenje požarov

Državni svetnik Davorin Trčon je Ministrstvu za obrambo in Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podal pobudi, naj čim prej pristopijo k nakupu letala za gašenje požarov in  v okviru sanacije pogorelih gozdov na Krasu določijo večje površine za izvajanje ekstenzivne paše.

 

Prav tako pa je predlagal naj pripravijo zakonske rešitve in predloge spodbud proti zaraščanju prostora v bližini naselij. 

 

Sedemindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2021 s Poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2021

DS RS je poudaril pomen hitrega odzivanja Varuha na prejete pobude in podprl že večkrat dano priporočilo Varuha, da se vzpostavi neodvisno telo za spodbujanje, varovanje in spremljanje izvajanja Konvencije o pravicah invalidov.

 

Državni svet je opozoril tudi na nujnost hitrejšega sprejema Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nad ženskami.

 

Enaindvajseto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2017, 2018, 2019 in 2020

DS RS se je seznanil s poročilom o državnih pomočeh v Sloveniji od leta 2017 do 2020, pri čemer so izpostavili, da bi dajalci pomoči morali bolj sistematično spremljati uspešnost na osnovi jasno določenih ciljev in kazalnikov za merjenje učinkov ter natančneje poročati o vsebini in učinkih porabe sredstev. Zato je po mnenju DS RS potrebna posodobitev ureditve dodeljevanja državnih pomoči, ki bo zagotavljala večjo merljivost in učinkovito kontrolo državnih pomoči.

 

Celoten povzetek 54. izredne seje DS RS je na voljo TU.

 

                                               * * *


< VABILO MOP K PRIPRAVI BESEDILA PREDLOGA ZAKONA O PODNEBNIH SPREMEMBAH