11.09.2013 Starost: 9 let

V DRŽAVNEM SVETU O POVRAČILIH STROŠKOV Z DELA IN DUGIH PREJEMKIH IZ DELOVNEGA RAZMERJA

Ljubljana, 11. 9. 2013 - Na seminarju, ki je včeraj potekal v dvorani Državnega sveta RS je bila slušateljem predstavljena pravna ureditev področja povračil stroškov in drugih prejemnkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju in njihovo izvajanje v praksi.


Zakon o uravnoteženju javnih financ kot tudi aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti, ki so bili sklenjeni po sprejetju ZUJF, so uveljavili spremembe tudi na področje povračila stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov iz delovnega razmerja.

Predavateljica Štefka Krade Purg je udeležencem seminarja predstavila pravno ureditev področja povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju. S 1. 6. 2013 je za javni sektor prenehal veljati Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugij prejemkov. Tako za funkcionarje to področje ureja Zakon o javnih uslužbencih, za javne uslužbence pa veljajo aneksi h kolektivnim pogodbam.

Tako za funkcionarje kot javne uslužbence velja, da znaša nadomestilo za čas odsotnosti zaradi bolezni in poškodbe, ki gre v breme delodajalca 80% osnove.

Regres za prehrano med delom znaša 3,67€ za dan prisotnosti. Za dan prisotnosti se šteje več kot 4 ure prisotnosti na delu, lahko pa tudi za krajši delovni čas v skladu s predpisi (ZPIZ, ZZZ, starševsko varstvo). Za službeno potovanje, ki traja več kot 8 in manj kot 12 ur velja, da javnemu uslužbencu pripada dodaten znesek v višini regresa za prehrano in šteje kot povračilo stroškov prehrane na službeni poti.

Limit za povračilo stroškov prevoza je minimalna plača, razen če gre za primere iz ZUJF ali neksa h kolektivni pogodbi. Velja, da se obračuna najcenejši javni prevoz in če ta ni mežen se obračuna kilometrina v višini 8% cene neosvinčenega bencina - 95 oktanov za kilometer.

Za službeno potovanje, ki traja nad 12 ur, znaša dnevnica 16€ in se znižuje glede na to ali ima javni uslužbenec na službeni poti zagotovljeno prehrano.

Postopek in primere dodelitve solidarnostne pomoči, ki znaša 577,51€, določa kolektivna pogodba in ne presega minimalne plače. Slednje ne velja za primere požara in naravnih nesreč. Solidarnostna pomoč je za člane reprezentativnih sindikatov, podpisnikov aneksa h kolektivni pogodbi, višja - 130% minimalne plače.

Jubilejna nagrada pripada za poslenemu za 10, 20 in 30 let delovne dobe. Delovna doba za izplačilo jubilejne nagrade je delovna doba, ki jo je zaposleni izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju. Tudi tu velja, da javnemu uslužbencu, ki je član reprezentativnega sindikata, podpisnikov aneksa h kolektivni pogodbi, pripada 20% odstotkov višja jubilejna nagrada.

Seminarja, za katerega ocenjujemo, da je bil uspešen, se je udeležilo preko 50 predstavnikov občin.

* * *


 


< UKINJANJE OBČIN PRAVNO ZAHTEVEN PROCES, POTREBEN BI BIL REFERENDUM