06.06.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

UVELJAVITEV UKREPOV NA PODROČJU PLAČ, POVRAČIL IN DRUGIH PREJEMKOV V JAVNEM SEKTORJU ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC

Ljubljana, 6.6.2012 - Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je pripravilo pojasnila glede obveznosti izdaje aneksov k pogodbam o zaposlitvi, upoštevajoč ukrepe za uravnoteženje javnih financ. 


Ukrepe na področju plač zaposlenih v javnem sektorju, zaradi katerih je potrebno izdati aneks k pogodbi o zaposlitvi, s katerim se

spremenjajo posamezne določbe o plači konkretnega javnega uslužbenca, je mogoče

razdeliti v štiri skupine, in sicer: 

- Znižanje osnovne plače zaradi znižanja vrednosti

plačnega razreda plačne lestvice 
Glede na določbe drugega odstavka 3. člena ZSPJS mora pogodba o

zaposlitvi, sklep ali odločba, s katero se določi plača posameznemu zaposlenemu

v javnem sektorju, glede plače vsebovati naslednje elemente: pravna podlaga za določitev plače in

posameznih delov plače, plačni razred in druge sestavine plače v skladu s tem

zakonom, predpisi in drugimi akti, izdanimi na njihovi podlagi ter kolektivnimi

pogodbami, višino posameznih elementov plače na dan sklenitve pogodbe, izdaje

sklepa oziroma odločbe in usklajevanja plače.

Navedeno

glede višine osnovne plače pomeni, da je potrebno, da se v aktih, s katerimi je

določena plača posameznega zaposlenega, določi višina osnovne plače, torej

vrednost plačnega razreda na dan sklenitve pogodbe o zaposlitvi ali aneksa k

pogodbi o zaposlitvi, sklepa ali odločbe, s katero je bila določena plača.

Seveda pa je potrebno, da je poleg trenutne vrednosti plačnega razreda oziroma

višine osnovne plače, v teh aktih naveden tudi način spreminjanja te vrednosti

osnovne plače, torej glede na spremembo vrednosti plačnega razreda plačne

lestvice, sicer je določbo o trenutni višini osnovne plače razumeti kot fiksno

določeno plačo. Glede na navedeno, samo zaradi znižanja vrednosti plačnega

razreda in s tem osnovne plače zaposlenega ni potrebno izdajati aneksov k

pogodbi o zaposlitvi. Aneks je treba izdati le v primeru, če v pogodbo o

zaposlitvi ni prej omenjene določbe, da se osnovna plača spreminja glede na

spremembo vrednosti plačnih razredov plačne lestvice. V tem primeru je v aneksu potrebno ob

določitvi nove višine osnovne plače dodati tudi to določilo o načinu

spreminjanja osnovne plače glede na spreminjanje vrednosti plačnega razreda v

plačni lestvici, da ne bo v bodoče zaradi spremembe vrednosti plačnega razreda

plačne lestvice treba izdajati aneksov..

 - Odprava nesorazmerij v osnovnih plačah
V kolikor pogodba o zaposlitvi, sklep ali odločba, s katero je določena

plača posameznemu zaposlenemu v javnem sektorju določa roke za odpravo plačnih

nesorazmerij na način, kot smo že večkrat priporočali v naših navodilih, da se

določi, da se bodo preostala še ne odpravljena plačna nesorazmerja odpravila v

rokih oziroma na način, določen v 50. členu KPSJ (za javne uslužbence), potem

zaradi dokončne odprave plačnih nesorazmerij ni potrebno sklepati aneksov k

pogodbi o zaposlitvi.

čŒe pa je v pogodbi o zaposlitvi, sklepu ali odločbi, s katero je

določena plača posameznemu zaposlenemu v javnem sektorju, določen konkreten

datum odprave plačnih nesorazmerij, je potrebno izdati aneks k pogodbi o

zaposlitvi zaradi odprave plačnih nesorazmerij s 1.6.2012.

- Ukinitev t.i. varovane plače 
Glede na to, da je pri tistih zaposlenih, ki

so na  podlagi 49. in 49. f člena Zakona

o sistemu plač v javnem sektorju, ki so imeli pravico do t.i. varovane plače

oziroma pravico do prejemanja razlike med primerljivim zneskom plače po

predpisih, ki so se uporabljali do vstopa v nov plačni sistem in primerljivim

zneskom plače po predpisih novega plačnega sistema (A040), je zaradi prenehanja

izplačevanja tega zneska s 1.6.2012 potrebno izdati tem zaposlenim anekse k

pogodbam o zaposlitvi in določiti, da se na podlagi 116 člena ZUJF ta znesek s

1.6.2012 preneha izplačevati.

- Pridobitev pravice do plače zaradi napredovanje v

naziv ali višji naziv v letu 2011 ali 2012 ter zaradi napredovanja v višji plačni

razred v letu 2012
V kolikor pogodba o zaposlitvi, sklep ali

odločba, s katero je določena plača posameznemu zaposlenemu glede pridobitve

pravice do plače zaradi napredovanje v naziv ali višji naziv v letu 2011 ali

2012 ter zaradi napredovanja v višji plačni razred v letu 2012 vsebuje določbo,

kot je bilo priporočilo našega ministrstva, da se navede, da bo pravico do

plače pridobil v skladu z interventnimi predpisi, ki določajo plače zaposlenih

v javnem sektorju, potem aneksa zaradi ponovnega interventnega zamika datuma

pridobitve pravice do plače zaradi napredovanja v naziv ali višji naziv v letu

2011 ali 2012 ter zaradi napredovanja v višji plačni razred v letu 2012, ni

potrebno izdati. Aneks pa je potrebno izdati takrat, kadar pogodba o zaposlitvi

oziroma aneks vsebuje datumsko določene roke, v katerih bo javni uslužbenec

pridobil pravico do plače, ki ustreza višjemu plačnemu razredu zaradi

napredovanja v naziv ali v plačni razred.

Vse navedeno smiselno enako velja

tudi glede potrebnosti spremembe akta, s katerim je določena plača posameznega

funkcionarja. čŒe javni uslužbenec aneksa k pogodbi o zaposlitvi ne podpiše, velja

opozoriti na peti odstavek 3. člena ZSPJS, ki določa, da v primeru, da so

določbe o plači v pogodbi o zaposlitvi, odločbi oziroma sklepu v nasprotju z

zakonom, kolektivno pogodbo ali podzakonskim aktom, določbe zakona, kolektivne

pogodbe oziroma sklepa, postanejo avtomatično sestavni del pogodbe o

zaposlitvi. 

čŒe javnim uslužbenec s sklenjenim

delovnim razmerjem v državnih organih ali upravah samoupravnih lokalnih

skupnosti ne podpiše aneksa k pogodbi o zaposlitvi, potem se mu na podlagi 53.

člena ZJU izda sklep, s katerim se določi plača. 


 * * *


< 16. REDNA SEJA VLADE