03.05.2008 Starost: 15 let
Kategorija: Novice

UVELJAVITEV JAVNO ZASEBNEGA PARTNERSTVA V OBČINAH

čŒeprav je zakon o javno-zasebnem partnerstvu v veljavi že eno leto, na ministrstvu za finance ugotavljajo, da je v Sloveniji še vedno prisotno nerazumevanje te oblike sodelovanja javnega in zasebnega sektorja. Vsaka slovenska občina ima v povprečju sklenjene 1,72 koncesije, ugotavlja poročilo. Objavljeno je na spletnih straneh vlade. Pri tem 67 občin nima sklenjene nobene koncesije, ena pa jih ima celo 13.


Največ pogodb se nanaša na odvoz odpadkov, sledijo pogrebna in pokopališka dejavnost, distribucija zemeljskega plina, oskrba s pitno vodo in čiščenje voda ter vzdrževanje občinskih cest. Ministrstvo za zdravje denimo še vedno podeljuje koncesije za nedoločen čas, ugotavljajo na ministrstvu. Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, ki je stopil v veljavo marca lani, je krovni zakon, ki opredeljuje različne oblike sodelovanja javnega in zasebnega sektorja. Namen zakona je omogočiti in vzpodbuditi zasebna vlaganja v javno infrastrukturo in druge projekte v javnem interesu ter zagotoviti preglednost in poštenost postopkov podelitve koncesije. Teorija in praksa, pa tudi zakonodaja držav z uveljavljenim modelom javno-zasebnega partnerstva določa, da je pogodba med javnim in zasebnim parterjem sklenjena za določen čas. Kljub temu ministrstvo za zdravje še vedno podeljuje koncesije za nedoločen čas, ugotavlja poročilo o sklenjenih oblikah javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji v letu 2007, ki so ga pripravili na finančnem ministrstvu in ga bo na eni prihodnjih sej obravnavala vlada. čŒeprav pravo EU javno-zasebnega partnerstva ne ureja, prav tako ni enotno urejene opredelitve ne javno-zasebnega partnerstva in ne koncesij, pa obstaja kar nekaj dokumentov na ravni EU, ki obravnavajo to področje. Pri tem so države članice poenotile pravni red le na področju koncesij gradenj, zato koncesije storitev na evropski ravni ostajajo še neusklajene. Kljub temu je Slovenija koncesije storitev že vključila v zakon o javno-zasebnem. Na podlagi zakona o zdravstveni dejavnosti so občine podelile 1953 koncesij, pri čemer poročilo ugotavlja, da imajo posamezni zdravniki tudi po več koncesij. Ministrstvo za zdravje pa ima podeljenih 289 koncesij za opravljanje specialističnih ambulantnih dejavnosti. Med pogostejšimi podeljenimi koncesijami poročilo navaja še koncesijska razmerja za opravljanje javne službe v visokem šolstvu ter koncesijske pogodbe za opravljanje javne službe dejavnosti študentskih domov, ki jih je sklenilo ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Sredstva iz državnega proračuna oz. proračuna lokalne skupnosti pa pripadajo tudi zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ali gimnazijam. Ministrstvo za okolje in prostor ima podeljenih 498 koncesiji za male hidroelektrarne in šest koncesij za velike hidroelektrarne, ministrstvo za gospodarstvo pa je na podlagi zakona o rudarstvu dodelilo 203 koncesije. Ministrstvo za okolje in prostor ima sklenjenih šest koncesijskih pogodb za ravnanje z izrabljenimi motornimi vozili in za ravnanje z izrabljenimi avtomobilskimi gumami, ministrstvo za promet pa je podelilo 16 koncesij za graditev žičniških naprav, med drugim še izpostavlja poročilo.


< DANES ZAČENJA VELJATI NOVELA ZAKONA O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA