22.04.2013 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

USTAVNO SODIŠČE ZADRŽALO IZVRŠEVANJE 29. ČLENA NOVELE ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

Ljubljana, 19. 4. 2013 - Ustavno sodišče RS je pri oceni ustavnosti, začeti z zahtevo osmih nevladnih organizacij, sklenilo do končne odločitve zadržati izvajanje dela 29. člena novele Zakona o prostorskem načrtovanju, ki je bila sprejeta lani. Pobudniki opozarjajo, da novela omogoča gradnjo objektov, ki bo imela nepopravljiv učinek na okolje, prostor in kmetijska zemljišča.


 

 

Osem nevladnih

organizacij je februarja na ustavno sodišče poslalo pobudo za začetek postopka

za oceno ustavnosti s predlogom za začasno zadržanje dela Zakona o prostorskem

načrtovanju, ki omogoča širitev območij stavbnih zemljišč do 5000 kvadratnih

metrov zgolj s sklepom občinskega sveta. 

Sprememba, ki jo

uvaja novela zakona, sprejeta lani, po njihovem mnenju dopušča "splošen in

zelo odprt odstop od sicer uveljavljenega sistema načrtovanja posegov v

prostor, krši temeljna načela prostorskega načrtovanja, degradira pomen in

vlogo občinskih prostorskih načrtov, pri čemer ne upošteva okoljevarstvenih

vidikov, ter iz postopkov popolnoma izključuje javnost in celotno stroko".

Ustavno sodišče RS

je v postopku odločanja tako zadržalo izvajanje prvega, drugega in tretjega

odstavka ter drugega stavka četrtega odstavka 29. člena novele, medtem ko je

enak predlog zavrnilo za prvi stavek četrtega odstavka ter petega, šestega,

sedmega in osmega odstavka 29. člena. Ustavno sodišče RS je sklenilo, da bo

zadevo obravnavalo absolutno prednostno, sklep pa je bil sprejet soglasno.

Kot je zapisal

predsednik sodišča Ernest Petrič, pobudniki opozarjajo, da je izpodbijana

zakonska ureditev v neskladju z ustavo, konvencijo o dostopu do informacij,

udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih

zadevah, evropsko konvencijo o krajini, konvencijo o varstvu Alp - Alpsko

konvencijo in s protokoli o izvajanju Alpske konvencije.

Z izvrševanjem

določb bi po mnenju predlagateljev nastale težko popravljive škodljive

posledice. Zatrjujejo, da bodo občine na podlagi izpodbijanih določb sprejemale

sklepe o dopustnosti širitve območij stavbnih zemljišč brez upoštevanja

veljavnih občinskih prostorskih načrtov.

Na podlagi prvega,

drugega in tretjega odstavka ter drugega stavka četrtega odstavka 29. člena

lahko občinski sveti sprejemajo odločitve o prostorskem razvoju občine oz.

spreminjajo namensko rabo občinskega prostora. Izpodbijane določbe omogočajo

sprejem in uveljavitev odločitve o širitvi stavbnih zemljišč po postopku, ki se

razlikuje od običajnega postopka za pripravo in sprejem občinskih prostorskih

načrtov.

Z začasnim

zadržanjem teh določb je nastop težko popravljivih škodljivih posledic mogoče

preprečiti, je zapisal Petrič. Zadržanje izpodbijanih določb sicer pomeni, da

občine do končne odločitve ustavnega sodišča ne bodo mogle širiti območij

stavbnih zemljišč po posebnem postopku.

Vendar ustavno

sodišče ocenjuje, da so te škodljive posledice manjšega pomena od tistih, ki bi

nastale, če bi se izvrševanje izpodbijane zakonske ureditve kljub morebitni

protiustavnosti izpodbijanih določb nadaljevalo.

Sodišče pa je

zavrnilo del pobude za presojo določb o širitvi območja namenske rabe prostora,

ko sklepi o širitvi območij stavbnih zemljišč že veljajo. Zadržanje izvrševanja

teh določb po mnenju ustavnega sodišča nima vpliva na morebitne posege v

prostor, ki nastajajo oz. bodo nastali na podlagi že veljavnih sklepov. Teh

zadržanje izvrševanja tako ne more preprečiti.


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 22. DO 26. APRILA 2013