09.10.2009 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

USPEŠNA PREDSTAVITEV IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO PRORAČUNOV OBČIN

Ljubljana, 9.10.2009 – Na današnjem seminarju, ki je potekal v dvorani Državnega sveta, so nam predstavniki Ministrstva za finance pripravili zelo zanimivo predstavitev izhodišč za pripravo proračunov občin za leti 2010 in 2011 v petih delih. Z Ministrstva za finance so predavali mag. Alenka Bratušek, generalna direktorica Direktorata za proračun, Brigita Repar, podsekretarka Sektorja za sistem sofinanciranja lokalnih skupnosti, mag. Milojka Burkeljca, podsekretarka Sektorja za investicije, Miranda Groff-Ferjančič, vodja Sektorja za javno-zasebno partnerstvo in Tomaž Dežman. Predstavnikov občin, predvsem iz njihovih računovodskih služb, direktorjev in direktoric občinskih uprav, županov in županj ter drugih občinskih delavcev je bilo na predstavitvi okoli sto dvajset.


S predstavitvijo je začela mag. Alenka Bratušek z izhodišči za pripravo občinskih proračunov za leti 2010 in 2011 in plače. Na kratko je povzela najpomembnejše točke svoje teme, predstavila pravne podlage za sprejem proračuna, naštela in opisala najpomembnejše razloge za sprejetje dobrega proračuna (to sta predvsem pravočasno začeta priprava in realno načrtovanje), dotaknila pa se je tudi povprečnine, oz. zaenkrat še ne podpisanega dogovora. Pri tem je omenila, da s strani Skupnosti občin niso prejeli izhodiščnega zneska, s strani Združenja občin pa znesek znaša okoli 624 €. Soglasje glede povprečnin z predstavniki Vlade RS še ni bilo doseženo, tako so v predlogu državnega proračuna upoštevali znesek, ki znaša okoli 547 €. Omenila je tudi, da na tem področju obstaja pravna praznina, saj v primeru, da dogovor med Vlado in reprezentativnima združenjema ni sklenjen, zakon ne določa rešitve. Na področju plač v javni upravi je omenila, da naj bi te ostale v enaki masi kot v letu 2009, za konec pa je predstavila še novo razvojno strukturo državnega proračuna.

 

Sledila je predstavitev ga. Brigite Repar, ki je predstavila pripravo, poročanje ter najpogosteje ugotovljene nepravilnosti v proračunih. Njeno predavanje je bilo razdeljeno nekako na tri sklope, novosti v proračunskem priročniku, priprava proračuna in poročanje občin o sprejetem proračunu. Na koncu se je dotaknila tudi zadolževanja občin in novosti v načinu poročanja za leto 2010. Prišlo je do določenih sprememb in izboljšav, ter razširitve uporabe aplikacije APPrA-O. Natančnejše informacije o njeni predstavitvi si lahko ogledamo na strani ministrstva (področje sektorja za investicije), prav tako pa si tam lahko tudi snamete priročnik za pripravo proračuna.

 

Po kratkem odmoru je predstavitev s svojim predavanjem nadaljevala mag. Milojka Burkeljca pod naslovom Priprava in izvajanje načrta razvojnih programov. Kot ga. Repar je tudi ona razdelila na tri sklope: novosti na področju priprave in izvajanja načrta razvojnih programov (tu gre predvsem za spremembe Uredbe o enotni metodologiji), primere iz prakse in postopke priprave in izvajanja načrtov razvojnih programov. Poudarila je, da investicijska dokumentacija ni le sredstvo za pridobivanje finančnih virov, ampak podlaga za kakovostno odločitev.

 

Sledila je krajša predstavitev predvsem tehnične narave, o praktični uporabnosti, novostih in izboljšavah aplikacije APPr-A-O, ki jo je pripravil Tomaž Dežman. Pri tej predstavitvi so se predstavniki občin natančneje seznanili z načinom vnašanja podatkov v sistem APPr-A-O, podali so tudi nekaj vprašanj in predlagali nekaj svojih rešitev, ki bodo pripomogle k uspešnejši uporabi aplikacije.

 

Zadnji del predstavitve je opravila mag. Miranda Groff-Ferjančič, ki je predstavnikom občin predavala o javno-zasebnem partnerstvu s sredstvi javnega in zasebnega kapitala. Poudarila je obveznost javnega razpisa za sklepanje javno-zasebnega partnerstva, oblike javno-zasebnega partnerstva in predstavila namen zakona o javno-zasebnem partnerstvu, ter na kratko predstavila osnovna pravila.

 

Na koncu lahko rečemo, da je šlo še za eno uspešno predstavitev in hkrati tudi eno najbolj obiskanih. Ker je bila predstavljena za občine zelo aktualna tema, nas to ne preseneča.


< 48. REDNA SEJA VLADE