01.12.2014 Starost: 7 let

USKLAJEVALNI SESTANEK ZDRUŽENJ OBČIN IN MINISTRSTEV NA TEMO NIŽANJA STROŠKOV ZA DELOVANJE OBČIN V LUČI PRIPRAVE PRORAČUNA 2015

Ljubljana, 28. 11. 2014 – V skladu z dogovorom pri predsedniku vlade se je odvil usklajevalni sestanek med predstavniki združenj občin in sedmih ministrstev. Tema pogovorov oziroma usklajevanj so bili predlogi občin za znižanje odhodkov občinskih proračunov kot izravnalnih ukrepov zaradi predlaganega zmanjšanja povprečnine za skoraj 70 milijonov evrov in odvzema sredstev za sofinanciranje investicij.


Sestanek je koordinirala državna sekretarka z ministrstva za javno upravo Renata Zatler, sestanka pa so se poleg predstavnikov združenj občin med drugim udeležili državna sekretarka s finančnega ministrstva Mateja Vraničar, Stanka Setnikar Cankar, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, Dejan Levanič, državni sekretar Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Tina Tržan z Ministrstva za pravosodje, državna sekretarka s kmetijskega ministrstva Tanja Strniša, direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS Irena Šinko, ministrica za okolje in prostor Irena Majcen ter strokovni sodelavci ministrstev.

 

Tema sestanka so bili predlogi združenj občin za zmanjšanje stroškov za izvajanje zakonskih nalog  - Initiates file downloadtabela. Po usklajevanjih so bili ukrepi črtani s seznama ali pa razvrščeni v tri kategorije glede na dinamiko sprejemanja: v prvi sklop se uvrstijo ukrepi, ki bodo uvrščeni v novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 in proračun za 2015 (ZIPRS1415) – te bo vlada potrdila na seji 4. decembra 2014, državni zbor pa jih bo obravnaval na decembrski seji, druga kategorija zakonskih sprememb naj bi bila pripravljena do konca januarja, v državni zbor pa vložena z rebalansom proračuna za 2015 v februarju, verjetno v obliki interventnega zakona, tretja kategorija ukrepov pa so sistemske narave, za katere se vlada zavezuje, da jih bo realizirala, nekatere že v letu 2015. Ukrepi iz drugega in tretjega sklopa bodo predmet nadaljnjih pogovorov.

 

Ministrstvo za pravosodje se strinja s spremembo Zakona o zemljiški knjigi, po kateri bodo občine lahko vlagale listine brez posredovanja notarjev. Ukrep bo uvrščen v novelo ZIPRS1415.

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zavrača predlagane spremembe Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakona o vrtcih in Zakona o osnovni šoli. Kot je pojasnila ministrica, ne pristajajo na ukrepe, ki bi pomenili odpuščanje. Je pa zatrdila, da bo ministrstvo v letu 2015 odprlo temo celotnega področja šolstva in predšolske vzgoje. Po zatrjevanju ministrice ne odklanjajo razprave  o izkoristku delovnega časa. Se bodo pa temeljito lotili pregleda vseh predpisov, ki nalagajo vrtcem različne preglede (kurilnih naprav itd.) in možnost racionalizacije na tem področju. Se je pa MIZŠ zavezalo k spremembi Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca – podaljšanju uveljavitve prostorskega normativa notranjih igralnih površin, v novelo ZIPRS1415 pa naj bi bila uvrščena sprememba 28. člena Zakona o vrtcih, ki naj bi določila, da je obveznost plačila razlike v ceni primeru, ko imata starša različno stalno prebivališče, obveza občine, ker imata otrok in eden od staršev stalno prebivališče. MIZŠ se tudi ne strinja s predlogom po spremembi sestave sveta zavoda v smeri, da bi imel ustanovitelj večino glasov, češ da gre za strokovno delo.

 

Ministrstvo za finance je naklonjeno določenim predlogom sprememb na področju javnega naročanja, določene rešitve bodo vključene v novelo ZIPRS1415 (taksa, pravno varstvo), vendar so poudarili, da bodo v roku enega leta pripravljene tudi sistemske spremembe. Sicer pa vidijo možne prihranke pri uporabi orodja e-dražbe (3-4% znižanje stroškov v postopkih javnega naročanja), ki ga bodo občine imele možnost uporabljati prostovoljno in brezplačno. MF načrtuje tudi spremembe Zakona o javnih financah – ta naj bi bil sprejet v šestih mesecih po sprejetju Zakona o fiskalnem pravilu. MF je pripravil spremembo Pravilnika o zadolževanju občin – tega bomo v kratkem dobili v pregled, sprejet pa naj bi bil do konca leta 2014. MF je prisluhnil tudi pobudam občin, da spremenijo limite za zadolževanje občin – povečanje kvot za investiranje slovenske udeležbe v EU projektih. MF je ponovno kot ugodno opcijo za kratkoročno zadolževanje izpostavil vključitev v sistem EZR. Predsednik ZOS je dal pobudo, da bi se zakonsko dala možnost, da se tudi izstopi iz navedenega sistema, saj bi se s to opcijo občine spodbudilo k vključitvi v EZR. Glede možnosti likvidnostnega zadolževanja čez novo leto pa bo MF predlog še preučil.

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nasprotuje spremembam, ki se nanašajo na Zakon o delovnih razmerjih: omejitev števila dni letnega dopusta je predmet kolektivnih pogodb, ukinitvi odpravnin za zaposlitev za določen čas pa nasprotujejo, saj analiza kaže pozitivne učinke tega ukrepa. Glede zahteve po sprejetju Zakona o dolgotrajni oskrbi  na ministrstvu zatrjujejo, da se pripravlja in da naj bi šel marca 2015 v javno obravnavo. Glede ukinitve obveznega 50% sofinanciranja socialnovarstvene storitve pomoči na domu in s tem izenačitve z ostalimi storitvami, ko je plačilo občine odvisno od socialnega položaja posameznika, ministrstvo trdi, da gre za sistemsko spremembo in ni možna hitra sprememba. Glede spremembe Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in zahteve občin po vpogledu v evidence upravičencev, ministrstvo to rešitev zavrača, bodo pa izdali navodila centrom za socialno delo z zahtevo, da sodelujejo z občinami. Zahtevana je bila tudi sprememba 30. člena ZUPJS na način, kot se je uporabljal do letošnjega avgusta, to je, da je do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje upravičena le ena oseba v skupnem gospodinjstvu, druge osebe pa so zavarovane kot družinski člani.

 

Glede predlaganih sprememb Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS imajo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vsebinske pomisleke: s prenosom kmetijskih zemljišč in gozdov na občine bi namreč sklad ostal brez sredstev za pokrivanje obveznosti do SOD-a. Bodo pa predlogi sprememb predmet nadaljnjih pogovorov, predvidoma v januarju. Nov Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic je v pripravi. Pri Zakonu o zaščiti živali direktorica VURS-a ne vidi, kaj bi trenutno lahko spremenili; pristojnost občin na tem področju ostaja, so pa pred zadnjo novelo zakona želeli uvesti takso na živali, a so v njeno nesprejetje pretehtali pomisleki Računskega sodišča RS, ki je podvomilo, da bi bila taksa namensko porabljena.

 

Ministrstvo za okolje in prostor zavrača predlagane spremembe Stanovanjskega zakona (sprememba višine subvencij pri tržnih najemninah). Najprej  bodo sprejeli nacionalni stanovanjski program, ki se že pripravlja, sledile bodo sistemske spremembe zakona. Nova Zakon o graditvi objektov in Zakon o prostorskem načrtovanju sta  v pripravi, spremembi ZPNačrt v smeri, da bi MOP postal koordinator državnih nosilcev urejanja prostora v postopkih sprejema OPN, pa ministrica nasprotuje.

 

Ministrstvo za javno upravo podpira brezplačno ustanavljanje služnosti med državo in občinami in s tem spremembo Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Ker pa zahteve nanašajo tudi na spremembe Zakona o vodah, Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Zakona o družbi za avtoceste v RS itd., torej brezplačno ustanavljanje služnosti oziroma stavbnih pravic na vseh področjih, ko gre za javno korist, bo na to temo sklican poseben sestanek v januarju. Zakon o financiranju občin se v tem trenutku ne odpira, tudi ne s spremembo in poenostavitvami 21. in 23. člena. Prenos pristojnosti upravnih enot na občine oziroma skupne občinske uprave se bo obravnavalo v okviru priprave strategije lokalne samouprave in državne uprave. Celoten sistem javnih uslužbencev se bo odprl naslednje leto in v tem okviru se lahko pričakuje spremembe Zakona o javnih uslužbencih in Zakona  sistemu plač v javnem sektorju, parcialnih rešitev pa v tem trenutku ne podpirajo, saj so hkrati tudi stvar kolektivnih pogajanj. Sprememba Zakona o zavodih, po kateri naj bi pravno subjektiviteto izgubili javni zavodi, ki imajo manj kot 15 zaposlenih, je MJU umaknil, se pa iščejo možnosti skupnih služb manjših zavodov.

 

Ukrepi, ki jih Vlada RS načrtuje za proračun 2015, torej zmanjšanje povprečnine in ukinitev sredstev za sofinanciranje investicij, niso bili predmet pogovorov tokratnega sestanka.

 


< 11. REDNA SEJA VLADE RS