16.09.2011 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

USKLAJEVALNI SESTANEK V NIZU POGAJANJ O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETI 2012 IN 2013

Ljubljana, 16. 9. 2011 – Včeraj je na Ministrstvu za finance potekalo usklajevanje izhodišč za dogovor o povprečnini za leti 2012 in 2013 med reprezentativnimi združenji občin in pristojnimi ministrstvi v koordinaciji Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter v prisotnosti predstavnikov Ministrstva za finance. Namen sestanka je bil poiskati možnosti znižanja stroškov občin pri izvajanju zakonov in podzakonskih predpisov, katerih stroški se upoštevajo pri izračunu povprečnine.  


Ministrstvu za javno upravo so bila

predstavljena naslednja izhodišča za znižanje stroškov: predlog po spremembi

organa, ki določa delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov, uskladitev

bonitet za vse javne uslužbence ter opozorilo na odplačnost služnosti v

razmerju občine do države (neupoštevanje 2. odstavka 31. člena ZSPDSLS). Glede

poenotenja bonitet so predstavniki MJU pojasnili, da bi moralo pri tem priti do

poenotenja kolektivnih pogodb javnega sektorja, kar je del velikega

pogajalskega procesa, pri čemur sindikati temu nasprotujejo. Predstavniki občin

so podali predlog, da se višina bonitet določi z interventnim zakonom.

Predstavniki ministrstva so poudarili tudi, da pripravljajo ukrepe, na podlagi

katerih bi obseg sredstev za plače za prihodnje leto ostal na ravni leta 2011.

Glede odplačnosti oz. neodplačnosti so opozorili, da so država in lokalne

skupnosti ločeni subjekti in da za obe ravni veljajo enaki predpisi, in da je v

primerih, ko gre za obremenjevanje nepremičnega premoženja s stvarnimi pravicami

v javnem interesu, podana podlaga za neodplačno obremenjevanje, pri čemer so

zavrnili pobudo občin po oženju pojma javnega interesa.

Ministrstvu

za pravosodje je bilo predlagano, naj v zvezi z zakonom o Zemljiški knjigi

občinam omogoči preoblikovanje dokumentov v elektronsko obliko, da bodo občine

lahko na tak način same vlagale zemljiškoknjižne zahtevke (sprememba 40. člena

novele ZKZ). Predstavniki ministrstva pri tem poudarjajo, da gre pri pretvorbi

zasebnih listin iz fizične oblike v elektronsko obliko za pretvorbo v

verodostojno listino, pri čemer imajo notarji tudi dolžnost hrambe do

pravnomočnosti spisa, za kar tudi odgovarjajo, zaradi česar tega dela ni mogoče

dodeliti kar komurkoli.

Ministrstvo

za delo, družino in socialne zadeve so predstavniki združenj občini opozorili,

da je na področju socialnega varstva opaziti porast storitve pomoči družini na

domu, še posebej z uveljavitvijo obveznega 50% sofinanciranja s strani občin.

Dodatno finančno obremenitev pa bo občinam prinesel tudi Zakon o uveljavljanju

pravic iz javnih sredstev, saj upošteva le dohodek osebe, ne pa vseh članov

gospodinjstva. Tako smo konkretno v predpisih 

predlagali spremembo 99. člena Zakona o socialnem varstvu tako, da se

ukini obvezno 50% sofinanciranje občine, ter podaljšanje začetka veljavnosti

ZUPJS  na leto 2013. Davor Dominkuš z

ministrstva pri tem odgovarja, da ne razume občin po prestavitvi uveljavitve

zakona, saj je namen zakona vzpostaviti transparenten, učinkovit in pravičen

sistem, ob katerem naj bi se izdatki na področju subvencij vrtca, stanarin in

doplačil za institucionalno varstvo po ocenah ministrstva zmanjšali za 5%,

pričakujejo pa nevtralen učinek pri obveznem zdravstvenem zavarovanju. Prav

tako ministrstvo ocenjuje zmanjšanje stroškov za občine za 4,4 milijona evrov

zaradi prenosa kadra z občina na centre za socialno delo, zaradi česar na tem

segmentu predlagajo zmanjšanje povprečnine, čemur pa obe združenji ostro

nasprotujeta, saj vse občine ne bodo prenašale delavcev, pri čemer bi prišlo do

neupravičenega zmanjšanja sredstev primerne porabe. Glede ukinitve obveznega

sofinanciranja in prenosa pomoči na domu na državo pa ni predmet teh pogajanj.

Na

področju predšolske vzgoje je bilo predstavnikoma Ministrstva za šolstvo in

šport predlagana zamrznitev prostorskih normativov npr. glede velikosti igralne

površine - novi in izboljšani normativi za vrtce naj namreč veljajo samo za

novogradnje. Predlagana je bila tudi ukinitev 10% subvencije za starejšega otroka,

bolj fleksibilno organizacijo oddelkov vrtca, izenačitev homogenih in

heterogenih normativov, spremembo istočasnosti v vrtcih, možnost vključitve

dodatnih otrok v oddelke ter ustreznost obstoječih igral. Glede ukinitve 10%

subvencije za starejšega otroka bi po izračunih občin prihranili tri milijone

evrov, pri čemer je Boris čŒernilec podal oceno ministrstva,  da naj bi ta ukrep pomenil prihranek petih

milijonov evrov. Predstavniki občin so podali tudi konkretne predloge glede

normativov, ki pa ne bi šli toliko v povečevanje kot bolj v večjo fleksibilnost

oddelkov. čŒernilec je tudi opozoril, da mora s spremembo normativov prepričati

strokovni svet, pri tem pa se sprašuje, ali je zaradi sprejetja 70 dodatnih

otrok v vrtce oz. s prihrankom mase plač 16 delavcev na leto smotrno zniževati

standarde predšolske vzgoje.Na

področju šolstva so predstavniki občin predlagali spremembo datumov šolskih

zimskih počitnic na prej obstoječe stanje ter opredelitev kriterijev za

določanje nevarnih šolskih poti pri prevozih učencev in ukinitev obveznega

prevoz vseh prvošolčkov.

Ministrstvu

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bilo v zvezi s plačilom nadomestila za

spremembo namembnosti za kmetijska zemljišča znotraj plansko zazidljivih

območij predlagano, da se spremeniti definicijo kmetijskega zemljišča v 2.

členu zakona, kar bo posledično po zakonu vplivalo na vrsto procesov in se nato

izenači državo in občino, saj obe delujeta v javnem interesu. Ob tem je bilo

opozorjeno tudi na nestimulativnost sistema, neustreznost določitve zemljiške

parcele kot enote, od katere se plačuje nadomestilo zaradi spremembe

namembnosti, saj to vodi v parcelizacijo. S strani predstavnikov občin je bil

podan tudi konkreten predlog, da se občine oprosti plačila nadomestila za

projekte, ki so bili pripravljeni pred sprejetjem novele zakona in ki so v

teku, saj to draži projekte. Glede sklada kmetijskih zemljišč je bilo

opozorjeno, da prenosi kmetijskih zemljišč z države na občine in obratno ne

tečejo. Branko Ravnik je ob obrazložitvi namena uvedbe nadomestila poudaril, da

bodo zbrana sredstva iz nadomestil strogo namenska sredstva, ki se bodo vračala

v občine. Dokler ne bo z zakonom definirana gradbena parcela, se bo nadomestilo

plačevalo od zemljiške parcele, saj nimajo ustreznejše podlage za določanje

nadomestila, je poudaril Ravnik.

Ministrstvu

za okolje in prostor je bila predlagana ukinitev poplavnih študij oz. prenos te

obveznosti na državo, na področju prostorskega planiranja pa preveritev vseh

študij na področju prostora in v skladu z ugotovljenim, ukinitev vseh

nepotrebnih študij, ki bremenijo občinske proračune. Nadalje so predstavniki

občin predlagali tudi odmrznitev cen komunalnih storitev. Predstavniki

ministrstva so poudarili, da bo sprostitev cen možna s sprejetjem uredbe o metodologiji

za oblikovanje cen komunalnih storitev, ki je pripravljena in katere sprejetje

se pričakuje v kratkem. Glede poplavnih študij je predstavnik ministrstva

poudaril, da je občina kot nosilec urejanja prostora dolžna tudi zavezana k

pripravi študij, kot to velja tudi za državo glede njenih pristojnosti pri

urejanju prostora, bodo pa na ministrstvu skušali pripraviti predlog

optimizacije  pri študijah. Predsednik

ZOS Smrdelj je tudi opozoril, da postopke sprejemanja OPN dražijo tudi

postopkovne težave. Glede predloga zakona o gradbeni inšpekciji, ki predvideva

nove pristojnosti za občine, pa so predstavniki občin opozorili, da je to še

ena v nizu tistih »majhnih« dodatnih nalog, ki pomeni dodatne stroške občinam.

Ministrstvu

za obrambo je bila predlagano znižanje kategorizacije gasilskih avtomobilov in

znižanje standardov pri opremi. Predstavniki ministrstva, gasilske zveze,

uprave za zaščito in reševanje so opozorili na velik pomen gasilstva in na

neustreznost zmanjševanja standardov in sredstev na račun varnosti ljudi.

Na

podlagi izpostavljenih predlogov predstavnikov Združenja občin Slovenije in

Skupnosti občin Slovenije imajo ministrstva nalogo, da do ponedeljka pripravijo

predlog ukrepov, ki naj se vključijo v interventni zakon in s katerimi bi se

lahko zmanjšala finančne obveznosti občin.  

 

 


< JAVNO- ZASEBNA PARTNERSTVA PRI IZGRADNJI SONČNIH ELEKTRARN