08.12.2009 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

USKLAJEVALNI SESTANEK PRI MINISTRU ZA FINANCE -PREGLED TOČK DOGOVORA K VIŠINI POVPREČININE

Ljubljana, 7.12.2009 – Včeraj popoldne smo se predstavniki reprezentativnih združenj sestali z ministrom za finance dr. Francem Križaničem na usklajevalnem sestanku glede višine povprečnine za leti 2010 in 2011. Sestanka so se poleg predstavnikov ministrstva za finance, udeležili še predstavniki predsedstev združenj, minister dr. Henrik Gjerkeš, predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport, predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter predstavniki Ministrstva za okolje.


Z uvodnim nagovorom je sestanek začel minister Križanič, ki je povedal, da je višina povprečnine sicer zakonsko že določena, da pa bi želeli, v kolikor je mogoče občinam pomagati s preostalimi točkami dogovora, da se te izvršijo kakor sta predlagali predsedstvi združenj. Minister in ga. Bratušek sta vodila pregled vseh točk dogovora, pri katerih so predstavniki ministrstev ali vladnih služb in predstavniki reprezentativnih združenj podajali svoje pripombe. Kot je dejal minister Križanič in je poudarila tudi ga. Bratušek, je prva točka zaključena, ker je višina povprečnine že določena. Druga in tretja točka dogovora, ki se nanašata na morebitne spremembe ZFO in poenostavitev postopkov sprejemanja in usklajevanja OPN, sta v teku. Tudi pri četrti točki večjih problemov ni, prestavi se le rok za izvedbo 5. razpisa, in sicer iz decembra 2009, na januar 2010. Tudi s peto točko so bili oboji zadovoljni, zataknilo pa se je pri šesti točki, ki se nanaša na spremembe Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Po besedah predstavnice MKGP ga. Bukovec je točka c, ki v zakonu določa prepoved prodaje tistih kmetijskih zemljišč in gozdov, za katera občina izda pisno informacijo, da je za njih predvidena sprememba njihove namenske rabe v stavbno zemljišče ali pa so predvidena za izgradnjo infrastrukture, zajeta v 2. členu spremembe zakona. Kar se prej omenjenih dveh točk zadeva, pa je minister Križanič obljubil, da bo poizkusil doseči, da se datum 20.7.2004, glede prenosa stavbnih zemljišč na občine, izvzame iz zakona. Ga. Bukovec z MKGP je predlagala tudi, da se v roku enega meseca minister sestane s predsednikoma in jima bolj natančno obrazloži razloge in namen zakona. V osmi točki, ki spada med bolj pomembne in se nanaša na mejne vrednosti oz. drugačno oteževanje postopkov javnega naročanja, je minister Križanič povedal, da so pristiski z obeh strani. Zaenkrat pa je v noveli zakona predvideno, da se postopek objavi na internetu v koliko mejna vrednost presega 10.000 €, prav tako pa za izbiro ne bo več kriterij najnižja cena, temveč optimalna cena. Predlagal je tudi sestanek na to temo v roku tega ali naslednjega meseca. Deveta točka, ki se nanaša na kohezijska sredstva je povzročila nemalo preglavic, saj zadeva ni tako enostavna, kakor je bilo sprva mišljeno. Predsednik Združenja občin Slovenije Smrdelj je tako predlagal, da se predstavniki občin dobijo na skupnem uskladitvenem sestanku z MSĹ  in MG ter skupaj poiščejo neko primerno rešitev. Deseta točka glede uveljavljanja odbitka DDV pri investicijah v infrastrukturo za opravljanje obdavčene dejavnosti ostaja takšna, kot jo je v svoji verziji dogovora že pripravilo MF v imenu Vlade RS. Enajsto točko, ki se nanaša na Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, je pojasnil sekretar MOP Zoran Kus. Predstavniki občin so bili z njegovo pojasnitvijo videti zadovoljni in so veseli, ker se stvari premikajo v pravi smeri. Tudi zadnja 13. točka predloga dogovora združenj je povzročala nekaj težav, in sicer so posebne garancije za sanacijo odlagališč komunalnih odpadkov, po besedah g. Kusa, določene z direktivo Evropske unije in jih ministrstvo ne more odpraviti. Minister Križanič je predlagal, da se v prihodnje na to temo sestaneta združenji z predstavniki MOP in poizkušajo doseči primerno rešitev, ki bi zadovoljila vse. Na koncu se je predsednik Združenja Smrdelj v imenu vseh zahvalil ministru Križaniču za prizadevanja pri reševanju teh dodatnih točk k dogovoru o povprečnini. Minister pa je še obljubil, da v kolikor bo mogoče in bo gospodarska situacija boljša, se z rebalansem določi novo višino povprečnine v proračunu za leti 2010 in 2011.


< PONOVNI "NE" USTANAVLJANJU OBČIN DOBROVA, FRAM IN ZGORNJA POLSKAVA