15.09.2016 Starost: 7 let

USKLAJEVALNI SESTANEK O PREDLOGU UREDBE O PITNI VODI

Ljubljana, 14. 9. 2016 – Na Ministrstvu za zdravje je bil usklajevalni sestanek na temo predloga nove Uredbe o pitni vodi med predstavniki ministrstva in predstavniki združenj občin ter Zbornice komunalnega gospodarstva.


Predlog Uredbe o oskrbi s pitno vodo je bil poleti v javni obravnavi, nanj pa smo se odzvali s pisnimi pripombami, ki so bile predmet današnjih pogovorov in usklajevanj.

 

Med drugim je bilo opozorjeno, da se z novimi pojmi vnaša zmeda v pravni red. Uredba uporablja izraz mali vodovod (vodovod, na katerega je priključenih manj kot 50 oseb), medtem ko Uredba o oskrbi s pitno vodo (predpis MOP) opredeljuje pojma zasebni in javni vodovod. MZ odgovarja, da je v njihovem predpisu bistvena kakovost vode in delitve iz MOP-ove uredbe ni, so pa v uredbo dali to dikcijo in s tem implementirali možnost prilagoditve, ki jo daje evropska direktiva.

 

Predstavniki občin smo imeli največ pripombe glede 9. člena predloga uredbe. Ta ureja obveznosti občin v primeru oskrbe s pitno vodo z malimi vodovodi. Občina seznani uporabnike pitne vode z informacijo, da Uredba o pitni vodi za njih ne velja, razen 9. člena, ter s priporočili o možnih ukrepih za varovanje zdravja uporabnikov pred škodljivimi učinki zaradi onesnaženja vode. Če obstaja utemeljen sum, da pitna voda lahko predstavlja nevarnost za zdravje ljudi, občina takoj seznani uporabnike s priporočilom o ravnanju v primeru, da voda predstavlja nevarnost za zdravje. Občina bi morala v ta namen določiti  tudi odgovorno osebo z ustreznimi znanji.

 

Opozorili smo, da bodo občine težko izvajale navedeno določbo, predstavniki zbornice pa poudarili, da je naloga upravljavcev, da o onesnaženju obveščajo uporabnike. Izredno težko pa bo določbo izvajati v primeru individualnih vodovodov. MZ sicer zatrjuje, da v tem primeru tudi ne gre za novo nalogo občin, saj so te obveznosti določne že v Pravilniku o pitni vodi.

 

MZ bo na podlagi današnje razprave pripravilo novo verzijo predloga uredbe in ga nato posredovalo v medresorsko obravnavo, v katero bodo ponovno vključene tudi občine.

 


< DRUGI KROG POGAJANJ O FINANCIRANJU OBČIN V PRIHODNJIH DVEH LETIH