06.12.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

USKLAJEVALNI SESTANEK O PREDLOGU NOVELE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Ljubljana, 6. 12. 2012 – Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje je bil danes usklajevalni  sestanek o predlogu novele zakona o kmetijskih zemljiščih. Pripravljavci zakona so se srečali s predstavniki Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije.


Kot

določa že obstoječi zakon, so kmetijska zemljišča (KZ) razdeljena med trajno

varovana KZ in ostala KZ. Predlog zakona predvideva drugačen režim varovanja

trajno varovanih KZ. Obstoječi postopek za določitev trajno varovanih KZ je

zaradi Zakona o prostorskem načrtovanju predolg, zato se s predlogom

vzpostavlja sistem, s katerim bi se v kratkem prišlo do določitve trajno

varovanih KZ. Namen sprememb pa je zagotavljati primerno stopnjo samooskrbe v

Sloveniji. 

Predvideva se sprejem uredbe, s

katero se bodo določila območja trajno varovanih KZ. Z uredbo se bo določila kvota

oziroma površina trajno varovanih KZ, ki jih bo morala zagotavljati posamezna

občina. Kvota se bo določila ob upoštevanju bonitete kmetijskih zemljišč v

posamezni občini. Koncept določitve kvote bo

temeljil na povprečni boniteti države, ki je 41,53. Obseg trajno varovanih KZ

se bo po posameznih občinah določi na način, da se v kvoto trajno varovanih KZ

vključijo vsa kmetijska zemljišča (po namenski rabi) v občini, ki imajo

boniteto večjo od povprečne bonitete države, pri čemer obseg trajno varovanih KZ

ne sme biti večji od 80 % vseh kmetijskih zemljišč (po namenski rabi) v občini.

 

Nekatere

druge spremembe: določajo se izravnalni ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri

načrtovanju na trajno varovanih KZ, zakup KZ se ukinja (zakup bo še vedno mogoč

po določbah Obligacijskega zakonika), določa se nov vrstni red predkupnih

upravičencev itd.

Podani

so bili pomisleki glede ustreznosti določanja trajno varovanih KZ na podlagi

bonitet, kar predstavniki ministrstva potrjujejo, vendar ministrstvo nima

sredstev za prevrednotenje. Uredba naj bi se sprejela v 18ih mesecih, tako dolg

rok pa je potreben, ker bo ministrstvo z vsako občino posebej usklajevalo

določanje trajno varovanih KZ. Izpostavljena je bila tudi dilema glede

določitve kvot v občinah v primeru novela državnega prostorskega načrta.

Opozorjeno je bilo, da je rešitev, po kateri bi se to štelo v kvoto občin,

nesprejemljiva. Pripravljavci zakona bodo poskušali poiskati ustrezno rešitev z

ministrstvom za prostor. Glede gradnje objektov, za katere se izda gradbeno

dovoljenje, so pripravljavci zakona pojasnili, da zakon tne določa, kaj se lahko gradi, občina bo z

OPN določila, ali se lahko gradi ali ne. 

Predstavniki

občin so tudi opozorili, da bi moral zakon občinam dati možnost predkupne

pravice za gradnjo infrastrukture gospodarskih javnih služb. 


< ODBOR DZ PODPRL SPREMEMBE NOVELE O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU