19.01.2015 Starost: 8 let

USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE UKREPOV ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČINAM

Ljubljana, 16. 1. 2015 – Nadaljevala so se usklajevanja glede ukrepov za zmanjšanje stroškov občinam. Predstavniki združenj občin in različnih ministrstev smo usklajevali Predlog zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin.


S predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano MKGP) ter Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Sklad) je tekel pogovor glede predlogov o spremembah Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ki se nanašajo na prenos nezazidanih stavbnih zemljišč na občine, na pobudo MKGP pa tudi o predlogu prenosa javne službe melioracij na občine.

 

Državna sekretarka Tanja Strniša je v premislek predstavila predlog nove ureditve vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov. 300 sistemov se redno vzdržuje, za ostalih 300 pa nimajo dobrega posnetka stanja. Sredstva za vzdrževanje sistemov se zbirajo s prispevkom (800.000 EUR), še dodatnih 200.000 EUR prispeva MKGP, sredstva pa se porabijo za izvajanje javne službe. Ministrstvo je prejelo pobude o prenosu vzdrževanja namakalnih sistemov s Sklada na občine, vendar pa bi to pomenilo tudi spremembo sistema pobiranja prispevkom itd. Župani so opozorili, da je potrebno pregledati stanje sistemov, koliko sredstev je na  voljo itd. S strani občin bi verjetno bil interes za sodelovanje, vendar pa si ne želimo prenosa še enega bremena na občine. Že prihodnji teden naj bi se v ta namen sestali predstavniki kmetijskega ministrstva in občin, saj želi MKGP še pred kakršnim koli pisnim predlogom spremembe zakona prej opraviti razpravo na to temo.

 

Glede možnosti nakupa kmetijskih zemljišč s strani občin državna sekretarka zavrača predloge, vztrajajo, da se prednostni vrstni red ne spreminja. Zavračajo tudi predlog po prenosu stavbnih zemljišč s Sklada na občine, kar utemeljujejo z zakonskimi obveznostmi Sklada za poplačilo denacionalizacijskih upravičenj.

 

V intervencijskem zakonu ostaja predlog spremembe  Zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (neodplačnost služnosti v korist občin na nepremičninah, s katerimi gospodari sklad) ter spremembe Zakonu o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ustanovitev služnosti za javno infrastrukturo obveznih GJS s soglasjem 3/4 članov agrarne skupnosti glede na njihove solastniške deleže).

 

Glede spremembe Zakona o vodah (brezplačno ustanavljanje služnosti na priobalnih zemljiščih) ima Ministrstvo za okolje in prostor več pomislekov. Iz tega naslova vodni sklad na leto prejme okoli 860.000 evrov, opozarjajo, da se del sredstev vrača občinam. Težave imajo tudi s samo dikcijo člena, do EU so zavezani plačevati obremenjevanje okolja. Predlagajo, da se enak učinek skuša doseči s spremembo pravilnika, izjema pa se uredi v okviru politike cene.

 

Glede spremembe Zakona o vrtcih in vzpostavitve pravne podlage za občine za vzpostavitev evidence upravičencev, za katere zagotavljajo plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev (sredstva, ki jih vrtcu zagotavlja občina), in si s tem pridobijo možnost preveritve plačil, je informacijski pooblaščenec podal ostro odklonilno mnenje. V kolikor občine menijo, da bo ta določba lahko dala prihranek, bo MJU vložil napor in se dogovoril z informacijskim pooblaščencem. Subvencije plačila vrtca sicer na letni ravni znašajo 321 milijonov evrov.

 

Glede spremembe Zakona o financiranju občin – poenostavitev 21. in 23. člena  - nista usklajena MJU in finančno ministrstvo, zato tega v interventnem zakonu verjetno ne bo.

 

Sprememba Zakona o lokalni samoupravi glede ukinitve pravne subjektivitete ožjih delov občin bo šla v smer znižanja potrebne večine za določitev oziroma ukinitev pravne subjektivitete. V interventnem zakonu ostajajo tudi določbe o občinskem pravobranilstvu.

Ostale rešitve predloga interventnega zakona, ki na sestanku niso bila posebej obravnavana, ostajajo v navedenem zakonu.

 

MJU bo v ponedeljek pripravil novo verzijo interventnega zakona, njegove učinke pa želijo upoštevati pri pogajanjih o višini povprečnine, je dejala državna sekretarka z Ministrstva za javno upravo Renata Zatler.

 


< 18. REDNA SEJA VLADE RS