22.06.2017 Starost: 3 let

USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE PREDLOGOV NOVEL ZLS IN ZLV

Ljubljana, 22. 6. 2017 - Na Ministrstvu za javno upravo smo se predstavniki združenj občin udeležili usklajevalnega sestanka glede predlogov novel Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o lokalnih volitvah. Beseda je tekla o predlogih sprememb, ki so najbolj problematične, nejasne oz. so bile že do sedaj deležne največ pomislekov, med drugim o statusu ožjih delov občin (pravna subjektiviteta, participativni proračun), zvezah občin, statusu reprezentativnosti združenj občin.


Določbi, da bi morale občine v primeru članstva v več združenjih podati izjavo, katero združenje izbira kot svoje reprezentativno združenje, združenja nasprotujemo. Določba je problematična z vidika svobodnega združevanja občin, za združenja (in občine) pa določba pomeni dodatno delo in ukvarjanje samih s seboj. Poleg tega je iz sedanje dikcije moč razbrati, da gre le za enkratno opredeljevanje, ni pa predvideno obdobno preverjanje reprezentativnosti npr. vsaka štiri leta. MJU odgovarja, da želijo z določbo doseči le, da bi združenja bolj enotno nastopala v razmerju do države, torej da bi imele občine skupno predstavništvo, poleg tega pa želijo dobiti tudi ustrezno razmerje za razdelitev državnih sredstev, ki se jih dodeljuje združenjem občin. Določba ostaja odprta.

 

Glede pomislekov o novi ureditvi zvez občin, da gre za zametke pokrajin, Lavtar poudarja, da jih ni mogoče enačiti s pokrajinami, gre za zvezo na ravni občin, in sicer za prenos oblastno regulatornih nalog. Zaradi te vloge svet zveze sestavljajo člani občinskega sveta, izvršilni organ pa župani.

 

Predlogu, da bi se iz ZLS črtali določbi, ki opredeljujeta vire financiranja občin, združenja prav tako nasprotujemo. Menimo, da v sistemski zakon, kot je ZLS, sodi tudi sistemska opredelitev virov financiranja občin. Določba je problematična tudi zato, ker se z njo ožijo viri financiranja. Določbi bosta torej najverjetneje ostali v ZLS.

 

Dosedanje pripombe združenj glede ožjih delov občin  so se nanašale na ukinitev pravne subjektivitete in obveznost sprejema participativnega proračuna v primerih, da ima ožji del občine (voljen) svet. V ZOS ukinitvi pravne subjektivitete nasprotujemo, menimo, da mora biti to stvar odločitve občine. Opozorjeno je bilo, da to lahko povzroči upor v določenih okoljih, prav tako imajo ponekod ožji deli občin tudi več kot 5.000 prebivalcev, kar lahko privede do pobud za nove občine. MJU sicer zatrjuje, da s to določbo jezo jemljejo nase. Kot je dejal dr. Lavtar, pa niso se še dokončno odločili, kaj bodo z omenjeno določbo storili. Prav tako smo opozorili na neustrezno predpisovanje obveznega participativnega proračuna. Potrebne se drugačne spodbude. Določbe v zakonu lahko ostanejo samo mrtva črka na papirju.

 

Tudi sicer je predsednik ZOS Robert Smrdelj večkrat opozoril, da spremembe, ki ne bodo prinesle nekih koristi oziroma pozitivnih učinkov, niso smiselne.

 

Glede predloga ZLV in določitve stalnega termina rednih lokalnih volitev na drugo nedeljo v novembru MJU vztraja. V ZOS smo sicer predlagali, da bi bile te volitve tretjo nedeljo v oktobru. Na MJU so to varianto preverili, ugotovili, da se sicer za opravila občinskih organov izide ta datum, za državne organe pa se zamakne v avgust, zato ta datum ni ustrezen. Opozorjeno je bilo tudi na višino plačil občinskih komisij  - da so nesorazmerna v različnih okoljih glede na količino dela. V kratkem bomo dobili v preučitev predlog nove ureditve.

 

Predloga novel ZLS in ZLV sta do konca junija v javni obravnavi, zato vas vabimo, da se o njiju opredelite, tudi v luči dilem, ki so bile izpostavljene na tokratnem sestanku. Pripombe lahko pošljete do 28. junija na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 

 


< 140. REDNA SEJA VLADE RS