23.01.2017 Starost: 6 let

USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE ODPRTIH VPRAŠANJ NOVE GRADBENE IN PROSTORSKE ZAKONODAJE

Ljubljana, 20. 1. 2017 – Na sestanku, ki ga je vodila ministrica Irena Majcen, sta bili obravnavani dve ključni odprti vprašanji nove prostorske in gradbene zakonodaje, in sicer vprašanje trenutka odmere komunalnega prispevka in vprašanje izvajanja nadzora nad t.i. enostavnimi objekti.


Sestanka z ministrico Ireno Majcen in sodelavci Ministrstva za okolje in prostor so se udeležili predstavniki (združenj) občin, gradbenega inšpektorata, upravnih enot ter Službe za lokalno samoupravo (MJU).

 

Glede nadzora nad enostavnimi objekti je ministrica izpostavila, da trenutna ureditev ni ustrezna, državni inšpektorji se s temi posegi ne ukvarjajo, obstajajo pa potrebe za tovrsten nadzor. Odstopili so od ideje dvotirnega nadzora, po kateri bi bil nadzor nad enostavnimi objekti v deljeni pristojnosti občinske in državne inšpekcije. MOP ponovno predlaga, da bi bil nadzor nad temi objekti v pristojnosti občin. Nadzor ne bi zajemal samo enostavne objekte, ampak vse posege v prostor, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje. Prenos pristojnosti na MOP utemeljujejo s prisotnostjo na terenu, potrebe po kadrovski okrepitvi pa bi občine lahko krile iz naslova legalizacij.

 

Namero po prenosu inšpekcijskega nadzora na občine podpira tudi MJU.  Kot je dejal Andrej Čokert, menijo, da je zadnja verzija predlagane ureditve smiselna in da gre za »čisto občinsko zadevo«. Zahtevane izobrazbe za občinske inšpektorje se ne bi dvigovalo. Meni tudi, da se bo ta nova naloga lahko sofinancirala iz naslova skupnih občinskih uprav, zato večjih finančnih obremenitev za občine naj ne bi bilo. Po navajanju gradbene inšpekcije pripad zadev glede enostavnih objektov ne bi bil velik (po njihovih analizah naj bi bilo teh le 5 % oz. slabih 600 na leto).

 

Predstavniki občin in občinskih inšpektoratov so opozorili na težave in dileme, ki jih vidijo, ter ponovno zavrnili predlagano rešitev, torej prenos nadzora nad enostavnimi posegi v prostor na občine. Ker ni bilo strinjanja, bo MOP zadevo glede na predloge občin še dodatno preučil, na to temo pa je predviden še dodaten sestanek.

 

Glede trenutka odmere komunalnega prispevka je ministrica povedala, da ohranitev obstoječe ureditve ne pride v poštev, saj ni povezave med izdajo gradbenega dovoljenja in plačilom komunalnega prispevka, je pa res, da trenutna ureditve omogoča plačilno disciplino. MOP predlaga, da bi se po novem komunalni prispevek plačal ob prijavi pričetka del (prijava v PIS, preverba s strani UE). V kolikor komunalni prispevek ne bi bil plačan, bi bila prijava pričetka del nepopolna in investitor ne bi dobil dovoljenja za pričetek del. Zakon bo dal občinam tudi možnost naknadne odmere komunalnega prispevka, v kolikor bo občina zaznala, da objekt odstopa od načrta, po katerem je bila narejena odmera. Predlog nove ureditve odmere komunalnega prispevka je za občine načeloma sprejemljiv.

 


< 118. REDNA SEJA VLADE RS