13.12.2010 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE NOVEGA PREDLOGA NOVELE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Ljubljana, 13. 12. 2010 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je, potem ko smo 17. novembra 2010 predstavniki združenj občin na usklajevalnem sestanku z ministrom Židanom opozorili na številne pomanjkljivosti in nesprejemljive rešitve prvotnega predloga novele Zakona o kmetijskih zemljiščih, pripravilo nov predlog novele zakona. Na pobudo ZOS smo se danes ponovno sestali na usklajevalnem sestanku glede novega predloga novele Zakona o kmetijskih zemljiščih.


 

Ĺ e vedno se kot problematično kaže vprašanje odškodnin zaradi spremembe namembnosti in njihova delitev med državo in občinami. S strani predstavnikov občin je bilo namreč predlagano, da bi bil del sredstev, pridobljenih kot odškodnine, izvirni vir sredstev občin. Tanja Strniša, državna sekretarka, je poudarila, da bodo zbrana sredstva odškodnin zaradi spremembe namembnosti namenska sredstva v državnem proračunu, s katerimi bodo upravljali na ministrstvu, da pa ga bodo občine lahko pridobile preko projektov, ki jih bodo prijavile. Takšno rešitev vidijo na ministrstvu kot najbolj racionalno.

 

Sicer pa je bilo glede odškodnin zaradi spremembe namembnosti s strani predstavnikov ministrstva še poudarjeno, da potekajo še usklajevanja, višina odškodnine pa mora biti utemeljena na stroških, določenih glede na povprečno višino stroškov za usposobitev posamezne kategorije kmetijskega zemljišč za kmetijsko pridelavo.

 

Opozorjeno je bilo, da je potrebno določiti rok, v katerem ministrstvo pripravi strokovne podlage za določitev območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč, saj lahko v nasprotnem primeri pride do tega, da se bodo postopki vlekli v nedogled.

 

S strani predstavnikov združenj občin je bila predlagana oprostitev ali pa vsaj zmanjšanje odškodnin zaradi spremembe namembnosti za objekte javnega pomena (predlog namreč predvideva odmero odškodnine v višini 70% na kmetijskih zemljiščih pete, šeste ali sedme kategorije za objekte v javnem interesu lokalnih skupnosti s področja športa, zdravstva, šolstva, socialnega varstva, znanosti, kulture, prometne, energetske, komunalne in vodne infrastrukture). Predlagano je bilo tudi, da se iz predloga zakona izločijo določbe o pravnem prometu s kmetijskimi zemljišči.

 

Opozorjeno je bilo tudi na nerazumljivo razlikovanje med državo in občinami, ko gre za gradnjo na trajno varovanih kmetijskih zemljiščih brez spremembe namembnosti. Predstavniki občin so tudi vztrajali, da mora imeti občina možnost zgraditi priključek na državno infrastrukturo npr. zgraditi cesto kot priključek na državno avtocesto.

 

Po pregledu ostalih določb predloga novele zakona smo se predstavniki združenj občin zahvalili, ker nas je ministrstvo vključilo v postopek sprejemanja novele zakona in se je pripravljeno usklajevati. Seveda pa vsi interesi ne bodo mogli biti v polnosti upoštevani, kot je poudarila državna sekretarka.


< SEJA VLADE