06.12.2012 Starost: 8 let
Kategorija: Novice

USKLAJEVALNI SESTANEK BREZ NAPREDKA

Ljubljana, 5. 12. 2012 – Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je bil usklajevalni sestanek glede predlaganih ukrepov na področju šolstva in predšolske vzgoje, ki se naj bi vključili v zakon za uravnoteženje javnih financ občin. Sestanka so se poleg predstavnikov pristojnega ministrstva ter predstavnikov skupnosti vrtcev, združenja ravnateljev vrtcev, združenja ravnateljev osnovnih šol in združenja staršev udeležili tudi predstavniki Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije.


 

 

Sestanek je vodila državna sekretarka Mojca Ĺ krinjar.

Potem, ko so bili prejšnji teden predstavljeni predlogi sprememb Zakona o

vrtcih, Zakona o osnovni šoli in Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja,

je bil namen današnjega sestanka usklajevanje glede predlaganih ukrepov, do

česar pa ni prišlo. Predstavniki vrtcev so predlagali, da se ukrepi s področja

predšolske vzgoje in šolstva izključijo iz zakona za uravnoteženje javnih

financ občin (ZUJFO) in se spremembe pripravijo v okviru sprememb Zakona o

vrtcih. Državna sekretarka je tak predlog zavrnila, saj jih veže zaveza

Ministrstvu za pravosodje in javno upravo, ki mora po zavezi iz dogovora o

povprečnini in sklepa Vlade RS pripraviti ZUJFO, razen če bi na izločitev tega

področja iz ZUJFO pristale občine oziroma združenji občin. Tega mandata predstavniki

ZOS in SOS na sestanku nismo imeli, saj smo prišli na sestanek s pričakovanjem,

da bodo predstavniki vrtcev predstavili svoje predloge in da bo lahko prišlo do

vsebinskih usklajevanj. 

Državna sekretarka je predlagala, da tako predstavniki

občin kot predstavniki vrtcev pridejo na naslednji sestanek  s »približevalnimi« predlogi, s katerimi se

bo skušalo zbližati stališča in uskladiti predloge.

Glede predlagane spremembe 56. člena Zakona o osnovni

šoli je bilo podano strinjanje, da predlog ni ustrezen, saj ne rešuje težav, ki

se tu pojavljajo ( brezplačen prevoz za prvošolce, opredelitev nevarnih poti…),

zato bo ministrstvo pripravilo nov predlog člena. Predlagajo pa tudi, da se ta

določba izloči iz ZUJFO, saj ministrstvo pripravlja spremembe Zakona o osnovni

šoli. 

Državna sekretarka je predstavila določbe o skupnem

šolskem okolišu, na podlagi podanih pomislekov pa se je ministrstvo zavezalo,

da bodo izdelali smernice za občine, ki jim bodo v pomoč pri oblikovanju

skupnega šolskega okoliša. 

Naslednji sestanek bo predvidoma že v petek, 7. 12.


< ODBOR DZ PODPRL SPREMEMBE NOVELE O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU