20.05.2020 Starost: 3 let

S TRETJIM PROTIKORONA PAKETOM MED DRUGIM TUDI DVIG ZADOLŽEVANJA OBČIN

Ljubljana, 20. 5. 2020 - Vlada RS je na včerajšnji seji potrdila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije SARS-COV-2 (ZIUOOPE) in ga poslala Državnemu zboru RS v sprejem po nujnem postopku. Predlog zakona med drugim predvideva tudi dvig meje zadolževanja občin in spremembo 86.a člena Zakona o lokalni samoupravi, ki odpravlja navzkrižje določb Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.


Zakon o financiranju občin se spreminja v svojem 10b. členu, ki določa največji obseg zadolževanja. Tako se višina zadolževanja dviguje iz 8% na 10%. Združenje občin Slovenije je v predlogu ukrepov za tretji protikorona paket sicer predlagalo dvig zadolževanja na 12%, vendar pozdravljamo tudi dvig za 2%. Namreč ne gre prezreti dejstva, da so slovenske občine v povprečju nizko zadolžene, zadnja leta pa se je zadolženost še zmanjševala. V prihodnje bo za izvedbo najbolj zahtevnih občinskih projektov dodatno zadolževanje nujno, zato je odločitev Vlade RS o dvigu zadolževanja dobrodošla.

Na pobudo Združenja občin Slovenije se spreminja tudi 86.a člen Zakona o lokalni samoupravi, ki odpravlja navzkrižje določb Zakona o lokalni samoupravi  in Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in hkrati vzpostavlja pogoje, ko delo reprezentativnih združenj občin v času aktivnosti za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 ne bo moteno. Sedaj bo jasno navedeno, da združenje zastopa eden od županov občin in da so člani organov upravljanja in nadzora lahko poleg županov tudi drugi funkcionarji občin. Namreč v letu 2019 in v 2020 smo na združenja občin s strani Komisije za preprečevanje korupcije prejela več pozivov s pozivi za odpravo nezdružljivosti funkcij županov z delom županov v organih združenj. KPK je v pozivih navajala, da je županska funkcija nezdružljiva z opravljanjem funkcij v organih združenj in se pri tem opira na 27. člen ZIntPK. Utemeljevali smo, da navedeni člen ne velja za primere, ko so županje in župani člani organov združenj. Združenje občin Slovenije je pri oblikovanju svojih organov in načinu delovanja dosledno sledilo in upoštevalo veljavno področno zakonodajo. Kdo lahko oz. ne sme zastopati združenje v navedenem členu ni bilo opredeljeno. To avtonomnost je zakonodajalec prepustil ustanoviteljicam združenj, torej občinam.

Združenja so ustanovljena zaradi občin in predstavniki občin so župani, ki so neposredno izvoljeni s strani volivcev. S tem, ko se je županjam in županom želelo odreči pravico delovanja v interesnih združenjih, se je želelo posredno zmanjšati tudi glas združenj.

Na Združenju občin Slovenije pozdravljamo sprejeti odločitvi in verjamemo, da bo temu sledil tudi Državni zbor RS.

* * *


< VLADA BO TRETJI PAKET UKREPOV PRED SPREJEMANJEM PREDSTAVILA KOALICIJI