21.09.2017 Starost: 5 let

TRETJI KROG POGOVOROV O POVPREČNINI BREZ ZBLIŽANJA

Ljubljana, 21. 9. 2017 - Predstavniki finančnega ministrstva in združenj občin smo se znova sestali na pogovorih o financiranju občin v prihodnjih dveh letih. Ker vladni predlog, ki ga je Ministrstvo za finance podalo pisno pred današnjim sestankom, ni sprejemljiv za občine, prav tako pa zahteve združenj občin niso sprejemljive za vladno stran, smo se razšli brez zbližanja stališč in brez dogovora.


Zadnji predlog predvideva povprečnino 548 evrov za 2018 in 556 evrov za 2019. V 2018 bodo občine, ki prejemajo presežek nad primerno porabo, le-tega prejele v tri četrtinskem deležu, v 2019 pa v celoti. Za obe leti je predviden investicijski transfer v višini 3 % skupne primerne porabe ter  2 % skupne primerne porabe v obliki povratnega transferja. Kot je poudarila ministrica, se z navedenimi predlogi približujejo zakonski višini, hkrati pa ostajajo znotraj fiskalnega okvirja proračuna. 

 

Predsednik ZOS Robert Smrdelj je ostro zavrnil navedbe ministrice. Investicijski transfer ostaja na ravni, kot ga za leto 2018 določa že veljavni ZIPRS1718, torej pri tem nismo dosegli nobenega napredka. Pravično bi bilo, da se varčevalni ukrepi (investicijski transfer, presežek nad primerno porabo) odpravljajo sorazmerno in vzajemno. Povprečnina je sicer nekoliko višja, a zaradi povečevanja stroškov občin (plačni dogovor - odprava anomalij, varčevalnih ukrepov, nove naloge občin) ta vseeno ne bo zadostovala za pokritje vseh stroškov zakonskih nalog občin. V ZOS smo izrazili pričakovanje, da bo finančno ministrstvo, glede na to, da ves čas izpostavljajo javnofinančno situacijo in omejitve zaradi fiskalnega pravila, predlagalo vsaj tolikšno povprečnino, kot bi jo lahko glede na obseg pričakovano pobrane dohodnine. Ta bi v 2018 tako lahko znašala 603 evre. Ministrica Mateja Vraničar Erman je ta predlog odločno zavrnila. Tudi zahtevo, da naj se vsaj določi časovnica, po kateri bodo občine prišle do povprečnine, skladne z ZFO-1, je ministrica odvrnila, da jo ne znajo zdefinirati, ker se stroški občin iz leta v leto spreminjajo. Trdijo sicer, da povprečnina 548 evrov pomeni 92,6 % zakonsko določene povprečnine (od 590 evrov – po novem Pravilniku o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, in po predlogu novele ZFO-1C, ki je v postopku sprejemanja v DZ).

 

Ministrica je tudi pojasnila, da bo v ZIPRS1819 le določba o višini povprečnine in pravna podlaga za sprejemanje odlokov za NUSZ, ostale določbe pa bodo urejene v prehodnih določbah predloga novele ZFO-1C, čigar obravnava v DZ se začenja jutri s prvim branjem. V ZOS sicer nasprotujemo predlogu novele ZFO-1C in zahtevamo njegov umik iz zakonodajnega postopka.

 

Ker obe strani vztrajata na svojih stališčih, so pogovori tako zaključeni. Ministrici je bila sicer predana tudi pobuda, da bi se vodstva združenj sestala s predsednikom vlade. Vraničar Ermanova je zagotovila, da bo pobudo posredovala premierju Miru Cerarju.

 


< OBISK STAŽISTA IZ BOSNE IN HERCEGOVINE