06.07.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

TEMATSKA SEJA PREDSEDSTVA - NA OBISKU PRI MINISTRU ZA OKOLJE IN PROSTOR

Ljubljana, 6.7.2010 – Danes se je predsedstvo Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS) sestalo na tematski seji pri ministru za okolje in prostor.


 

Uvodoma je minister Žarnič pozdravil vse navzoče in predal besedo predsedniku Združenja občin Slovenije Robertu Smrdelju.

 

Smrdelj je kot eno izmed glavnih tem izpostavil še kar trajajočo problematiko sprejemanja OPN-jev. Poudaril je zahtevnost samih OPN-jev in dodal da marsikateri občini njihova priprava še vedno povzroča velike težave. Minister Žarnič je tu dodal, da težava ni v počasnem delu MOP-a, ampak problem predstavlja vse več slabih predlogov, ki jih dobijo od občin, ker izvajalec, ki je za občino pripravil OPN, temu pač ni dorasel in je tako pripravil slab predlog. Dodal je še, da v kolikor je vse urejeno in pripravljeno tako kot je potrebno, se OPN zelo hitro pregleda in se tudi hitro poda mnenje. Poziva pa občine, naj bolje preverijo komu dajejo OPN-je v izdelavo ter kakšne so pogodbe, ki so jih z njimi sklenili, oziroma jih sklepajo. Tu se je vključil tudi dr. Mitja Pavliha, ki je še enkrat poudaril, da so prav relevantni in kakovostni izdelovalci OPN pomembni za uspešen in hiter sprejem, dodal pa je še, da je opazil trend boljše izbire izvajalcev s strani občin.

 

G. Rokavec, župan Občine Litija je nadaljeval s problematiko izvedbe hidravličnih študij protipoplavnih ukrepov, katerih visoko ceno bi občine želele v prihodnje vsaj deloma prenesti na investitorje. V zvezi s tem je predsedstvo sklenilo tudi, da se na MOP posreduje pobuda za spremembo Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev. To idejo je podprl tudi Luka Ĺ travs z MOP.

 

V nadaljevanju so se minister in župani dotaknili problematike Nature 2000, ki je po besedah ministra Žarniča »kruta stvarnost«, saj jo kljub slabostim moramo upoštevati in spoštovati. V zvezi s tem je Smrdelj prosil, da bi o morebitnih spremembah Nature 2000 ali z njo povezanih dokumentov, predhodno obvestili občine in jih pozvali k čim večjemu sodelovanju, tako da bi s skupnim jezikom našli dobre in življenjske rešitve, ki bi ustrezale smernicam, uredbam in merilom na eni strani, na drugi strani pa omogočale občinam uspešen razvoj in delovanje. S to pobudo se je strinjal tudi g. Kopač z MOP. Smrdelj je na kratko dodal, da v kolikor bi bilo možno, bi prosil, da se predvidene morebitne spremembe občinam predstavi oziroma se z njimi posvetuje še pred javno obravnavo.

 

Župana Divače in Vrhnike sta se strinjala, da določbe uredbe, ki ureja Naturo 2000 niso dobre in se jim zaradi njih dogaja, da od projektov odstopajo investitorji, kar posledično slabi in upočasnjuje razvoj v občinah.

 

Sledil je kratek skok na temo dimnikarskih storitev, za katere minister Žarnič meni, da je problematika rešena in je dodal še, da bi dimnikarske storitve najraje prenesel nazaj na občine. Najverjetneje pa se bo sčasoma oblikovala neka srednja varianta s podeljevanjem licenc. G. Dejak pa je dodal, da je trenutno rešen le manjši segment, ostale rešitve pa naj bi sledile v prihodnje.

 

Nadaljevali smo s problematiko komunalnih odpadkov, katerih neuspešno vzpostavljanje deponijskih centrov povzroča velike težave mnogim slovenskim občinam. Tu je minister poudaril, da mu je zelo všeč ideja grozdov, ki se razvija v določenih delih države, kot dobro prakso pa je omenil predvsem Mestno občino Celje, kjer je v tako imenovan grozd združenih štiriindvajset občin, ki uspešno skupaj sodelujejo pri odlaganju in predelavi komunalnih odpadkov. Svetlo prihodnost na področju komunalnih odpadkov pa naj bi predstavljala raznorazna bodoča javno-zasebna partnerstva.

 

Nekaj besed je bilo tudi na temo kohezijske politike. Minister si želi čim večjo kontinuiteto sodelovanja z župani, in hkrati upa, da morebitna menjava županov ne bo prispevala k zamudam pri rokih kohezijske politike. G. Dejak je dejal, da po njegovem mnenju predstavljajo prihodnost na področju kohezijske politike predvsem projekti v zvezi z komunalnimi vodami. Rokavec je tu dodal, da bi bilo potrebno pospešiti obdelavo vlog, ki jih občine posredujejo na MOP in s katerimi kandidirajo na razpisih.

 

Skupne ugotovitve so bile predvsem, da občine zelo težko dosežejo medsebojni dogovor v zvezi z odlagališči in sežigalnicami, zato je predsedstvo sprejelo sklep, da se MOP posreduje pobudo naj se v bodoče pripravi celoviti načrt na ravni države za odlagališča in sežigalnice, katerega nosilec bi bil MOP. Župani predlog odobravajo, dodali pa so tudi, da je problem v pomanjkanju konsenza, saj so nekatera odlagališča predimenzionirana, vendar vseeno ne jemljejo odpadkov od drugod, kar je potrdil tudi g. Dejak.

 

Rokavec in predstavnik iz Celja sta predlagala, da se nekaj pove še na temo odplačne služnosti za izgradnjo javne infrastrukture. G. iz Celja je naštel vse vloge, ki so jih poslali, in poudaril, da še vedno ni prejel niti ene služnostne pogodbe od ARSO-a. Temu pa je sledilo tudi nekaj težav, ki so se pojavile na območju Občine Divača in jih je predstavil župan Potokar.

 

Na podlagi današnje tem seje bomo na ZOS na MOP posredovali pobudo za spremembo Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev, z namenom da bi se strošek izvedbe študij protipoplavnih hidravličnih ukrepov prenesel na investitorje. Pobudo bomo posredovali tudi na Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano in MOP v zvezi s problematiko zagotavljanja nadomestnih kmetijskih zemljišč in zemljišč »Natura 2000«, saj je na področju zagotavljana nadomestnih zemljišč neke vrste pravna praznina, ki škodi in zavira razvoj občin. Z zadnjim sprejetim sklepom na sestanku, pa bo ZOS predlagal MOP naj se na ravni države pripravi celovit načrt za odlagališča in sežigalnice.


< OBNOVA IZBRANIH VODNJAKOV