06.12.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

SVLR PODAL POJASNILA GLEDE IZVOLITVE ŽUPANA ALI PODŽUPANA ZA POSLANCA V DRŽAVNEM ZBORU RS

Ljubljana, 6. 12. 2011 -  V zadnjih dneh se pojavlja veliko vprašanj, povezanih z izvolitvijo župana ali podžupana občine za poslanca v Državem zboru RS. Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je podala pojasnila. 

 

1. Prenehanje funkcije župana in podžupana


Zakon

o poslancih (Ur. list RS, 112/05, 109/08 in 39/11 - v nadaljevanju: ZPos)

določa v drugem stavku 10. člena, da poslanec tudi ne sme opravljati funkcije

župana in podžupana v občini. Nadalje zakon določa, da se ta določba začne

uporabljati  z dnem konstituiranja Državnega zbora po opravljenih prvih

volitvah po uveljavitvi tega zakona.

V

skladu z 11. členom ZPos poslancu preneha funkcija župana oziroma podžupana z

dnem potrditve mandata poslanca ( navedba, da podžupan, ki je izvoljen za

poslanca, lahko opravlja svojo funkcijo še naprej nepoklicno, ni v skladu z

zakonom).

Podžupanu,

ki je v skladu z zakonom o lokalni samoupravi izvoljen za člana občinskega

sveta, funkcija člana občinskega sveta ne preneha. To hkrati pomeni, da članu

občinskega sveta, ki je tudi podžupan, preneha funkcija podžupana, ne pa tudi

funkcija člana občinskega sveta.

2.

Do kdaj lahko župani in podžupani opravljajo svojo funkcijo

Župan

in podžupan, izvoljen za poslanca,  opravljata svoji funkciji polno z

vsemi pooblastili do konstitutivne seje Državnega zbora RS.

3.

Vstop podžupana v funkcijo župana

Na

podlagi drugega odstavka 33.a člena zakona o lokalni samoupravi (v

nadaljevanju: ZLS) v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja

funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljenega župana podžupan. čŒe ima

občina več podžupanov, pa opravlja funkcijo župana tisti podžupan, ki ga določi

župan. čŒe župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo

župana, odloči občinski svet o tem, kateri izmed članov občinskega sveta bo

opravljal to funkcijo.

V

občinah, kjer je imenovan več kot en podžupan, morate preveriti, kateremu

podžupanu je v sklepu o imenovanju dano pooblastilo iz drugega odstavka 33.a

člena ZLS. V primeru, da župan tega ni določil, mora to storiti do

konstitutivne seje DZ.

Kot

navaja ZLS, podžupan "vstopi" v funkcijo župana, torej opravlja

naloge iz pristojnosti župana, v tem okviru tudi nima pravice glasovanja na

seji občinskega sveta. V tem primeru podžupan predstavlja in zastopa občino v

funkciji župana brez posebnega pooblastila. Njegov pravni položaj

je treba navesti v uvodu upravnih odločb in pri navedbi občine kot stranke

obligacijskega razmerja.

Podžupan

v funkciji župana opravlja svojo funkcijo poklicno ali nepoklicno, o tem se odloči

sam in obvesti komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija

za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mora izdati sklep o določitvi

plače za poklicno opravljanje funkcije oziroma sklep o določitvi plačila v

primeru nepoklicnega opravljanja funkcije župana.


< NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 5. IN 8. DECEMBROM