08.04.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

SVLR ODOBRILA OBJAVO "JAVNEGA RAZPISA ZA IZBOR RAZVOJNIH PROJEKTOV ZA DVIG ZAPOSLJIVOSTI RANLJIVIH DRUŽBENIH SKUPIN NA PODROČJU KULTURE IN PODPORO NJIHOVI SOCIALNI VKLJUČENOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA V LETIH 2010-2011"

Ljubljana, 08.04.2010 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja, je odobrila objavo »Javnega razpisa za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2010-2011«. Za izvedbo razpisa je odgovorno Ministrstvo za kulturo.


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvojnih projektov, ki so namenjeni krepitvi usposobljenosti in dvigu zaposljivosti ranljivih skupin v tem razpisu (pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, različnih manjšinskih etničnih skupin in priseljencev ter invalidi).

Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov z namenom spodbuditve, motivacije in proaktivacije delovanja posameznikov iz ranljivih družbenih skupin za njihovo večjo socialno vključenost in zaposljivost. Potreben pogoj za doseganje tega cilja med drugim predstavlja krepitev administrativne usposobljenosti in profesionalnosti delovanja zaposlenih v organizacijah, ki delujejo na področju kulture.

Cilji javnega razpisa so:
•krepiti zaposljivost pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture z usposabljanjem lastnih strokovnih kadrov upravičenih prijaviteljev in/ali pripadnikov ranljivih skupin,
•krepiti zaposljivost posameznikov v podpornih institucijah, ki skrbijo za kulturno dejavnost ranljivih skupin, z usposabljanjem in
•krepitev zaposlenosti pripadnikov ranljivih skupin z ustvarjanjem novih delovnih mest na področju kulture.

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičeni prijavitelji projektov so nevladne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednja pogoja:
•z ustanovnim ali drugim ustreznim pravnim aktom dokažejo, da:
oso nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene in delujejo kot društvo, zavod ali ustanova za delovanje na področju kulture ter v svoje aktivnosti vključujejo vsaj eno od ciljnih ranljivih skupin.
Posebni pogoji so opredeljeni v javnem razpisu.

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa, znaša 1.600.000,00 EUR.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 4. razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« prednostne usmeritve 4.3: »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«.

Vloga mora biti dostavljena v glavno pisarno na naslovu Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, najkasneje do 10. 5. 2010 do 11. ure.

Več informacij na spletni strani Ministrstva za kulturo: www.kultura.gov.si.


< KVALITETA PODATKOV GEODETSKE UPRAVE RS - POJASNILO