21.12.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

SVLR IZDALA ODLOČBI O DODELITVI SREDSTEV ZA PROJEKTA

Ljubljana, 21. 12. 2010 – Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad izdala odločbi o dodelitvi sredstev za dva projekta, ki bosta sofinancirana iz Kohezijskega sklada oz. Evropskega sklada za regionalni razvoj. Prvi projekt je s področja okolja, drugi pa s področja prometa.


 

Projekt s področja okolja je ocenjen na 27,3 milijona evrov in se nanaša na drugo fazo odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju srednje Save.

 

V okviru okoljskega projekta so vključene štiri občine - Litija, Ĺ martno pri Litiji, Zagorje ob Savi in Radeče – kjer bo zgrajenih in izboljšanih 22,7 kilometra kanalizacije, poleg tega pa bodo zgrajene tudi tri nove čistilne naprave s skupno zmogljivostjo 25.000 populacijskih enot (PE), in sicer v Litiji in Zagorju in Radečah.

 

Z uresničitvijo omenjenega projekta, ki ga sofinancira Kohezijski sklad, se bodo izboljšali življenjski pogoji tamkajšnjega prebivalstva, saj se bo zmanjšal pritisk na naravno okolje, z izgradnjo celovitega kanalizacijskega sistema se bo zmanjšalo komunalno onesnaženje voda, kar bo prispevalo k izboljšanju kakovost površinskih in podzemnih voda.

 

V okviru drugega projekta , dobrih 10 milijonov evrov vrednega prometnega projekta, pa bo zgrajena 2,7 kilometra dolga obvoznica v Radljah ob Dravi. Projekt bo bistveno izboljšal vsakdanje življenje prebivalcev Radelj ob Dravi, ki se sedaj soočajo z velikimi prometnimi obremenitvami, ki jih prinaša promet skozi center naselja.

 

Cesta sodi v kategorijo glavnih cest prvega reda in poteka od mejnega prehoda z Avstrijo skozi Dravograd in Radlje naprej proti Mariboru. Omenjena cesta predstavlja edino povezavo Koroške regije z Mariborom in dalje s Prekmurjem, poleg tega pa po njej poteka veliko tranzitnega prometa zaradi česar so prometno-varnostne razmere zelo slabe. Projekt predvideva rušitev nogometnega stadiona, prestavitev žičnice posameznih hmeljišč in prestavitev cevovoda namakalnega sistema, izgradnjo vozišča s petimi križišči in akvaduktom, kot tudi protihrupne ukrepe (preplastitev obvoznice z ustrezno absorpcijsko podlago, ograjo v dolžini 340 m in dodatno pasivno zaščito varovanih prostorov) ter ureditev odvodnjavanja.

 

Z uresničitvijo omenjenega projekta se bo povečala prometna varnost, bistveno pa se bodo zmanjšali tudi negativni vplivi na okolje.


< NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 20. IN 24. DECEMBROM