12.04.2022 Starost: 346 dni

STANOVANJSKI SKLAD OBJAVIL JAVNI POZIV ZA NAKUP STANOVANJ IN ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO STANOVANJ

Ljubljana, 12. 4. 2022 - Stanovanjski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: SSRS) je v Uradnem listu RS, št. 50/2022, ki je izšel 11. 4. 2022, objavil Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2022 in 2023. Za izvajanje javnega poziva SSRS namenja 6 milijonov evrov iz lastnih virov.


SSRS vabi zainteresirane ponudnike, in sicer tako fizične osebe kot pravne osebe zasebnega in javnega prava (občine, javna podjetja, javni zavodi in gospodarski javni zavodi, javni skladi za posamezne namene, javne agencije) k oddaji zavezujočih ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb ter zemljišč primernih za izgradnjo stanovanjskih stavb na območju celotne Slovenije.

Poraba sredstev
javnega poziva je zaradi trajanja projektov predvidena sukcesivno v letih od 2022 do 2024. Nadzorni svet SSRS lahko, glede na izkazan interes prosilcev ter razpoložljiva sredstva, s sklepom poveča ali zmanjša finančna sredstva.

SSRS bo kupoval stanovanja na celotnem območju Slovenije, kjer je izraženo povpraševanje fizičnih oseb po cenovno dostopnih stanovanjih in obstaja stalni interes za najem stanovanj. Ob primerni energijski učinkovitosti in s primernimi gradbenimi in tehničnimi lastnostmi ponujenih stanovanj, cena ne more preseči sledečih normativov:

  • Ljubljana – do 1.890,00 €/m2
  • Mestne in obalne občine – do 1.770,00 €/m2
  • Ostale občine – do 1.590,00 €/m2

SSRS bo kupoval tudi stanovanja namenjena bivanju in oskrbi starejših oseb. Glede na zahteve in specifike gradnje oskrbovanih stanovanj, v primeru, da se ponudba nanaša na odkup oskrbovanih stanovanj, se cena stanovanjske površine, kot je navedena zgoraj, poveča do 10 %. Dokončna odločitev glede cene stanovanjske površine oskrbovanega stanovanja je v diskrecijski pravici SSRS.

SSRS v okviru tega javnega poziva sprejema tudi ponudbe za nakup gradbenih parcel ter drugih urbanih zemljišč primernih za izgradnjo večstanovanjskih stavb, in sicer prednostno ponudbe komunalno in prometno urejenih zemljišč.

Javni poziv je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2023.


Za več informacij v zvezi z javnim pozivom se lahko obrnete na SSRS na telefonsko številko 01/47-10-500 ali pišete na e-naslov ssrsinfo(at)ssrs.si.

* * *


< OBJAVLJEN PROGRAM SOFINANCIRANJA ZAGOTAVLJANJA STANOVANJSKIH ENOT ZA STAREJŠE OSEBE V LETIH 2022 IN 2023