11.06.2014 Starost: 9 let

STALIŠČE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE GLEDE SKLEPA VLADE RS O 11 OKOLJSKIH PROJEKTIH

Ljubljana, 11. 6. 2014 - Vlada RS je na 134. dopisni seji sprejela sklep št. 54400-10/2014/13, s katerim je želela omogočiti izvedbo v celoti pripravljenih 11 kohezijskih projektov v skupni vrednosti cca. 350 mio EUR. Vlada v 4. točki sklepa občinam predlaga, da začnejo z izvajanjem projektov in jih financirajo iz lastnih (občinskih) virov. V kolikor bodo projekti skladni z novimi programskimi dokumenti in bodo stroški upravičeni, potem bodo le ti projekti prednostno uvrščeni za financiranje iz večletnega finančnega okvirja 2014-2020 oziroma v primeru izkazanih dodatnih možnosti pa v financiranje iz sredstev programskega obdobja 2007-2013.


Zadovoljni smo z oceno  Vlade RS, da je možno takoj pričeti s sedmimi projekti ter s štirimi takoj po končanem neodvisnem pregledu kakovosti in celovitosti projektov s pomočjo evropske pobude JASPERS.

Sprejeti sklep Vlade pa žal ne omogoča  izvedbe projektov, saj občine ne morejo podpisati izvajalskih pogodb brez odločbe o dodelitvi sredstev. Občine imajo skladno z veljavno investicijsko dokumentacijo in svojimi proračuni finančno konstrukcijo zaprto tako s sredstvi Kohezijskega sklada kot tudi sredstvi državnega proračuna RS. Podpis pogodbe, ki ima finančno pokritje zagotovljeno v višini manj kot 50%, bi pomenilo za naročnika neodgovorno dejanje, pri čemer je potrebno poudariti, da za občine že zagotovitev lastnih deležev za omenjene projekte pomeni velik finančni zalogaj. Prav tako Sklep v nobeni točki ne določa, na kakšen način bo občina lahko ostale vire zapirala v primeru, da ji sredstva Kohezijskega sklada z odločbo ne bodo dodeljena, pri čemer se je občina s podpisom izvajalske pogodbe kot pogodbena stranka zavezala.

Za podpis izvajalskih pogodb in predhodno za izvedbo postopkov javnega naročanja je skladno z zakonodajo potrebno imeti vnaprej zagotovljene finančne vire.


Podpis pogodb bi bil na podlagi predloga vlade teoretično možen le s sprejemom rebalansov proračunov občin,  kjer bi z lastnimi sredstvi zagotovili celotno pokritje investicij, kar pa v sedanji finančni situaciji absolutno ni mogoče.

Prav tako občine ne morejo podpisati pogodb samo do višine lastnih virov v projektu kot predlaga Vlada, saj bi s tem občine kot naročnik  v fazi po pravnomočni odločitvi o oddaji javnega naročila bistveno spremenile obseg razpisanih del. To pa po stališču Sodišča EU (C-454/06 pressetext Nachrichtenagentur GmbH proti Republiki Avstriji, zadeve C-337/98 Komisija proti Franciji) pomeni bistveno spremembo javnega naročila, kar pomeni kršitev zakonodaje o javnem naročanju.

Sodišče EU stoji na stališču, da je bistvena sprememba nedvomno taka sprememba predmeta javnega naročila, zaradi katere bi naročnik v predhodno izvedenem postopku lahko pričakoval večjo konkurenco oziroma širši krog ponudnikov, če bi take spremenjene zahteve določil že v prejšnjem postopku. V primeru, da bi bil obseg izvedenih del le v višini lastnega deleža občine, to vsekakor pomeni večje število potencialnih ponudnikov ter s tem večjo konkurenco.

Prav tako naročnik  ne sme zanemariti ekonomijo obsega. Ponudniki so pri pripravi svoje ponudbe glede na obseg javnega naročila in višine spremenljivih stroškov zaradi količine del upoštevali pri oblikovanju ponudbene cene, pri čemer je pomembno dejstvo, da bi moral izbrani ponudnik tudi v primeru bistveno zmanjšanega obsega del, izvesti  po enakih cenah na enoto. To pa bo glede na navedeno imelo za posledico zmanjšanja dodatnih prihrankov pri stroških zaradi večjega obsega oziroma celo povzročanje negativnega poslovanja pri konkretni pogodbi.

Vsekakor bi morale občine kot naročnik v primeru, da morajo zmanjšati obseg javnega naročila, ker nimajo zagotovljenih sredstev, skladno s petim odstavkom 80. člena Zakona o javnem naročanju odstopiti od izvedbe javnega naročila, saj jim v primeru, da zanj nimajo zagotovljenih sredstev, zakon to nalaga.

Vlada lahko omogoči pričetek izvedbe projektov le z dodatnim zavezujočim sklepom, ki bo podlaga za izdajo odločb za sofinanciranje navedenih projektov bodisi iz Kohezijskega sklada oziroma v primeru, da se bodo pravila sofinanciranja spremenila v taki meri, da upravičeni stroški iz finančne perspektive 2007-2013 v novi finančni perspektivi 2014-2020 ne bodo definirani več kot opravičljivi, iz drugega ustreznega vira. V Združenju občin Slovenije torej apeliramo na Vlado RS, da sprejme dodatni sklep in tako omogoči operativno izvedljivost namena včerajšnjega sklepa vlade.

* * *


< KAJ BO S SREDSTVI OBČIN ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ, BO ODLOČALA VLADA