01.08.2019 Starost: 3 let

STALIŠČE K PREDLOGU ZAKONA O POKRAJINAH (ZPoK)

Ljubljana, 1.8.2019 - Na Združenje občin Slovenije smo s strani Državnega sveta RS v mnenje in pripombe prejeli predlog Zakona o pokrajinah (v nadaljevanju: ZPoK). Predlog je na svoji zadnji seji obravnavalo predsedstvo združenja in v nadaljevanju vam podajamo sledeče stališče.


Združenje občin Slovenije pozdravlja ponoven poizkus ustanovitve pokrajin. Verjamemo, da je pobuda, ki ne nastane znotraj političnih struktur, lahko veliko uspešnejša in sprejeta tudi s strani laične javnosti. Ustanovitev pokrajin določa že Ustava Republike Slovenije in s tem, ko jih še nimamo ustanovljene, ne samo, da smo v nekem neustavnem položaju, temveč izgubljamo tudi velik razvojni potencial. Pokrajine potrebujemo zaradi zagotavljanja skladnejšega regionalnega razvoja, treba pa bo najti tudi prepotrebno politično voljo. Slovenija bi bila mnogo bolj uspešna pri učinkovitosti črpanja evropskih sredstev, v kolikor bi imela ustanovljene pokrajine.

Menimo, da je dobre nastavke za ustanovitev pokrajin vsebovala že zakonodaja iz leta 2007, ki pa v Državnem zboru RS ni prejela potrebne podpore. Te predvidene rešitve je treba ustrezno nadgraditi in verjamemo, da bo potem moč zagotoviti tudi ustrezno politično podporo. Pri oblikovanju pokrajin je treba slediti predvsem k skrbi za skladen razvoj v slovenskem prostoru.

Menimo, da oblikovanje pokrajin, ki bodo slonele na obstoječih mestnih občinah ni najboljša pot. Namreč, predlog ne upošteva dosedanje razvojne strukture razvojnih regij, ki niso slučajno takšne kakršne so. Razvojne regije že imajo svojo strukturo razvojnih agencij in so del kohezijske strukture na t.i. nivoju NUTS 3. Menimo, da oblikovanje pokrajin okrog mestnih občin po nepotrebnem posega v  strukturo dosedanje regionalne ureditve in nadgradnja razvojnih regij v pokrajine je preprostejši ter pravilnejši pristop brez nepotrebnega eksperimentiranja. Prepričani smo, da bomo z ustanovitvijo pokrajin dosegli decentralizacijo, skladnejši regionalni razvoj in učinkovitejšo uporabo razpoložljivih razvojnih virov.

 

Drugo poglavje zakona določa naloge pokrajin. Menimo, da je treba naloge pokrajin natančneje določiti, pri tem pa naj se upošteva, da:

·         bodo vsebinsko dopolnjujoče se naloge ostale istemu načrtovalcu (npr. skrb za starejše oz. dolgotrajna oskrba- pomoč na domu, domsko varstvo, zdravstveno varstvo);

·         da bodo osnovne in razvojne naloge določenega področja ostale istemu načrtovalcu (regionalne naloge JSKD, programe razvoja športa);

·         da naloga, ki se prenesejo na pokrajino, po obsegu ne bo tako majhna, da bo problem zagotoviti izvajalca (npr. knjižničarstvo- naloge območne knjižnice);

 

Poraja pa se tudi vprašanje v zvezi s prenosom nalog upravnih enot na pokrajine. Menimo, da bi bilo treba tudi ta del nalog prenesti na pokrajine. Naj izpostavimo samo področje izdaje gradbenih dovoljenj. Verjamemo, da bi bili postopki končani veliko prej in posledično tudi z manj stroški.

 

Tretje poglavje zakona opredeljuje organe pokrajin. Menimo, da bi bilo treba dati svetu občin (20. člen) večje pristojnosti in več moči odločanja ter ga ne opredeljevati zgolj kot posvetovalno telo. Ocenjujemo, da se je treba že vnaprej izogniti morebitnemu statusu nekakšnega brezzobega zmaja. Zato predlagamo, da se svet občin kot organ pokrajine opredeli že v 12. členu zakona, ki določa kateri so organi pokrajine.   

 

Četrto poglavje določa ureditev pokrajinskih funkcionarjev. Tako 29. kot 30. člen predloga zakona določata združljivost oz. nezdružljivost opravljanja funkcije člana pokrajinskega sveta. To ocenjujemo kot absurdno, saj se s tem omejuje delovanje občin oz. županov. Opravljanje funkcije župana bo na koncu združljiva samo še s funkcijo župana, saj tudi Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije določa en kup omejitev. Zato pozivamo, da se nezdružljivost po tem zakonu odpravi in se županom omogoča oz. dopušča aktivno delovanje pri sooblikovanju politik razvoja občin in pokrajin.

 Sedmo poglavje določa premoženje in financiranje pokrajin. Na tem mestu velja opozoriti, da bo treba velike napore vložiti v ustrezno postavitev sistema financiranja pokrajin in pri tem še vedno upoštevati dejstvo, da je treba zagotavljati tudi finančno avtonomnost občin. Menimo, da nam sedanje izkušnje v zvezi z zagotavljanjem sredstev občinam za izvajanje zakonsko določenih nalog lahko pridejo še kako prav. 


< MESEČNI UTRIP MESECA JULIJA