15.09.2015 Starost: 7 let

STALIŠČE GZS GLEDE SPREMEMB DIMNIKARSKE DEJAVNOSTI

Ljubljana, 15. 9. 2015 - Ministrstvo za okolje in prostor je 17. julija 2015 dalo v javno obravnavo predlog Zakona o dimnikarskih storitvah, ki med drugim predvideva tudi, da se dimnikarske storitve ne bi več izvajale na podlagi koncesij, ampak na prostem trgu.


Komisija za dimnikarsko dejavnost pri Zbornici komunalnega gospodarstva (GZS-ZKG) in Sekcija dimnikarjev pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije (OZS) sta enotnega mnenja, da je predlog zakona po vsebini in s pravnega vidika nedorečen ter nejasen. Znani niso podzakonski predpisi, prehodno obdobje za njegovo sprejetje pa je prekratko oziroma ga sploh ni. Takšna sprememba bi lahko pomenila drastično znižanje okoljevarstvene, požarne in zdravstvene varnosti ljudi.

Komisija za dimnikarsko dejavnost GZS-ZKG in Sekcija dimnikarjev OZS sta mnenja, da je edina možna rešitev sprememba Zakona o varstvu okolja ZVO-1F, ki bi podaljšala obstoječi sistem za obdobje treh let, ko potečejo še zadnje podeljene koncesije. Ob tem predlagata takojšen začetek priprave novega (ali le dopolnjenega obstoječega) sistema izvajanja dimnikarskih storitev, in sicer ob upoštevanju ostalih zakonskih omejitev in direktive Evropske unije, kot tudi pridobitev konsenza vseh vpletenih deležnikov.

Več v priponki…

* * *

 

 


< PREDSTAVNIKI OBČIN IN VLADE PODALI NOVA IZHODIŠČA ZA POGAJANJA O POVPREČNINI